Novosti i događanja

Natječaj za prijem suradnika na suradničko radno mjesto asistenta i suradnika u naslovno zvanje asistenta

20.09.2019. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 NATJEČAJ za izbor:

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednoga suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku
  3. jednoga suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku
  4. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo u Zavodu za programsko inženjerstvo
  5. jednoga suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područje Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektroenergetiku

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.).

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH i 131/17.) te posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr.

Pristupnici Natječaja pod točkom 1. podnose uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu broj 4. - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen na mrežnim stranicama https://www.ferit.unios.hr/fakultet/dokumenti.

Pristupnici Natječaja pod točkama 2., 3, 4. i 5. podnose prijavu na natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu - Obrazac broj 7. za izbor u naslovna zvanja (pod d) naslovno suradničko zvanje) koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta (https://www.ferit.unios.hr/fakultet/dokumenti).

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedan(1) originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF- formatu.

Za pristupnike natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Pristupnici Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će obaviješteni putem mrežnih stranica www.ferit.unios.hr o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja. Sve informacije vezane uz provedbu natječajnoga postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja i dr.) bit će javno objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ferit.unios.hr).

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku petnaest (15) dana od dana njegovog završetka.

Prijave na natječaj s dokumentacijom pod točkama 1. podnose se u roku od 30 dana,  a  pod točkama 2., 3., 4. i 5.  u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom: „Za natječaj-pod točkom ____“ 

Prijavom na natječaj, pristupnici daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti