Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Doktorski studij

Opće informacije |  Upisi |  Struktura |  Vodič za studente 

Popis predmeta: Modul Elektroenergetika  / Modul Komunikacije i informatika  / Modul Računarstvo

 

Doktorski studiji izvode se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od 2002. godine.  Ovlaštenje za provedbu stjecanja doktorata znanosti za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika odobrio je Senat Sveučilišta donosi 28. siječnja 2002. godine. Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom izvodi se na Elektrotehničkom fakultetu od akademske 2006./2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika izmijenjen je i dopunjen modulom Računarstvo 2017. godine te je promijenjen i naziv studija u Doktorski studij elektrotehnike i računarstva. Doktorski studij elektrotehnike i računarstva izvodit će se sa modulima Elektroenergetika, Komunikacije i informatika te Računarstvo od akademske 2018./2019. godine.

Završetkom Doktorskog studija elektrotehnike i računarstva, modula Elektroenergetika ili modula Komunikacije i informatika studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje elektrotehnika , s naznakom smjera - kratica Dr. sc.  

Završetkom Doktorskog  studija elektrotehnike i računarstva, modula Računarstvo studenti stječu akademski naziv Doktor znanosti, znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, s naznakom smjera - kratica Dr. sc.

Studij obrazuje znanstvenike i istraživače osposobljene za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

Uvjeti i kriteriji upisa

Doktorskog studij elektrotehnike i računarstva mogu upisati pristupnici koji su stekli naziv:

  • magistar inženjer elektrotehnike;
  • magistar inženjer računarstva;
  • magistar inženjer automobilskog računarstva i komunikacija;
  • magistri srodnih polja tehničkih i prirodnih znanosti;
  • pristupnici koji su završili dodiplomski sveučilišni studij računarstva ili elektrotehnike na nekom od hrvatskih visokih učilišta po studijskom sustavu prije 2005.;
  • pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija;

Uvjet za upis je prosjek ocjena preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog studija 3,8 i više. Na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, Fakultetsko vijeće može odobriti upis pristupnika s prosjekom ocjena ispod 3,8, ali ne manje od 3,0, na temelju objavljenih radova te ostalih znanstvenih i stručnih postignuća u zadnjih pet godina prije objavljivanja natječaja. 

Za sve pristupnike nužno je poznavanje jednog svjetskog jezika, te je potreban dokaz o poznavanju istog.

Rang lista pristupnika određuje se na temelju prosjeka ocjena preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog studija ili magisterija znanosti, objavljenih znanstvenih i stručnih radova te ostalih znanstvenih i stručnih postignuća u zadnjih pet godina prije objavljivanja natječaja za upis na doktorskog studij. Razgovor s pristupnicima na natječaj obvezni je dio natječajnog postupka.

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti pravi odabir polaznika uzimajući u obzir sve relevantne podatke (uključujući i preporuke nastavnika), a Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti donosi odluku o upisu.

Postupak upisa

Upis na doktorski studij provodi se temeljem javnog natječaja koji raspisuje Fakultetsko vijeće. Javni natječaj za upis na doktorski studij raspisuje se najmanje šest mjeseci prije početka nastave na doktorskom studiju i objavljuje se u dnevnom tisku i na internetskoj stranici FERIT-a:

Objave - Upisi i studiji

Struktura studija

Doktorski studij elektrotehnike i računarstva organizira se u trajanju 6 semestara na kojima su studenti dužni steći 180 ECTS bodova. Studenti mogu studirati u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena. U slučaju studiranja u dijelu radnog vremena studenti obveze iz dva semestra mogu odraditi unutar dvije akademske godine.

Doktorski studij u punom radnom vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga može se produžiti do pet godina na temelju odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Doktorski studij s dijelom radnog vremena traje najviše do pet godina, a iz opravdanih razloga može se produžiti do sedam godina na temelju odluke Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti.

Minimum ECTS bodova po aktivnosti

ECTS Aktivnost
54 Polaganje ispita i sudjelovanje na seminarima
70 Objavljivanje znanstvenih radova iz područja teme doktorske disertacije
10 Položeni kvalifikacijski ispit
18 Odobrena tema doktorske disertacije

Dodatni ECTS bodovi

ECTS Aktivnost
10 Sudjelovanje na znanstveno-istraživačkom projektu
18 Boravak na inozemnoj znanstvenoj ustanovi

 

Program

Doktorski studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Doktorski  studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

Doktorski  studij na modulu Računarstvo proširuje i produbljuje znanja iz algoritamskog pristupa rješavanju problema, aktualnih pristupa programskog inženjerstva, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava i sustava analize podataka ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: aktualnih računalnih sustava primjenjivih u industriji i poslovnim okolinama, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške.

 

Više infromacija o programu, predmetima, strukturi i drugim detaljima studija nalazi se u brošuri:

Brošura doktorski studiji

Vodič za studente

Sadržaj:

Mailing lista doktoranada

Svi doktorandi nalaze se na mailing listi gdje primaju obavijesti o rokovima za upis u viši semestar, polaganje ispita, događajima za doktorande i drugim bitnim informacijama. Ako mislite da niste dodani na mailing listu javite se na popularizacija.znanosti@ferit.hr.

Uvjeti za upis u semestre

* Za studente koji su upisali studij od ak. godine 2018./19. Ostali studenti mogu pogledati uvjete u brošurama koje se nalaze među dokumentima na dnu stranice.

II. semestar

Nema uvjeta

III. semestar

- 20 ECTS bodova

- položen predmet Metode znanstveno-istraživačkog rada

- položen temeljni predmet modula

IV. semestar

- 40 ECTS bodova

- položen kvalifikacijski doktorski ispit

V. semestar

- 66 ECTS bodova

- položena 2 predmeta iz grupe temeljnih predmeta ili znanstveno-usmjeravajućih predmeta modula

- jedno izlaganje rezultata na istraživačkom seminaru

Najkasnije u V. semestru student treba pokrenuti postupak za odobrenje teme doktorske disertacije.

Kvalifikacijski doktorski ispit

Kvalifikacijski doktorski ispit sastoji se od pristupnog rada koji prikazuje pregled područja istraživanja. Polaže se u II. ili III. semestru pod uvjetom da je doktorand skupio 20 ECTS bodova tijekom doktorskog studija. Polaganjem ispita ostvaruje se 10 ECTS bodova.

Ispit se polaže javno, pred tročlanim povjerenstvom sastavljenim od znanstvenika, a na ispitu se predstavlja pristupni rad i pregled područja.

Polaganje ispita odvija se otprilike svakih mjesec dana, a o specifičnim rokovima i postupku prijave bit ćete obaviješteni putem mailing liste.

Obrasci za kvalifikacijski ispit nalaze se na dnu stranice.

Obrana i prihvaćanje teme disertacije (javni razgovor)

Postupak prihvaćanja teme

Doktorand mora najkasnije u V. semestru predložiti i pokrenuti postupak za prihvaćanje teme doktorske disertacije.

Uvjeti za pokretanje postupka su:

- najmanje 80 ECTS bodova

- položene sve ispite

- položen kvalifikacijski ispit

- minimalno jedan objavljeni ili prihvaćeni znanstveni rad u časopisu A ili B kategorije iz užeg područja teme disertacije na kojem je doktorand glavni autor

- barem dva izlaganja rezultata istraživanja na istraživačkom seminaru

Student pokreće postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije podnošenjem prijave Fakultetskom vijeću. U prijavi student prilaže:

prijedlog naslova doktorske disertacije na hrvatskom i engleskom jeziku

obrazloženje teme

temeljni cilj i plan istraživanja

metodologiju istraživanja

podatke o predloženom mentoru i njegovim kompetencijama

pregled dosadašnjih istraživanja

indeks

popis i preslike objavljenih radova

kratki životopis s opisom znanstvenog i stručnog djelovanja

izjavu da postupak stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti nije pokrenut ni u jednoj drugoj ustanovi.

Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije. Jedan član povjerenstva je znanstvenik izvan Fakulteta (u pravilu izvan Sveučilišta J.J. Strossmayera) koji nije uključen u nastavu na poslijediplomskom sveučilišnom studiju. Mentor i komentor ne mogu biti članovi povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije.

Na temelju prihvaćanja teme doktorske disertacije student ostvaruje 30 ECTS bodova.

Javni razgovor (obrana teme doktorskog rada)

Sa svim pristupnicima koji ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorske disertacije, vodi se javni razgovor o očekivanim izvornim znanstvenim doprinosima doktorske disertacije na kojem se pobliže ocjenjuje ostvarivost pojedinog očekivanog znanstvenog doprinosa. Javni se razgovor mora održati u roku 90 dana od pod- nošenja prijave pristupnika za prihvaćanje teme doktorske disertacije. Vrijeme od 16. srpnja do 31. kolovoza ne računa se u navedeni rok.

Na javnom razgovoru student prezentira svoj dosadašnji rad, motivaciju za istraživanje, pregled provedenog istraživanja, 3-5 očekivanih znanstvenih doprinosa i prijedlog naslova doktorskog rada. Predložak za prezentaciju nalazi se među dokumentima.

Obrasci za javni razgovor nalaze se na dnu stranice.

Povjerenstvo koje vodi javni razgovor o temi doktorske disertacije posebno će razmotriti zahtjev pristupnika za pisanjem i obranom disertacije na engleskom jeziku i svoj obrazloženi prijedlog ukratko iznijeti u okviru zapisnika o održanome javnom razgovoru.

Izvorni znanstveni doprinos

Uz temu potrebno je eksplicitno definirati 3-5 ostvarenih ili očekivanih doprinosa koji što preciznije odražavaju rezultate istraživanja u okviru teme doktorskog rada.

Neki primjeri izvornih znanstvenih doprinosa: (izvor)

“Izrada modela temeljenog na …”

“Definiranje novog postupka mjerenja i izračuna …”

“Nova arhitektura sustava za …”

“Brzi računalni algoritam za …”

“Utvrđivanje ovisnosti između parametara u …”

“Nova metoda optimizacije sustava …”

“Unaprjeđenje modela/postupka/algoritma za …”

“Poboljšanje metoda/metodologije istraživanja u području …”

“Detaljno vrednovanje metoda za …”

“Izrada sustava za …”

U doprinosu je potrebno opisati što se doprinosom postiže i kojim postupkom odnosno metodom.

Doktorska disertacija

Uvjeti za predaju doktorske disertacije:

180 ECTS bodova

znanstveni rad objavljen u časopisu A kategorije na kojem je student glavni autor (iz užeg područja disertacije)

dodatno jedan znanstveni rad objavljen u časopisu A ili B kategorije na kojem je student glavni autor (iz užeg područja disertacije)

prihvaćena tema doktorske disertacije

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu doktorske disertacije, student predaje Studentskoj službi Fakulteta:

dovršenu doktorsku disertaciju na hrvatskom jeziku u 4 neuvezanih primjeraka

popis i preslike objavljenih radova

prošireni sažetak rada na engleskom jeziku

izjavu o originalnosti rada

Obrasci za dokorsku disertaciju nalaze se na dnu stranice.

Pri pisanju doktorskog rada najstrože je zabranjeno prepisivanje ili izravno prevođenje dijelova tuđeg teksta bez navođenja izvora ili na neki drugi način kršiti osnovne norme neetičnog ponašanja vezanog uz plagiranje ili falsificiranje.

Doktorska disertacija može biti znanstveno djelo u obliku monografije ili znanstveno djelo koje se temelji na objavljenim člancima. Piše se na hrvatskom jeziku, a uz suglasnost Fakultetskog vijeća može biti i na hrvatskom i na engleskom jeziku.

Kategorije i bodovanje znanstvenih radova

Kategorije znanstvenih radova definirane su u Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja iz N.N. 28/2017, a ovdje je prikazan sažetak.

Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima

A kategorija

Znanstveni radovi objavljeni znanstvenim časopisima indeksiranim u WoS CC (Web of Science Core Collection).

B kategorija

Ostali znanstveni radovi objavljeni u znanstvenim časopisima.

C kategorija

Publicirani i izlagani znanstveni radovi ili posteri s međunarodnih skupova odnosno konferencija.

Kako provjeriti kategoriju rada ili časopisa?

  1. Ako je rad objavljen u zborniku znanstvenog skupa (konferencijski rad) tada se radi o radu C kategorije. U protivnom, ako je rad objavljen u znanstvenom časopisu, nastavite na sljedeći korak.
  1. Na Journal Citation Reports stranici upišite ime časopisa u kojem je rad objavljen ili prihvaćen za objavu. Kad pronađete časopis, na JCR stranici za taj časopis pod Journal information, EDITION pisat će indeks u kojem se nalazi rad. Indeksi koji su dio WoS CC su npr. Science Citation Index Expanded (SCIE), Emerging Sources Citation Index (ESCI) i dr. koje možete provjeriti na Clarivate stranicama. Ako se indeks časopisa nalazi u WoS CC onda rad pripada A kategoriji. Ako se ne nalazi ili ne možete pronaći časopis, nastavite na korak 3.
  1. Ako časopis nije indeksiran ili se ne nalazi u jednom od WoS CC indeksa, onda potražite časopis na Scimago Journal & Country Rank (SJR) stranici koja se temelji na SCOPUS bazi. Ako pronađete časopis u SCOPUS bazi ali ne u WoS CC, onda se radi o radu B kategorije. Ako i dalje ne pronalazite časopis, nastavite na korak 4.
  1. Ako časopis nije niti u WoS CC niti u SCOPUS bazama, tada se radi o časopisu C kategorije.

Kako odrediti kvartil rada objavljenog u časopisu (Q1-Q4)?

Za radove A kategorije, kvartili se određuju pripadnim kategorijama JCR (Journal Citation Report) temeljenim na Web of Science bazi. Na Journal Citation Reports stranici upišite ime časopisa i otvorite stranicu časopisa. Pri dnu stranice nalazi se Rank by Journal Impact Factor gdje je prikazan kvartil časopisa po godinama i kategorijama.

Za radove B kategorije, kvartili se određuju prema Scimago Journal & Country Rank (SJR) stranici koja se temelji na SCOPUS bazi. Nakon što se pronađe časopis, u dijelu Quartiles prikazan je kvartil rada.

Za obje kategorije, ako postoji više kategorija kvartila u koje se student može svrstati, tada se bira povoljnija kategorija. Bira se kvartil za godinu kad je rad objavljen ili za zadnju godinu za koju postoji kvartil, također prema tome što je povoljnije. Ako kvartil nije određen za niti jednu godinu, tada je rad razvrstan u kvartil Q4.

ECTS bodovi za objavu rada

Kategorija ECTS (100%)
A (WoS CC)  
- Q1 70 ECTS
- Q2 60 ECTS
- Q3 50 ECTS
- Q4 40 ECTS
B (SCOPUS bez WoS CC) 20 ECTS
C (konferencije, radovi
koji nisu u referentnim bazama)
 
- zbornik s međunarodnom recenzijom   10 ECTS
- zbornik nije u referalnim bazama 5 ECTS (priznaje se max. 2)

Broj ECTS bodova po radu ovisi o broju autora:

Broj autora (n)     % ECTS bodova
n≤4 100%
n=5 75%
n=6 50%
n≥7 100/n %

Uz vjerodostojnu potvrdu pristupniku se priznaju ECTS bodovi i za radove koji su prihvaćeni za objavljivanje.

uPOZNAj FERIT — Ph.D. meet.ing i Ph.D. Day

Sekcija uPOZNAj FERIT Povjerenstva za popularizaciju znanosti FERIT-a namijenjena je doktorandima, podrazumijeva umrežavanje doktoranada na Fakultetu i izvan njega te organizaciju formalnih i neformalnih druženja - PhD meet.ing. Kroz razna popularno-znanstvena izlaganja, doktorandi imaju priliku predstaviti svoja istraživanja, a na (ne)formalnim druženjima razmijeniti iskustava i dobiti podršku, u svrhu boljeg snalaženja u svijetu istraživanja i postizanja dobrih rezultata na doktorskom studiju. uPOZNAj FERIT potiče i promociju istraživanja i uspjeha doktoranada (kao npr. objave radova, sudjelovanje na konferencijama, obrane doktorata, mobilnost…).

Ph.D. meet.ing odvija se nekoliko puta po semestru. Uključuje neformalno druženje doktoranada, prezentacije istraživanja, izlaganje istraživačkih seminara, edukacije o doktorandima relevantnim temama i razmjenu iskustava. Svaki Ph.D. meet.ing najavljen je putem mailing liste kao i na stranici Povjerenstva za popularizaciju znanosti FERIT-a.

Ph.D. Day odvija se početkom akademske godine i namijenjen je sadašnjim i budućim doktorandima. Osim predstavljanja doktorskog studija uključuje i kratka izlaganja istraživanja FERIT-ovih doktoranada, poster session, predavanja i druge događaje.

Kontakt

Za bilo koja druga pitanja ili komentare vezane uz doktorski studij, asistentske poslove, objavu radova, mogućnosti financiranja, probleme sa studijem, mentorima i sl. javite se na popularizacija.znanosti@ferit.hr.

 

...
...
...

Dokumenti

Doktorski studij - Opći dokumenti:

Doktorski studij - Brošure i pravilnici za Doktorski studij:

Doktorski studij - Prijava za upis:

Doktorski studij - Upis u višu godinu studija/ Upisi u akademsku godinu:

Doktorski studij - Kvalifikacijski doktorski ispit:

Doktorski studij - Promjena uvjeta završetka studija za studenta koji su upisali studij od ak. 2012./2013. do 2017./20:

Doktorski studij - Prihvaćanje teme doktorskog rada (javni razgovor):

Doktorski studij - Pokretanje postupka ocjene doktorskog rada:

Doktorski studij - Obrana doktorskog rada:

Doktorski studij - Izvedbeni plan:

Doktorski studij - Ocjenjene disertacija:

Doktorski studij - Raspored nastave:

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr