Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Digitalna elektronika PRK301

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 15 | ISVU 41069 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

SUŠAC FILIP, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj
HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
ZIDAR JOSIP , nositelj
Asistent ZRIA, suradnik

Sadržaj

Značajke digitalnih sklopova i sustava. Pregled razvitka. Brojevni sustavi i pretvorbe zapisa. Digitalna aritmetika. Kodovi. Kodovi za detekciju i ispravljanje pogrešaka. Logičke funkcije. Minimizacija logičkih izraza. Integrirani logički sklopovi. Značajke logičkih sklopova skupina TTL, CMOS i suvremenih tehnologija. Kombinacijski sklopovi: analiza i sinteza. Primjeri integriranih logičkih sklopova. Sekvencijalni sklopovi. Dijagram stanja. Tipovi bistabila i realizacija. Asinkrona i sinkrona brojila. Projektiranje sinkronih brojila. Tipovi registara. Memorije. Poluvodičke memorije: bipolarne i MOS. Statičke i dinamičke RAM memorije. ROM, PROM, EPROM i EEPROM memorije. Postupci programiranja memorija. Magnetski mediji. Optički mediji. Programirljivi logički sklopovi, značajke, programiranje i primjene. Vizualni pokazivači. Sklopovi za A/D i D/A pretvorbu. Programski alati za projektiranje digitalnih sklopova i sustava. Oprema za razvitak i ispitivanje digitalnih sustava. Pouzdanost digitalnih sklopova.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nastavom i individualnim radom student stječe znanja iz područja digitalnih integriranih elektroničkih sklopova i uređaja od temeljnih znanja o tom području, razlozima nastanka, povijesnom razvitku, tehnološkim značajkama i proizvodnim svojstvima. Predstavljanju se logičke funkcije i logički sklopovi, integrirani logički sklopovi i jednostavnije primjene tih sklopova u digitalnim uređajima i računalima. Student se uči prepoznavati specifične probleme područja digitalne elektronike i načine rješavanja tih problema postupcima izrade specifikacije zahtjeva pri dizajnu digitalnih sklopova i uređaja. Stječu se vještine primjene programskih alata za izradu logičkih shema, simulaciju rada i verifikaciju logičkih sklopova i uređaja primjenom računala. Upoznaju postupci projektiranja logičkih sklopova i struktura primjenom integriranih logičkih sklopova, programirljivih logičkih sklopova i mikroprocesorskih sustava. Predstavljaju se alati i instrumentacija za razvoj i dijagnosticiranje ispravnosti rada kao logičke sonde, digitalni osciloskop, uređaj za programiranje integriranih sklopova (PALova, GALova i drugih), logički analizator, programski paketi za projektiranje digitalnih sklopova (kao MicroSIM, OrCAD, Cadence i drugi)

Oblici provođenja nastave

Predavanja uz primjenu multimedijskih prezentacija, - samoučenje korištenjem materijala s CD-ROMa, - primjena multimedijskih programa kao WebCT, - primjena pisanih materijala, - auditorne vježbe s demonstracijom rješavanja problema, - zadavanje problema za individualno rješavanje i timski rad, - laboratorijske vježbe na gotovim maketama i izrada vlastitih sklopova i sitnih uređaja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

- Rješavanje individualnih problema i poticanje timskog rada na većim problemima, - provjera znanja putem interaktivnih testova u programskom paketu WebCT uz primjenu baze ispitnih pitanja, - ocjena rada u laboratoriju i ocjena postupka projektiranja, izrade i ispitivanja te prezentacije vlastitih jednostavnijih sklopova i uređaja, - usmeni razgovor s kandidatom u funkciji utvrđivanja konačne ocjene.

Osnovna literatura

1. 1 Peruško, U.; Glavinić, V. Digitalni sustavi Školska knjiga, 2005.

2. 2 Hocenski, Ž.; .Martinović, G. Digitalna elektronika - Zbirka zadataka ETF Osijek, 2010.

3. 3 Pedroni, Volnei A. Circuit Design and Simulation with VHDL MIT Press, 2010.

4. 4 U. Peruško Digitalna elektronika Školska knjiga, Zagreb, 1991.

5. 5 Ž. Hocenski, G. Martinović, M. Antunović Digitalna elektronika - Priručnik za laboratorijske vježbe ETF Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D.C.Green Digital electronics Addison Wesley Longman, 1999.

2. 2 J.M.Yarbrough Digital Logic, Applications and Design West Publishing Company, 1997.

3. 3 R.L.Tokheim Digital Principles McGraw-Hill, 1988.

4. 4 J.F.Wakerly Digital design, Principle and Practices Prentice Hall, 1994

Način polaganja ispita

Ocjenjivanje provjerom znanja tijekom nastave i rješavanjem individualnih problema i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti pojmove i kategorije digitalne elektronike

2. odrediti i objasniti funkcije logičkih sklopova

3. primijeniti odgovarajuće logičke sklopove i izračunati njihove parametre

4. sastaviti logičke sklopove u složeniji sustav i ispitati ga

5. dizajnirati digitalni sustav na temelju zadanih zahtjeva u VHDL-u

6. testirati parametre i objasniti funkcioniranje digitalnog sustava

7. pripremiti i demonstrirati funkcionalnosti projektiranog digitalnog sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti