Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Službenik za informiranje

Kneza Trpimira 2b

31000 Osijek

ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 08:00 do 13:00 sati, elektroničkom poštom na adresu: marijana.siric@ferit.hr, faksom na broj: +385 31 224-605, telefonom na broj: +385 31 224-620.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Marijana Širić, dipl. iur., univ. spec. publ. admin.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14. i 15/14.).