Opći podaci

Uvjeti upisa na studij

 

Na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Komunikacije i informatika, može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij na Fakultetu elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija  Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ili na ostalim fakultetima elektrotehnike i/ili računarstva hrvat­skih sveučilišta s prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog ili dodiplomskog studija 3.8 ili više. Ukoliko je prosječna ocjena studija manja od 3.8, ali ne manja od 3.0, student treba biti među 10% najboljih u svojoj generaciji. Fakultet­sko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti može iznimno odobriti upis na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika za vrijeme ili nakon završetka diplomskog studija.

Na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Elektrotehnika može se upisati pristupnik koji je završio dodiplomski/diplomski studij matematike/fizike/in­formatike na nekom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta hrvatskih sveučilišta ili dodiplomski/diplomski studij na nekom od srodnih tehničkih fakulteta hrvatskih sveučilišta s prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog ili dodiplomskog studija 3.8 ili više. Ukoliko je prosječna ocjena studija manja od 3.8, ali ne manja od 3.0, Fakultetsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti može prostupniku odobriti upis na teme­lju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezul­tata istraživačkog rada pristupnika nakon završetka diplomskog studija. Za takvog pristupnika, Povjerenstvo za stjecanje dok­torata znanosti, odredit će prijamni ispit i/ili ispite razlike s preddiplomskog i diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na poslijediplomski sveučilišni studij mogu se upisati magi­stri tehničkih znanosti iz polja elektrotehnike i računarstva.

Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima mogu se upisati na poslijediplomski sveučilišni studij nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te uz moguće polaganje ispita razlike.

Za sve pristupnike nužno je poznavanje jednog svjetskog jezika.

Troškovi doktorskog studija podmiruju se prije upisa u svaki od šest semestara, i to u jednakim udjelima od ukupnog troška, ili odjednom, prije upisa na studij. Troškove tiskanja diplome podmiruje doktorand.

Trajanje studija

Studenti koji studiraju u punom radnom vremenu moraju  završiti studij najkasnije u roku 6 godina. Studenti koji studiraju s dijelom radnog vremena moraju  završiti studij najkasnije u roku 7 godina. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Elektrotehnika za stjecanje akadem­skog stupnja doktora znanosti za polaznike sa završenim magisterijem znanosti traje najviše 6 godina.

Struktura i organizacija studijskog programa

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Elektrotehnike organizira se u trajanju 6 semestara na kojima su studenti dužni steći najmanje 180 ECTS bodova. Studij se organizira u punom radnom vremenu u trajanju 3 godine. Prema potrebi, studij se može organizirati kao studij s dijelom radnog vremena U tom slučaju, student može obveze iz dva semestra odraditi unutar dvije akademske godine. Nastava se organizira kroz predavanja, vježbe, seminarske radove i rad na projektima.

Za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti po­trebno je tijekom visokog obrazovanja steći najmanje 480 ECTS bodova. Temeljem prethodnog školovanja priznaju se ECTS bodovi:

•   Studentima koji su završili preddiplomski studij u tra­janju 6 semestara i nakon njega diplomski studij u trajanju 4 semestra (ukupno 10 semestara) na FERIT Osijek, priznaje se 300 ECTS bodova

•   Studentima koji su završili dodiplomski studij u tra­janju 8 semestara na FERIT-a Osijek priznaje se 240 ECTS bodova

•   Studentima koji su završili dodiplomski studij u tra­janju 9 semestara na FERIT-a Osijek priznaje se 270 ECTS bodova

•   Magistrima znanosti elektrotehnike ili računarstva FERIT-a Osijek priznaje se do 390 ECTS bodova, odnosno do maksimalno 90 ECTS bodova, dok ostale bodove trebaju steći na poslijediplomskom doktorskom studiju (ovisno o znanstveno-istraživačkoj aktivnosti, odnosno objavljivanju rezultata istraživanja tijekom poslijediplomskog studija za stjecanje magisterija znanosti)

•   Studentima koji su završili ostale fakultete elektroteh­nike i/ili računarstva hrvatskih sveučilišta, broj ECTS bodova određuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti temeljem broja semestara preddiplomskog i diplomskog, odnosno dodiplomskog  studi­ja (u pravilu, broj semestara pomnožen s 30)

•   Studentima koji su završili studij matematike, fizike. informatike ili neki drugi srodni studij na hrvatskim sveučilištima, broj ECTS bodova određuje Povjeren­stvo temeljem broja semestara diplomskog studija (u pravilu, broj semestara pomnožen s 30).

•   Studentima koji su završili studij na stranim sveuči­lištima, broj ECTS bodova određuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti temeljem broja seme­stara sveučilišnog studija (u pravilu, broj semestara pomnožen s 30).

Način stjecanja potrebne razlike ECTS bodova  određuje  Fakultetsko vijeće na prijedlog Povje­renstva za stjecanje doktorata znanosti.

Tijekom poslijediplomskog doktorskog studija, student mora postići najmanje 180 ECTS bodova, (do ukupno najmanje 480 ECTS bodova) kroz polaganje ispita i znanstveno-istraživački rad:

•   Upisom kolegija i polaganjem ispita, mora se postići najmanje 26.67%, a najviše 30% od potrebnih dodat­nih ECTS bodova i to:

•   najmanje 12 ECTS bodova polaganjem zajednič­kih temeljnih predmeta iz 1. semestra

• najmanje 12 ECTS bodova polaganjem temeljnih predmeta smjera iz 2. semestra

•   najmanje 24 ECTS boda polaganjem znanstveno-usmjeravajućih predmeta iz 2., 3. i 4. semestra

•   Temeljem znanstveno-istraživačkog rada, mora se postići barem 70%, a najviše 73.33% od potrebnih dodatnih ECTS bodova i to uz uvjete:

•   10 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije objavljen u časopisu koji je citiran u referalnim bazama koje se ne moraju nalaziti u kategorijama A i B prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005. (već u ostalim referalnim bazama) ili je objavljen u zborniku znanstvenog skupa s međunarodnom recenzijom koji je citiran u referalnim bazama koje se moraju nalaziti u kategorijama A i B prema navedenom Pravilniku.,

•   20 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za po­dručje istraživanja doktorske disertacije objavljen u ča­sopisu citiranom u referalnim bazama (kategorija B prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znan­stvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.)

•   40 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za po­dručje istraživanja doktorske disertacije objavljen u ča­sopisu citiranom u referalnim bazama Science Citation Index (SCI) ili Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.) (kategorija A prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znan­stvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.)

•   60 ECTS bodova student dobiva za rad iz znanstvenih polja vezanih za po­dručje istraživanja doktorske disertacije objavljen u ča­sopisu citiranom u referalnoj bazi Current Contents  (CC) (kategorija A prema Pravilniku o uvjetima za izbor u znan­stvena zvanja iz N.N. br. 84 od 11. srpnja 2005.)

Za objavljene radove s ukupno 1-3 suautora, pristupnik dobiva puni broj ECTS bodova; za radove s ukupno 4-5 autora, pristupnik dobiva 50% navedenih ECTS bodova; za radove s ukupno n=6 ili više autora, pristupnik dobiva 100/n % navedenih ECTS bodova.

•   Polaganje kvalifikacijskog doktorskog ispita koje je obvezno do kraja 4. semestra donosi 10 ECTS bodova.

•   Rad na znanstveno-istraživačkom projektu iz područja istraživanja doktorske disertacije u trajanju jedne ili više godina (aktivno sudjelovanje studenta na znanstveno-istraživačkom projektu potvrđuje voditelj projekta pismenim izvje­šćem) donosi 10 ECTS bodova

•   Istraživački boravak iz područja istraživanja doktorske disertacije na inozemnoj znanstveno-istraživačkoj usta­novi u trajanju 3 mjeseca ili više (student prilaže potvrdu ustanove na kojoj je boravio, te izvješće o boravku i istraživanju potpisano od strane voditelja istraživa­nja) donosi 10 ECTS bodova.

•   Obavljeni javni razgovor s prihvatom teme i očekiva­nih  izvornih znanstvenih doprinosa doktorske disertacije vrednuje se s 30 ECTS bodova.

 Tijek studija

Nakon završetka natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) Elektrotehnika, Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti predlaže, a Fakultetsko vijeće imenuje svakom pristupniku mentora. Pristupnik i mentor zajedno biraju predmete prije upisa 1. semestra.
Svoj program poslijediplomskog sveučilišnog studija oblikuje pristupnik, birajući i upisujući predmete na način i u opsegu propisanom nastavnim planom poslijediplomskog sveučilišnog studija (doktorskog studija) Elektrotehnika. Suglasnost za izbor predmeta daje mentor, a konačni odabir predmeta potvrđuje Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti.

U cilju stvaranja preduvjeta za uspješno savladavanje obaveza na poslijediplomskom doktorskom studiju i izvođenje znanstveno-istraživačkog rada, definirani su uvjeti za upis u naredne semestre:

  • Za upis u treći semestar, student treba položiti ispite razlike i ostvariti najmanje 20 ECTS bodova polaganjem ispita ili/i objavljivanjem rezultata znanstveno-istraživačkog rada.
  • Za upis u peti semestar, student treba ostvariti ukupno najmanje 70 ECTS bodova temeljem polaganja ispita (položeni ispiti iz prvog i drugog semestra), objavljivanjem rezultata znanstveno-istraživačkog rada i polaganjem kvalifikacijskog doktorskog ispita.
  • Za prijavu teme doktorskog rada, student treba položiti sve ispite uključujući kvalifikacijski doktorski ispit i ostvariti najmanje 120 ECTS bodova ( od toga minimalno 60 ECTS bodova objavljivanjem rezultata svog istraživanja, pri čemu najmanje jedan (1) znanstveni rad iz područja teme doktorske disertacije mora biti objavljen u međunarodnom znanstvenom časopisu A kategorije (SCI, SCI-Exp., CC)).

 Kvalifikacijski doktorski ispit

Položeni kvalifikacijski doktorski ispit uvjet je za upis 5. semestra studija i mora se položiti do kraja druge akademske godine od upisa.

Pristupnik prijavljuje polaganje kvalifikacijskoga doktorskog ispita u Studentskoj službi Fakulteta na posebnom obrascu. Uvjet za prijavu kvalifikacijskog doktorskog ispita su položeni ispiti razlike (ako su pristupniku propisani za polaganje) barem dva (2) položena ispita i barem 20 ETCS bodova koje je pristupnik stekao objavljivanjem radova iz područja istraživanja doktorske disertacije.

Prijavi se prilaže izrađeni pregledni rad u kojem se prikazuje trenutno stanje razvoja područja svoga znanstvenog usmjerenja, odnosno naznačava područje istraživanja buduće doktorske disertacije. Rad se predaje u računalno čitljivom obliku prema Uputama koje može dobiti u studentskoj službi (tekst u doc i pdf obliku, a prezentacija u ppt obliku - sve na CD-u).

Nakon prijave polaganja kvalifikacijskoga doktorskog ispita Fakultetsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti imenuje Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit od najmanje 3, a najviše 5 članova (neparni broj), te barem jednog zamjenika člana. Članovi tog Povjerenstva moraju biti osobe u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz znanstvenih polja vezanih za područje istraživanja doktorske disertacije. Mentor pristupnika jedan je od članova Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit, ali ne može biti predsjednikom tog Povjerenstva.

Kvalifikacijski doktorski ispit je javan i polaže se usmeno. Na kvalikacijskom doktorskom ispitu pristupnik prezentira rad, a Povjerenstvo za kvalifikacijski doktorski ispit provjerava razinu poznavanja stanja istraživanja iz područja istraživanja teme doktorske disertacije pristupnika, te njegovu sposobnost za primjenu odgovarajućih temeljnih i posebnih istraživačkih znanja za rješavanje tih problema.

Kvalifikacijski doktorski ispit može se polagati najviše dva (2) puta.

Postupak za prihvaćanje teme doktorske disertacije

Postupak za prihvaćanje teme doktorske disertacije pristupnik može pokrenuti kada na poslijediplomskom studiju stekne najmanje 120 ECTS bodova (odnosno ukupno 420 ECTS bodova) i položi sve ispite razlike i se ispite upisane na poslijediplomskom sveučilišnom studiju, uključujući kvalikacijski doktorski ispit. Unutar navedenih 120 ECTS bodova pristupnik je dužan steći minimalno 60 ECTS bodova objavljivanjem rezultata svog istraživanja, pri čemu najmanje jedan (1) znanstveni rad iz područja teme doktorske disertacije mora biti objavljen u međunarodnom znanstvenom časopisu A kategorije (SCI, SCI-Exp., CC).

Student zajedno s predloženim mentorom pokreće postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije podnošenjem prijave Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti, odnosno Fakultetskom vijeću u kojoj predlaže temu disertacije. Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije mora se pokrenuti najkasnije do kraja 5. godine studija.

S pristupnikom koji ispunjava uvjete za pokretanje po­stupka prihvaćanja teme doktorske disertacije Povjerenstvo za prihvaćanje teme doktorske disertacije vodi javni razgovor na kojem se pobliže ocjenjuje izvjesnost postiza­nja ukupnog očekivanih izvornih znanstvenih doprinosa doktorske disertacije.

Predaja i obrana doktorske disertacije

Pristupnik kojemu je prihvaćena tema doktorske diserta­cije može doktorsku disertaciju predati na ocjenu kad prikupi najmanje 480 ECTS bodova tijekom visokoškoloskog obrazovanja, od toga najmanje 180 ECTS bodova na poslijediplomskom doktorskom studiju. Pri tom, pristupnik mora imati najmanje 2 znanstvena rada objavljena u časopisima A kategorije (SCI, SCI-Exp, CC).

Doktorska disertacija oblikuje se i oprema u skladu s jav­no objavljenim naputkom koji donosi Povjerenstvo za stjeca­nje doktorata znanosti.

Pristupnik mora doktorsku disertaciju predati na ocjenu u roku od najviše 3 godine od dana prihvaćanja teme doktor­ske disertacije na Fakultetskom vijeću.Tema doktorske disertacije koja nije predana na ocjenu u roku podliježu ponovnom postupku prihvaćanja.

Pristupnik pokreće postupak za ocjenu doktorske disertacije podnošenjem zahtjeva Povjerenstvu za stjecanje doktorata znanosti, odnosno Fakultetskom vijeću u pisanom obliku koji supotpisuje predloženi mentor.

Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije koje može imati 3 ili 5 članova u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju. Najmanje dva člana Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije moraju biti u zvanju redovitog ili izvanrednog profesora, odnosno odgovarajućem znanstvenom zvanju. Većina članova Povjerenstva mora biti u znanstveno-nastavnom ili znanstvenom zvanju iz znanstvenih polja vezanih za područje teme doktorske disertacije. Mentor pristupnika ne može biti predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije, niti Povjerenstva za obranu doktorske disertacije. Najmanje jedan član Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mora biti izvan Sveučilišta.

Ako Fakultetsko vijeće prihvati pozitivnu ocjenu doktor­ske disertacije, u pravilu na istoj sjednici imenuje, na prijed­log Povjerenstva za stjecanje doktorata znanosti, Povjeren­stvo za obranu disertacije od pet članova i dva zamjenika članova. Članovi Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije mogu biti i članovi Povjerenstva za obranu doktorske disertacije.  Najmanje dva (2) člana Povjerenstva za obranu doktorske disertacije moraju biti u zvanju redovitog profesora ili znanstvenog savjetnika. Najmanje jedan član Povjerenstva za obranu doktorske disertacije mora biti izvan Sveučilišta.

Obrana doktorske disertacije je javna. Obavijest o održavanju obrane doktorske disertacije oglašava se u pisanom i elektroničkom obliku na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta najmanje 7 dana prije dana obrane.

Na temelju pozitivne odluke Povjerenstva za obranu doktorske disertacije, Sveučilište u Osijeku izdaje diplomu o stečenom akadem­skom stupnju doktora znanosti. Diplomu uručuje rektor na svečanoj promociji.

Doktorska disertacija brani se samo jednom.

 

Student koji završi smjer Elektroenergetika stječe akademski stupanj:

Doktor znanosti, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvena grana Elektroenergetika

Student koji završi smjer Komunikacije i informatika  stječe naziv:

Doktor znanosti, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, znanstvena grana Telekomunikacije i informatika ili znanstvena grana Radiokomunikacije (ovisno o odluci Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada)