Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Osnove razvoja web i mobilnih aplikacija PRK504-18

ECTS 6 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 190537 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BALEN JOSIP, nositelj
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
PEKO MARINA, suradnik
MARIĆ MATIJA, suradnik
ŽNIDAREC KARLO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama izrade HTML dokumenata. Prikazati studentima moderne tehnologije i programske alate za izradu web aplikacija. Objasniti studentima osnovnu građu i strukturu HTML dokumenata, osnovne HTML elemente i atribute. Pokazati studentima izradu korisničkog sučelja i funkcionalnosti na poslužiteljskoj strani. Upoznati studente s Java i Kotlin programskim jezicima. Upoznati studente s tehnologijama i programskim alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Objasniti studentima glavne komponente mobilne aplikacije i njihovu programsku implementaciju. Upoznati studente s načinima testiranja aplikacija na uređajima i emulatoru.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis (treće) godine studija.

Sadržaj

Pristup izradi web dokumenata. Uvod u HTML – sintaksa, struktura, osnovni elementi i atributi. Uvod u stilske predloške – CSS – pisanje i primjena stilova, kaskadiranje, vanjski stilski predlošci. Uvod u JavaScript – sintaksa, tipovi podataka, DOM model dokumenta, pristup elementima, događaji. Uvod u PHP – sintaksa, tipovi podataka, pristup bazi podataka. Upoznavanje i rad s Java i Kotlin programskim jezicima. Upoznavanje s alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje i za web. Glavne komponente mobilne aplikacije. Izrada korisničkog sučelja za mobilne aplikacije. Programska implementacija glavnih komponenti. Korištenje emulatora i stvarnih uređaja prilikom testiranja ispravnosti aplikacija.

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Razvoj mobilnih aplikacija-priručnik za edukaciju Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013.

2. 2 Phillips, Bill; Stewart, Chris; Hardy, Brian; Marsicano, Kristin Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) Atlanta: Big Nerd Ranch, LLC., 2015

3. 3 Sebesta, R.W. Programming the World Wide Web (2nd Ed.) Addison-Wesley, Boston, MA, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Sarang Java Programming Oracle Press, 2012.

2. 2 I. F. Darwin Android Cookbook Problems and Solutions for Android Developers O Reilly Media, 2012.

3. 3 R. Cadenhead Java 6 II izdanje Kombib, 2008.

4. 4 D. Poo, D. Kiong, S. Ashok Object-Oriented Programming and Java Springer Verlag, 2007.

5. 5 M. Fordham Kotlin Development for Beginners: (with Code Examples) Amazon Media EU, 2017.

6. 6 M. Moskala, I. Wojda Android Development with Kotlin Packt Publishing, 2017

7. 7 K. Kalata Internet Programming Thompson Learning, London, 2001.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije koje se koriste u izradi web aplikacija

2. Koristiti specifični alat za izradu web aplikacije

3. Izraditi jednostavan primjer web aplikacije koja se sastoji od klijentskog dijela (korisničko sučelje) i poslužiteljskog dijela (rad s bazom podataka)

4. Identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje i web

5. Koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje

6. Izraditi jednostavnu mobilnu aplikacijuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti