Zavod za elektroenergetiku

Zavod za elektroenergetiku jedan je od 
prvih zavoda FERIT-a . 

Dosadašnje bogato iskustvo u elektroenergetici rezultiralo je razvojem modernih laboratorija, brojnim projektima i uspješnim odgovorima na sve postavljene izazove u struci. 

 

 

Zavod za elektroenergetiku jedan je od prvih zavoda Elektrotehničkog fakulteta Osijek a kroz svoj dugogodišnji razvitak i sudjelovanje u više hrvatskih i međunarodnih EU projekata opremljen je s modernom opremom u nekoliko znanstveno-nastavnih laboratorija.

U  Laboratoriju za elektroenergetske mreže nalaze se najsuvremeniji  mrežni simulatori kao i analizatori za mjerenje i analizu kvalitete električne energije LEM Topas 1000 kao i Memobox 808 te instrumenti za  ispitivanje  svojstava transformatorskog  ulja i električnih instalacija. Akreditiran je i Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost prema HR normi a u kojem se nalaze suvremeni instrumenti za mjerenje niskofrekventnih električnih i magnetskih polja, te kvalitete električne energije (detaljnije u podacima Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost u nastavku).

U okviru TEMPUS EMSA projekta 2010. godine uspostavljen je i opremljen TEMPUS EMSA laboratorij sa suvremenim  računalima, prezentacijskom opremom  i programskim alatima  gdje studenti mogu raditi seminarske i diplomske radove. Zavod  posjeduje  vrlo  kvalitetne  (svjetski  poznate)  softverske  alate  za  analizu  elektroenergetskog  sustava,  mreža  i postrojenja.  Neki od značajnijih programskih alata kojima raspolaže Zavod su EasyPower, DIgSILENT PowerFactory, PowerWorld, Homer. ETS 4.0, Eplan Electric P8, EMCAS, Relux i drugi.

U okviru IPA projekta REGPHOSYS "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja" 2014. godine osnovan je Laboratorij za obnovljive izvore energije u koji se trenutno sastoji od fotonaponskog laboratorija s dodatnom opremom za kontinuirano i sustavno mjerenje svih parametara te računalne baza podataka za obradu i analizu utjecaja na mrežu različitih vrsta fotonaponskih modula i pretvarača na strujno-naponske prilike u okolnoj mreži i na potrošače kao i opreme za male mrežne i otočne fotonaponske sustave (detaljnije u podacima Katedre za elektrane i energetske procese u nastavku).

Dosadašnje bogato iskustvo u području elektroenergetike rezultiralo je brojnim projektima osobito u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.d. ali i mnogim drugima te uspješnim odgovorima na sve postavljene izazove u struci. Zavod se bavi sljedećim aktivnostima:

 • Projektiranje, nadzor  i vođenje malih elektrana na obnovljive izvore energije.
 • Projektiranje i tehničko savjetovanje sustava za proizvodnju i upravljanje energijom.
 • Projektiranje,  parametriranje,  puštanje  u pogon i održavanje inteligentnih električnih instalacija KNX/EIB u zgradarstvu.
 • Projektiranje  i  izrada  prateće  tehno-ekonomske dokumentacije  sunčanih  elektrana do 300 kW.
 • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija isplativosti za elektrane na obnovljive izvore energije.
 • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija  isplativosti  za  sustave  za  proizvodnju  i upravljanje energijom.
 • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija energetske učinkovitosti u zgradarstvu.
 • Izrada  SEAP-a  (Sustainable  Energy  Action Plan)  i  energetskih bilanci  za potrebe industrije,  lokalne  samouprave  i  privatnih korisnika.
 • Energetski pregledi, izrada analiza i studija energetske  učinkovitosti  te  certifciranje  u zgradarstvu.
 • Planiranje i projektiranje sustava javne i cestovne rasvjete.
 • Planiranje  i  projektiranje  sustava  rasvjete unutrašnjih i vanjskih radnih prostora.
 • Planiranje,  projektiranje  i  tehničko  savjetovanje vezano uz energetsku učinkovitost.
 • Izrada elaborata o utjecaju na elektroenergetsku mrežu mikro i malih elektrana.
 • Izrada  elaborata  o utjecaju na elektroenergetsku mrežu  konvencionalnih elektrana.
 • Izrada  elaborata  podešenja zaštite  elektrana na obnovljive izvore energije na elektroenergetsku mrežu.
 • Izrada  elaborata  podešenja zaštite  konvencionalnih elektrana na elektroenergetsku mrežu.
 • Analiza  tokova snaga, padova napona, gubitaka  i n-1 analiza  sigurnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža.
 • Analiza pouzdanosti  i  raspoloživosti prijenosnih i distribucijskih mreža, studije kratkog spoja i prijelaznih pojava.
 • Analiza kutne  i naponske stabilnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža i izrada elaborata na temelju analize.
 • Mjerenje  i  analiza  električnih  i  magnetskih niskofrekvencijskih polja i izrada elaborata.  Laboratorij  za  elektromagnetsku kompatibilnost akreditiran  je prema normi HRN  EN  ISO/IEC  17025:2007  za  ispitivanje  električnih  i magnetskih  polja  niske frekvencije.
 • Mjerenje  kvalitete  električne  energije  prema EN 50160 i IEC 61000-4-30 normama i Mrežnim pravilima i izrada elaborata.
 • Proračun i računalno projektiranje uzemljivačkih  sustava  transformatorskih  stanica, elektrana i dalekovodnih stupova

 

Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja

TEMPUS EMSA laboratorij za analizu i simulaciju EES i tržišta električne energije

U narednom razdoblju Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja će se razvijati u nekoliko smjerova:

 1. Primjena naprednih (pametnih) elektroenergetskih mreža u dijelu prijenosnih i distribucijskih mreža,  kao i  razvoj mikromreža. Povećana integracija elektrana na obnovljive izvore energije u elektroenrgetski sustav putem pametnih mreža (engl. Smart Grids). Potrebno je u nastavne programe uključiti saznanja o najnovijim tehnologijama integracije elektrana na obnovljive izvore energije te planiranju i vođenju takvog elektroenergetskog sustava.  Katedra planira iz navedenog područja prijaviti EU projekte (ITEA2 ) koji mogu biti multidiscplinarni jer napredne elektroenergetske mreže značajno koriste najnovije ICT tehnologije.
 2. Drugi aspekt razvoja biti će u primjena suvremenih nastavnih metoda i algoritama za praćenje rada i edukaciju iz tržišta električne energije, uvođenje EU standarda i regulatornih pravila iz područje tržišta elekrične energije u nastavne cjeline
 3. Katedra  planira  prijaviti  znanstveno-istraživački EU projekt s partnerima iz gospodarstva u Republici Hrvatskoj  (primjer, HEP -NOC) i partnerima iz Slovenije o transferu znanja i tehnologije rada pod naponom što će rezultirati uvođenjem  izbornog kolegija na  sveučilišni diplomski studij. 
 4. U području elektroenergetskih postrojenja i sustava  zaštite  razvijati  će  se  i uvoditi u nastavni procesi vezani uz GIS i HIS postrojenja koja su plinom (SF6) izolirana. Dodatno, planira se i uvođenje nastavnih cjelina o suvremenim FACTS sustavima u elektroenergetskim mrežama s ciljem povećanja stabilnosti, regulacije napona i smanjenja gubitka u elektroenergetskom sustavu.
 5. U području zaštite u elektroenergetskom sustavu planira  se formirati  jedan laboratoriji  i osposobiti  laborant  za  rad  sa suvremenim numeričkim  relejima. 
 6. Katedra  planira u narednom  petogodišnjem razdoblju dobiti dva doktora znanosti i izabrati  ih u zvanja docenta  te primiti barem dva asistenta. Bez toga se daljnji nastavni proces na katedri, a time i na Zavodu, neće moći planirano odvijati.

 

Katedra za elektrane i energetske procese

Ostvareni rezultati 2013.-2015. godine:

 1. U okviru IPA projekta REGPHOSYS "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja" vezanog uz utjecaj fotonaponskih sustava na pograničnu regiju Hrvatska - Mađarska Eu suradnji s Mađarskom akademijom znanosti, Centrom za regionalna istraživanja Pecs osnovan je Laboratorij za obnovljive izvore energije u koji će činiti okosnicu ne samo nastavnog već i znanstveno-istraživačkog rada djelatnika na katedri i timu znanstvenika na provedenom i budućim projektima. 
 2. Laboratorij za obnovljive izvore energije trenutno (2015.) se sastoji od fotonaponskog laboratorija s dodatnom opremom za kontinuirano i sustavno mjerenje svih parametara (uključujući 5 tehnologija FN modula - monoSi, poliSi, amorfniSi, CIS i visokoučinkoviti monoSi), meterološku stanicu, uređaja za mjerenje globalnog Sunčevog zračenja - piranometra, sondi za mjerenje temperature FN modula  i sl.),  te računalne baza podataka za obradu i analizu utjecaja na mrežu različitih vrsta fotonaponskih modula i pretvarača na strujno-naponske prilike u okolnoj mreži i na potrošače kao i opreme za male mrežne i otočne fotonaponske sustave (baterije i kontole punjenja, smartgird invertera i dr.) 
 3. Više o laboratoriju na web stranici laboratorija http://reslab.ferit.hr a možete nas pratiti i na facebook stranici RESLab Osijek.
 4. U okviru Laboratorija za OIE i provedenog projekta REGPHOSYS dana 09. svibnja 2014. u pogon je službeno puštena i fotonaponska elektrana FNE ETFOS1 snage 10 kW koja uz proizvodnju električne energije služi i kao dio istraživačkog Laboratorija za obnovljive izvore energije osobito vezano uz utjecaja FNE na tokove snaga i kvalitetu električne energije prema normi HRN EN50160 na mjestu priključka, u čemu sudjeluju i djelatnici Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost Zavoda za elektroenergetiku. 
 5. Na temelju ove zajedničke suradnje u 2015. godini razvijen je novi izborni blok Održiva elektroenergetika u okviru sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike, smjer elektroenergetika s naglaskom na tehnologije proizvodnje (toplinske i) električne energije iz obnovljivih izvora i njihov utjecaj na EES i razvoj naprednih mreža. Studij je osobitu pažnju posvetio i energetskoj učinkovitosti s naglaskom na električne sustave, energetsku elektroniku za distribuiranu proizvodnju, elektromobilnost i pohranu električne energije. Ovaj izborni blok po prvi puta se izvodi od akademske 2015./2016. godine i radujemo se iznimno velikom interesu studenata.

Laboratorij za OIE (RESLab Osijek) 

Fotonaponska elektrana FNE Osijek1 10 kW

U slijedećem razdoblju (2016.-2020.) predviđa se: 

 1. U tijeku je nabavka dodatne opreme (vjetroaregata za male brzine vrtnje, programabilnog izmjeničnog trošila i dr.) s ciljem ustroja fakultetske napredne (mikro)mreže do ožujka 2016. a na temelju suradnje djelatnika Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost u području mjerenja istosmjernih i izmjeničnih strujno-naponskih prilika u Laboratoriju za OIE i FNE ETFOS 1 te uz računalnu podršku kolege webmastera u tijeku je i izrada on-line virtualnog laboratorija s prikazom kontinurianih mjerenja svih bitnih parametara navedenih mjerenja i rezultata istraživanja
 2. U 2016. godini planira se izdavanje sveučilišnog udžbenika Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora koja prati kolegije Obnovljivi izvori električne energije te dijela kolegija Integracija OIE i napredne mreže s ciljem njegovog proširenja i tehnologijama neobnovljivih izvora te posebnog udžbenika iz Integracije OIE i naprednih mreža.
 3. Planira se daljnja prijava novih znanstveno-istraživačkih projekata i razvoj novih primjena i integracije distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u napredne (mikro) mreže, s naglaskom na one prilagođene i urbanim i ruralnim područjima Slavonije i Baranje, daljnji razvoj modela naprednih mreža te nastavak u suradnji s gospodarstvom i loklanom samoupravom na području OIE a moguće i uz razvitak patenata malih elektrana na OIE.
 4. U  planu  je  i  razvitak  Laboratorija  za energetsku učinkovitost koji će svojim materijalnim i ljudskim potencijalom biti u stanju odgovoriti izazovima mjerenja relavantinih pokazatelja energetske i ekonomske bilance svih tehničkih sustava. Laboratorij  će  služiti  edukaciji inženjera na području energetske učinkovitosti kao i biti potpora lokalnim poslovnim subjektima u mjerenjima energetskih potreba i donošenju strateških energetskih odluka.
 5. Konačna  ideja  je  da  jednom  razvijeni laboratoriji prerastu u regionalni Centar za primjenu obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost, u kojem će se uz istraživački rad odvijati i cjeloživotna izobrazba za potrebe gospodarstva, a razvoj svih navedenih programa temeljio bi se na dostupnim sredstvima europskih fondova.
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost

Smjernice razvoja su sljedeće:

 1. Laboratorij  za  elektromagnetsku  kompatibilnost  izvodi  mjerenja  magnetskih  i  električnih polja niske  frekvencije  te kvalitete  električne  energije.  Laboratorij  djeluje  kao  podrška katedrama  na  Zavodu  za  elektroenergetiku  u znanstvenim i nastavnim procesima te kao akreditirani Laboratorij koji izvodi mjerenja vanjskim subjektima. U tom smislu planira se daljnji razvoj u dva osnovna smjera: unaprjeđenje nastavnih sadržaja i podrška u znanstvenim i EU projektima ovisno o potrebama dviju katedri, te dodatno unaprjeđenje postojećih usluga mjerenja.
 2. U okviru unaprjeđenja nastave, u bliskoj budućnosti  planira  se  uvođenje  (osmišljavanje i  izrada  materijala)  laboratorijskih  vježbi  za kolegij Kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu. Također, započeo  je proces značajnog osuvremenjivanja  sadržaja  kolegija  Projektiranje električnih instalacija i postrojenja. U tijeku je uvođenje novih nastavnih materijala, a nakon nabavke suvremenog programa za projektiranje EPLAN  Electric  P8  započeo  je  proces  izrade materijala  za  laboratorijske  vježbe.  U  kolegij Električne  instalacije  i  rasvjeta planira  se uvođenje  dodatnih  sadržaja  vezanih  za  energetsku učinkovitost rasvjete. 
 3. Laboratorij  će  pratiti  sve  znanstvene i razvojne projekte Zavoda za elektroenergetiku, vezane  za  obnovljive  izvore  energije,  energetsku učinkovitost, napredne mreže, napredne instalacije i ostalo.
 4. Dodatnim  marketinškim  aktivnostima Laboratorij planira povećati prepoznatljivost na tržištu. U suradnji s Laboratorijem za VF mjerenja, započeta je izrada novih marketinških materijala te nove web stranice Laboratorija. 
 5. Također se, ovisno o potrebama na tržištu, razmatra proširenje akreditacijskog područja na proračune električnih  i magnetskih polja, što  uključuje  i  nabavku  programa  za  proračun električnog i magnetskog polja.