Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Objektno orijentirano programiranje PRK303-18

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 41068 190690 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ZORIĆ BRUNO, suradnik
VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
BLAŽEVIĆ DAMIR, nositelj
BAJER DRAŽEN, suradnik
LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik

Sadržaj

Složenost programske podrške. Atributi složenosti, mjerenje složenosti. Dekompozicija, apstrakcija, hijerarhija. Metode analize i oblikovanja programske podrške. Objektni modeli. Vrste programskih paradigmi. Elementi objektnog modela. Apstrakcija podataka. Razredi i modeli. Odnosi među objektima. Notacija. Programiranje, elementi jezika, postupak izrade objektno orijentiranih programa. Programski jezik C++ kroz primjere. Detalji objektno orijentiranog programiranja u C++. COM i DCOM.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nužna znanja iz načela rada i građe računala. Uspješna uporaba aktualnih sustavskih i primjenskih programa. Osnove programiranja i ostvarenje jednostavnih programa u programskom jeziku C i C++.

Oblici provođenja nastave

Predavanja nisu obavezna. Laboratorijske vježbe su obavezne.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Uspješno obavljene lab. vježbe. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Osnovna literatura

1. 1 Grundler, D. Primijenjeno računalstvo Zagreb: Graphis, 2000.

2. 2 Booch, Grady Object-oriented Analysis and Design with Applications Addison Wesley, Menlo Prk, Cal., 1994.

3. 3 D. Grundler Primijenjeno računalstvo Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L. Budin Informatika za 1. razred gimnazije Element, Zagreb, 1997.

2. 2 D. Patterson, J. Hennessy Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (2nd Edition) Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 1997.

3. 3 A.S. Tanenbaum Structured Computer Organization, 7th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 2005.

4. 4 Grady Booch Object-oriented Analysis and Design with Applications Addison Wesley, Menlo Prk, Cal., 1994.

5. 5 D. Fisher Zbrika zadataka iz C-a ETF Osijek (skripta), 1999.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. na osnovu zadanog problema izraditi algoritam računalnog programa

2. prepoznati organizacijsku strukturu i odabrati elemente za objektni model

3. dizajnirati i sažeti korisničke tipove podataka (klase) i iz njih izvesti potrebne objekte

4. dizajnirati glavni program u odgovarajućem programskom jeziku koji na osnovu objektno orijentiranog pristupa rješava zadani problem

5. prepoznati pogreške u programskog kodu, ispraviti ih, napraviti izvršnu verziju programa te testirati rad programa

6. samostalno planirati i izrađivati računalne programe koji rješavaju zadani problemAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti