Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj programske podrške objektno orijentiranim načelima PR402-18

ECTS 5.5 | P 30 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 174568 190689 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAJER DRAŽEN, suradnik
ZORIĆ BRUNO, suradnik
BAUMGARTNER ALFONZO, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj kolegija jest osposobljavanje studenata za razvoj programske podrške korištenjem naprednijih koncepata objektno orijentiranog programiranja neovisnih o jeziku. Načela koja se pri tom primjenjuju omogućuju ponovnu uporabu već napisanog koda, lakše testiranje i lakše održavanje programske podrške. Riječ je prvenstveno o slojevitom oblikovanju, S.O.L.I.D. načelima te oblikovnim obrascima koji omogućuju njihovo ispunjavanje. Korišteni programski jezik bio bi C# a znanja koja se stječu na ovom kolegiju nadogradnja su ranije usvojenih znanja na kolegijima Programiranje I i II te Objektno orijentirano programiranje.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod. Temelji OOP-a. Načela objektno orijentiranog dizajna (S.O.L.I.D.). Slojevito oblikovanje. Čist kod. Imenovanje, komentiranje, formatiranje. Mirisi u kodu. Heuristike. Obrasci stvaranja (metoda tvornica, apstraktna tvornica, graditelj, prototip, singleton). Strukturni obrasci (adapter, most, kompozit, dekorater, fasada, proxy, flyweight). Obrasci ponašanja (lanac odgovornosti, naredba, iterator, posrednik, memento, promatrač, strategija, posjetitelj). Refaktoriranje. Tehnike i alati za refaktoriranje. Objektno relacijsko preslikavanje. ORM alati. LINQ.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 E. Freeman et al. Head First Design Patterns O Reilly Media, 2004.

2. 2 E. Gamma et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software Addison-Wesley Professional, 1998.

3. 3 R. C. Martin Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship Prentice Hall, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Fowler Refactoring Addison-Wesley, 2001.

2. 2 R. C. Martin Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices Prentice Hall, 2002.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne načela važne za razvoj objektno orijentirane programske podrške

2. iskoristiti S.O.L.I.D. načela pri razvoju vlastitih programskih rješenja

3. opisati i skicirati različite često korištene oblikovne obrasce

4. objasniti dublji problem koji rješava pojedini oblikovni obrazac

5. identificirati oblikovni obrazac primijenjen u gotovom rješenju kao i onaj prikladan za specifičan problem

6. primijeniti oblikovne obrasce u razvoju vlastitih programskih rješenja

7. povezati različite oblikovne obrasce i ugraditi ih kod izgradnje složenijih programskih rješenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti