Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Modeliranje i simulacija PR601-18

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74229 190616 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KÖHLER MIRKO, nositelj
KÖHLER MIRKO, suradnik
VUČINIĆ DEAN, suradnik

Sadržaj

Vrste modela. Procesni modeli. Fizikalna ograničenja modeliranja - model participacije. Matematički modeli - anticipativni i inkurzivni modeli. Modeli elektrotehničkih komponenti. Model povezivosti. Aproksimativni modeli i skupovna matematika. Kvalitativni i kvantitativni aspekti modela. Modeli softverskih procesa. Hidrodinamički modeli. Modeli jediničnih procesa - laserski procesi. Bond graf metoda modeliranja. Modeli i srazmjeri. Verbalni modeli. Modeli i korespondentne diferencijalne jednadžbe. Diskretizacija rješenja. Modeli dinamike fluida. Rubni problemi i uvjeti diskretizacija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavski pristup izradi modela. Vještina primjene osnovnih modelarskih alata. Modeliranje u različitim područjima tehnologije. Izrada različitih vrsta modela i osnovne vještine simulacije.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obvezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada verbalnog modela. Modeliranje na vježbama, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Bungartz, Hans-Joachim; Zimmer, Stefan; Buchholz, Martin; Pflüger, Dirk Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction Springer, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Kramer/Neclau Simulationstechnik Springer Verlag, Wien, 1998.

2. 2 Kuipers, B. Qualitative reasoning, Modelling ans Simulation MIT Press, 1999.

3. 3 Jović F, Flegar I, Slavek N. Modeliranje tehničkih procesa ETF Osijek, 2006.

4. 4 Monself Y. Modelling and Siumulation of Coimplex Systems - Methods, Techniques and Tools SCS, European Publ. House, 1998.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela i važnost izrade modela

2. analizirati, vrednovati i planirati upotrebu matematičkih modela u tehničkim sustavima

3. prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja modeliranja i simulacije

4. ocijeniti i opravdati različite modele procesa razvoja softvera

5. dizajnirati model dinamičkog sustava, pripremiti ga za implementaciju u MATLAB te simulirati ga u Simulinku

6. primijeniti usvojena načela i mehanizme, te upotrijebiti stečena znanja u modeliranju i simulaciji konkretnih stvarnih sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti