Zavod za elektroenergetiku

Zavod za elektroenergetiku jedan je od 
prvih zavoda FERIT-a . 
Dosadašnje bogato iskustvo u elektroenergetici rezultiralo je razvojem modernih laboratorija, brojnim znanstvenim projektima i uspješnim odgovorima na sve postavljene izazove u struci.

Više o znanstvenim projektima i aktivnostima na web stranici Laboratorija za obnovljive izvore energije.  

Stručna aktivnost osobito je značajna u akreditiranom Laboratoriju za elektromagnetsku kompatibilnost.

 

Zavod za elektroenergetiku jedan je od prvih zavoda Elektrotehničkog fakulteta Osijek a kroz svoj dugogodišnji razvitak i sudjelovanje u više hrvatskih i međunarodnih EU projekata opremljen je s modernom opremom u nekoliko znanstveno-nastavnih laboratorija.

U  Laboratoriju za elektroenergetske mreže nalaze se najsuvremeniji  mrežni simulatori kao i analizatori za mjerenje i analizu kvalitete električne energije LEM Topas 1000 kao i Memobox 808 te instrumenti za  ispitivanje  svojstava transformatorskog  ulja i električnih instalacija. Akreditiran je i Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost prema HR normi a u kojem se nalaze suvremeni instrumenti za mjerenje niskofrekventnih električnih i magnetskih polja, te kvalitete električne energije (detaljnije u podacima Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost u nastavku).

U okviru TEMPUS EMSA projekta 2010. godine uspostavljen je i opremljen TEMPUS EMSA laboratorij sa suvremenim  računalima, prezentacijskom opremom  i programskim alatima  gdje studenti mogu raditi seminarske i diplomske radove. Zavod  posjeduje  vrlo  kvalitetne  (svjetski  poznate)  softverske  alate  za  analizu  elektroenergetskog  sustava,  mreža  i postrojenja.  Neki od značajnijih programskih alata kojima raspolaže Zavod su EasyPower, DIgSILENT PowerFactory, PowerWorld, Homer. ETS 4.0, Eplan Electric P8, EMCAS, Relux i drugi.

U okviru IPA projekta REGPHOSYS "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja" 2014. godine osnovan je Laboratorij za obnovljive izvore energije u koji se trenutno sastoji od fotonaponskog laboratorija s dodatnom opremom za kontinuirano i sustavno mjerenje svih parametara te računalne baza podataka za obradu i analizu utjecaja na mrežu različitih vrsta fotonaponskih modula i pretvarača na strujno-naponske prilike u okolnoj mreži i na potrošače kao i opreme za male mrežne i otočne fotonaponske sustave (detaljnije u podacima Katedre za elektrane i energetske procese u nastavku).

Dosadašnje bogato iskustvo u području elektroenergetike rezultiralo je brojnim projektima osobito u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom d.d. i Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.d. ali i mnogim drugima te uspješnim odgovorima na sve postavljene izazove u struci. Zavod se bavi sljedećim aktivnostima:

  • Projektiranje, nadzor  i vođenje malih elektrana na obnovljive izvore energije.
  • Projektiranje i tehničko savjetovanje sustava za proizvodnju i upravljanje energijom.
  • Projektiranje,  parametriranje,  puštanje  u pogon i održavanje inteligentnih električnih instalacija KNX/EIB u zgradarstvu.
  • Projektiranje  i  izrada  prateće  tehno-ekonomske dokumentacije  sunčanih  elektrana do 300 kW.
  • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija isplativosti za elektrane na obnovljive izvore energije.
  • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija  isplativosti  za  sustave  za  proizvodnju  i upravljanje energijom.
  • Izrada  tehno-ekonomskih  analiza  i  studija energetske učinkovitosti u zgradarstvu.
  • Izrada  SEAP-a  (Sustainable  Energy  Action Plan)  i  energetskih bilanci  za potrebe industrije,  lokalne  samouprave  i  privatnih korisnika.
  • Energetski pregledi, izrada analiza i studija energetske  učinkovitosti  te  certifciranje  u zgradarstvu.
  • Planiranje i projektiranje sustava javne i cestovne rasvjete.
  • Planiranje  i  projektiranje  sustava  rasvjete unutrašnjih i vanjskih radnih prostora.
  • Planiranje,  projektiranje  i  tehničko  savjetovanje vezano uz energetsku učinkovitost.
  • Izrada elaborata o utjecaju na elektroenergetsku mrežu mikro i malih elektrana.
  • Izrada  elaborata  o utjecaju na elektroenergetsku mrežu  konvencionalnih elektrana.
  • Izrada  elaborata  podešenja zaštite  elektrana na obnovljive izvore energije na elektroenergetsku mrežu.
  • Izrada  elaborata  podešenja zaštite  konvencionalnih elektrana na elektroenergetsku mrežu.
  • Analiza  tokova snaga, padova napona, gubitaka  i n-1 analiza  sigurnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža.
  • Analiza pouzdanosti  i  raspoloživosti prijenosnih i distribucijskih mreža, studije kratkog spoja i prijelaznih pojava.
  • Analiza kutne  i naponske stabilnosti prijenosnih, distribucijskih i industrijskih mreža i izrada elaborata na temelju analize.
  • Mjerenje  i  analiza  električnih  i  magnetskih niskofrekvencijskih polja i izrada elaborata.  Laboratorij  za  elektromagnetsku kompatibilnost akreditiran  je prema normi HRN  EN  ISO/IEC  17025:2007  za  ispitivanje  električnih  i magnetskih  polja  niske frekvencije.
  • Mjerenje  kvalitete  električne  energije  prema EN 50160 i IEC 61000-4-30 normama i Mrežnim pravilima i izrada elaborata.
  • Proračun i računalno projektiranje uzemljivačkih  sustava  transformatorskih  stanica, elektrana i dalekovodnih stupova

 

Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja

TEMPUS EMSA laboratorij za analizu i simulaciju EES i tržišta električne energije

U narednom razdoblju Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja će se razvijati u nekoliko smjerova:

  1. Primjena naprednih (pametnih) elektroenergetskih mreža u dijelu prijenosnih i distribucijskih mreža,  kao i  razvoj mikromreža. Povećana integracija elektrana na obnovljive izvore energije u elektroenrgetski sustav putem pametnih mreža (engl. Smart Grids). Potrebno je u nastavne programe uključiti saznanja o najnovijim tehnologijama integracije elektrana na obnovljive izvore energije te planiranju i vođenju takvog elektroenergetskog sustava.  Katedra planira iz navedenog područja prijaviti EU projekte (ITEA2 ) koji mogu biti multidiscplinarni jer napredne elektroenergetske mreže značajno koriste najnovije ICT tehnologije.
  2. Drugi aspekt razvoja biti će u primjena suvremenih nastavnih metoda i algoritama za praćenje rada i edukaciju iz tržišta električne energije, uvođenje EU standarda i regulatornih pravila iz područje tržišta elekrične energije u nastavne cjeline
  3. Katedra  planira  prijaviti  znanstveno-istraživački EU projekt s partnerima iz gospodarstva u Republici Hrvatskoj  (primjer, HEP -NOC) i partnerima iz Slovenije o transferu znanja i tehnologije rada pod naponom što će rezultirati uvođenjem  izbornog kolegija na  sveučilišni diplomski studij. 
  4. U području elektroenergetskih postrojenja i sustava  zaštite  razvijati  će  se  i uvoditi u nastavni procesi vezani uz GIS i HIS postrojenja koja su plinom (SF6) izolirana. Dodatno, planira se i uvođenje nastavnih cjelina o suvremenim FACTS sustavima u elektroenergetskim mrežama s ciljem povećanja stabilnosti, regulacije napona i smanjenja gubitka u elektroenergetskom sustavu.
  5. U području zaštite u elektroenergetskom sustavu planira  se formirati  jedan laboratoriji  i osposobiti  laborant  za  rad  sa suvremenim numeričkim  relejima. 
  6. Katedra  planira u narednom  petogodišnjem razdoblju dobiti dva doktora znanosti i izabrati  ih u zvanja docenta  te primiti barem dva asistenta. Bez toga se daljnji nastavni proces na katedri, a time i na Zavodu, neće moći planirano odvijati.

 

Katedra za elektrane i energetske procese

Ostvareni rezultati i projektim 2013.-2019. godine:

  1. U okviru IPA projekta REGPHOSYS "Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja" vezanog uz utjecaj fotonaponskih sustava na pograničnu regiju Hrvatska - Mađarska Eu suradnji s Mađarskom akademijom znanosti, Centrom za regionalna istraživanja Pecs osnovan je Laboratorij za obnovljive izvore energije u koji će činiti okosnicu ne samo nastavnog već i znanstveno-istraživačkog rada djelatnika na katedri i timu znanstvenika na provedenom i budućim projektima. 
  2. Laboratorij za obnovljive izvore energije trenutno (2015.) se sastoji od fotonaponskog laboratorija s dodatnom opremom za kontinuirano i sustavno mjerenje svih parametara (uključujući 5 tehnologija FN modula - monoSi, poliSi, amorfniSi, CIS i visokoučinkoviti monoSi), meterološku stanicu, uređaja za mjerenje globalnog Sunčevog zračenja - piranometra, sondi za mjerenje temperature FN modula  i sl.),  te računalne baza podataka za obradu i analizu utjecaja na mrežu različitih vrsta fotonaponskih modula i pretvarača na strujno-naponske prilike u okolnoj mreži i na potrošače kao i opreme za male mrežne i otočne fotonaponske sustave (baterije i kontole punjenja, smartgird invertera i dr. Više o laboratoriju na web stranici laboratorija http://reslab.ferit.hr a možete nas pratiti i na facebook stranici RESLab Osijek
  3. U okviru Laboratorija za OIE i provedenog projekta REGPHOSYS dana 09. svibnja 2014. u pogon je službeno puštena i fotonaponska elektrana FNE ETFOS1 snage 10 kW koja uz proizvodnju električne energije služi i kao dio istraživačkog Laboratorija za obnovljive izvore energije osobito vezano uz utjecaja FNE na tokove snaga i kvalitetu električne energije prema normi HRN EN50160 na mjestu priključka, u čemu sudjeluju i djelatnici Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost Zavoda za elektroenergetiku. 
  4. Na temelju ove zajedničke suradnje u 2015. godini razvijen je novi izborni blok Održiva elektroenergetika u okviru sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike, smjer elektroenergetika s naglaskom na tehnologije proizvodnje (toplinske i) električne energije iz obnovljivih izvora i njihov utjecaj na EES i razvoj naprednih mreža. Studij je osobitu pažnju posvetio i energetskoj učinkovitosti s naglaskom na električne sustave, energetsku elektroniku za distribuiranu proizvodnju, elektromobilnost i pohranu električne energije. Ovaj izborni blok po prvi puta se izvodi od akademske 2015./2016. godine i radujemo se iznimno velikom interesu studenata.
  5. Od 01.09.2017. do 31.12.2018. uspješno je proveden Interreg V-a projekt prekogranične suradnje Hrvatska Mađarska RuRES - Obnovljivi izvori energije i mjere energetske učinkovitosti u funkciji ruralnog razvoja vezan uz mogućnosti primjene OIE i energetke učinkovitosti u ruralnom razvoju u okviru kojeg je Laboratorij za OIE opremljen otočnim FN sustavom sa sustavo pohrane i izmjeničnim programabilnim trošilima kao i simulatorom za pametne distributivne mreže i mikromreže. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Danijel Topić
  6. Od 2018. započela je primjena IRI projekta SEGIP (Smart Electric Grid Information Platform) u suradnji s IT tvrtkom ADCON a s cijelm razvoja programske platforme za napredne (pamentne) elektroenergetske mreže i primjenom na mikromreži u okivru Laboratorija za OIE, uključujući i punionice električnih vozila. 
  7. U studenom 2018. započela je provedba sveučilišnog projekta Uspostava interdisciplinrane skupine u području obnovljivih izvora energije u suradnji s kolegama sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Damir Šljivac 
  8. U 2018. godini objavljen je sveučilišni udžbenik Šljivac, Topić: Obnovljivi izvori električne energije koji prati kolegije Obnovljivi izvori električne energije na sveučilišnom diplomskom te Tehnologije OIE na stručnom preddiplomskom studiju. 
  9. 01.04.2019. započela je provedba projekta Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska Srbija RESCUE - Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings  čiji je cilj instaliranje naprednih sustava upravljanja energijom s visokim udjelom OIE u javnim zgradama pet partnera: FTN Novi Sad, FERIT Osijek, SF Slavonski Brod, KC Vojvodina Novi Sad i KBC Osijek.  U okviru projekta planiran je daljnji razvitak Laboratorija za OIE u pametnu mikromrežu na zgradama FERITA uključujući i fotonaponske sustave, vjetroagregat, sustav pohrane energije u baterije s ICT upravljanjem i automatizacijom. Voditelj FERIT tima: prof.dr.sc. Damir Šljivac

Laboratorij za OIE (RESLab Osijek) 

Fotonaponska elektrana FNE Osijek1 10 kW

U slijedećem razdoblju (2019.-2025.) predviđa se: 

  1. Planira se daljnja prijava novih znanstveno-istraživačkih projekata i razvoj novih primjena i integracije distribuirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije u napredne (mikro) mreže, s naglaskom na one prilagođene i urbanim i ruralnim područjima Slavonije i Baranje, daljnji razvoj modela naprednih mreža te nastavak u suradnji s gospodarstvom i loklanom samoupravom na području OIE a moguće i uz razvitak patenata malih elektrana na OIE.
  2. Planirano je i objavljivanje udžbenika Proizvodnja električne energije dijela iz neobnovljivih i obnovljivih izvora. 
  3. U  planu  je  i  razvitak  Laboratorija  za energetsku učinkovitost koji će svojim materijalnim i ljudskim potencijalom biti u stanju odgovoriti izazovima mjerenja relavantinih pokazatelja energetske i ekonomske bilance svih tehničkih sustava. Laboratorij  će  služiti  edukaciji inženjera na području energetske učinkovitosti kao i biti potpora lokalnim poslovnim subjektima u mjerenjima energetskih potreba i donošenju strateških energetskih odluka.
  4. Konačna  ideja  je  da  jednom  razvijeni laboratoriji postanu dio Znanstvenog centra za elektotehniku i računarstvo ZICER u istraživačkloj grupi za napredne elektroenergetske tehnologije i sustave vezano za istraživanja i primjenu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, u kojem će se uz istraživački rad odvijati i cjeloživotna izobrazba za potrebe gospodarstva, a razvoj svih navedenih programa temeljio bi se na dostupnim sredstvima europskih fondova.
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost

Smjernice razvoja su sljedeće:

  1. Laboratorij  za  elektromagnetsku  kompatibilnost  izvodi  mjerenja  magnetskih  i  električnih polja niske  frekvencije  te kvalitete  električne  energije.  Laboratorij  djeluje  kao  podrška katedrama  na  Zavodu  za  elektroenergetiku  u znanstvenim i nastavnim procesima te kao akreditirani Laboratorij koji izvodi mjerenja vanjskim subjektima. U tom smislu planira se daljnji razvoj u dva osnovna smjera: unaprjeđenje nastavnih sadržaja i podrška u znanstvenim i EU projektima ovisno o potrebama dviju katedri, te dodatno unaprjeđenje postojećih usluga mjerenja.
  2. U okviru unaprjeđenja nastave, u bliskoj budućnosti  planira  se  uvođenje  (osmišljavanje i  izrada  materijala)  laboratorijskih  vježbi  za kolegij Kvaliteta napona u elektroenergetskom sustavu. Također, započeo  je proces značajnog osuvremenjivanja  sadržaja  kolegija  Projektiranje električnih instalacija i postrojenja. U tijeku je uvođenje novih nastavnih materijala, a nakon nabavke suvremenog programa za projektiranje EPLAN  Electric  P8  započeo  je  proces  izrade materijala  za  laboratorijske  vježbe.  U  kolegij Električne  instalacije  i  rasvjeta planira  se uvođenje  dodatnih  sadržaja  vezanih  za  energetsku učinkovitost rasvjete. 
  3. Laboratorij  će  pratiti  sve  znanstvene i razvojne projekte Zavoda za elektroenergetiku, vezane  za  obnovljive  izvore  energije,  energetsku učinkovitost, napredne mreže, napredne instalacije i ostalo.
  4. Dodatnim  marketinškim  aktivnostima Laboratorij planira povećati prepoznatljivost na tržištu. U suradnji s Laboratorijem za VF mjerenja, započeta je izrada novih marketinških materijala te nove web stranice Laboratorija. 
  5. Također se, ovisno o potrebama na tržištu, razmatra proširenje akreditacijskog područja na proračune električnih  i magnetskih polja, što  uključuje  i  nabavku  programa  za  proračun električnog i magnetskog polja.