Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Digitalna elektronika PRK301

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 15 | ISVU 41069 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

SUŠAC FILIP, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj
HOCENSKI ŽELJKO, nositelj

Sadržaj

Značajke digitalnih sklopova i sustava. Pregled razvitka. Brojevni sustavi i pretvorbe zapisa. Digitalna aritmetika. Kodovi. Kodovi za detekciju i ispravljanje pogrešaka. Logičke funkcije. Minimizacija logičkih izraza. Integrirani logički sklopovi. Značajke logičkih sklopova skupina TTL, CMOS i suvremenih tehnologija. Kombinacijski sklopovi: analiza i sinteza. Primjeri integriranih logičkih sklopova. Sekvencijalni sklopovi. Dijagram stanja. Tipovi bistabila i realizacija. Asinkrona i sinkrona brojila. Projektiranje sinkronih brojila. Tipovi registara. Memorije. Poluvodičke memorije: bipolarne i MOS. Statičke i dinamičke RAM memorije. ROM, PROM, EPROM i EEPROM memorije. Postupci programiranja memorija. Magnetski mediji. Optički mediji. Programirljivi logički sklopovi, značajke, programiranje i primjene. Vizualni pokazivači. Sklopovi za A/D i D/A pretvorbu. Programski alati za projektiranje digitalnih sklopova i sustava. Oprema za razvitak i ispitivanje digitalnih sustava. Pouzdanost digitalnih sklopova.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nastavom i individualnim radom student stječe znanja iz područja digitalnih integriranih elektroničkih sklopova i uređaja od temeljnih znanja o tom području, razlozima nastanka, povijesnom razvitku, tehnološkim značajkama i proizvodnim svojstvima. Predstavljanju se logičke funkcije i logički sklopovi, integrirani logički sklopovi i jednostavnije primjene tih sklopova u digitalnim uređajima i računalima. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja digitalne elektronike i načine rješavanja tih problema postupcima izrade specifikacije zahtjeva pri dizajnu digitalnih sklopova i uređaja. Stječu se vještine primjene programskih alata za izradu logičkih shema, simulaciju rada i verifikaciju logičkih sklopova i uređaja primjenom računala. Upoznaju postupci projektiranja logičkih sklopova i struktura primjenom integriranih logičkih sklopova, programirljivih logičkih sklopova i mikroprocesorskih sustava. Predstavljaju se alati i instrumentacija za razvoj i dijagnosticiranje ispravnosti rada kao logičke sonde, digitalni osciloskop, uređaj za programiranje integriranih sklopova (PALova, GALova i drugih), logički analizator, programski paketi za projektiranje digitalnih sklopova (kao MicroSIM, OrCAD, Cadence i drugi)

Oblici provođenja nastave

Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena multimedijskih programa kao WebCT, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama i izrada vlastitih sklopova i sitnih uređaja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - provjera znanja putem interaktivnih testova u programskom paketu WebCT uz primjenu baze ispitnih pitanja, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Peruško, U.; Glavinić, V. Digitalni sustavi Školska knjiga, 2005.

2. 2 Hocenski, Ž.; .Martinović, G. Digitalna elektronika - Zbirka zadataka ETF Osijek, 2010.

3. 3 Pedroni, Volnei A. Circuit Design and Simulation with VHDL MIT Press, 2010.

4. 4 U. Peruško Digitalna elektronika Školska knjiga, Zagreb, 1991.

5. 5 Ž. Hocenski, G. Martinović, M. Antunović Digitalna elektronika - Priručnik za laboratorijske vježbe ETF Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D.C.Green Digital electronics Addison Wesley Longman, 1999.

2. 2 J.M.Yarbrough Digital Logic, Applications and Design West Publishing Company, 1997.

3. 3 R.L.Tokheim Digital Principles McGraw-Hill, 1988.

4. 4 J.F.Wakerly Digital design, Principle and Practices Prentice Hall, 1994

Način polaganja ispita

Ocjenjivanje provjerom znanja tijekom nastave i rješavanjem individualnih problema i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti pojmove i kategorije digitalne elektronike

2. odrediti i objasniti funkcije logičkih sklopova

3. primijeniti odgovarajuće logičke sklopove i izračunati njihove parametre

4. sastaviti logičke sklopove u složeniji sustav i ispitati ga

5. dizajnirati digitalni sustav na temelju zadanih zahtjeva u VHDL-u

6. testirati parametre i objasniti funkcioniranje digitalnog sustava

7. pripremiti i demonstrirati funkcionalnosti projektiranog digitalnog sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)752.51,2,3,4,5,6,7Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)35
Rješavanje zadataka3013,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja825
Rješavanje problema zadanog na KV150.53,4,5,6,7Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem710
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530