Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Operacijski sustavi PR303-18

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 41079 190613 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
KRPIĆ ZDRAVKO, suradnik
BALEN JOSIP, suradnik
TOMIĆ DRAŽEN, suradnik

Sadržaj

Razvoj i pregled operacijskih sustava. Zahtjevi sklopovlja na operacijski sustav, sustavski pozivi, API-ji. Struktura operacijskih sustava. Procesi i niti: svojstva, međuprocesna komunikacija, raspoređivanje. Zastoji: algoritmi otkrivanja i sprječavanja zastoja. Rukovanje memorijom: dijeljenje, prividna memorija, algoritmi straničenja, segmentiranje. Ulazno-izlazne jedinice: svojstva, diskovi, sustavski sat, korisničko sučelje, mrežna komunikacija. Datotečni sustav: načini ostvarenja, primjeri (FAT, NTFS, ostali). Uvod u sustavsku podršku višeprocesorskih, višeračunalnih i raspodijeljenih računalnih sustava. Sigurnost operacijskih sustava: šifiriranje, ovlasti korisnika, napadi na sustav i mehanizmi zaštite. Uvod u dizajn operacijskih sustava: programski alati, zahtjevi na odziv, pouzdanost i sučelje, procjena performansi. Pregled operacijskih sustava kroz primjere: UNIX, Linux, Windows, mobilni OS-i (Android, iOS, Windows Phone).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje mehanizama rada operacijskih sustava. Napredno korištenje modernih operacijskih sustava. Pregled i osnove uporabe programskih alata za razvoj jednostavnijih učinkovitih sustavskih primjenskih programa s obzirom na mogućnosti koje pruža operacijski sustav.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni, a uspješno napravljen i izložen seminarski rad može nadomjestiti dio ispita.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi donosi dodatne bodove kod polaganja ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Ukupna ocjena ovisi i o uspješnosti seminarskog rada.

Osnovna literatura

1. 1 Budin, L; Golub M; Jakobović, D; Jelenković, L. Operacijski sustavi Zagreb: Element, 2011.

2. 2 Tanenbaum, A.S. Modern Operating Systems (3rd Ed) Pearson, 3rd Ed., 2013.

3. 3 S. Bjornander C ++ Windows Programming Packt Publishing, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W. Stallings Operating Systems, Internals and Design Principles Pearson Education, 7th Ed., 2011.

2. 2 S. Das Your UNIX: The Ultimate Guide McGraw-Hill Science, 2000.

3. 3 C. Schroder Linux Cookbook O Reilly, New York, 2004.

4. 4 Microsoft Windows Team Staff Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Microsoft Press, 2003.

5. 5 C. Negus, C. Bresnahan Linux Bible John Wiley & Sons, 8th Ed., 2012.

6. 6 J.M. Hart Windows System Programming (3rd Ed.) Addison Wesley Professional, Boston, 2004.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme rada operacijskih sustava u aktualnim računalnim sustavima

2. analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama i algoritama na kojima se temelji rad operacijskih sustava na razini procesa i niti, raspoređivanja, međuprocesne komunikacije, zastoja, ulazno-izlaznih jedinica, pohrane i strukturiranja podataka,

3. stvarati naprednija sustavska i primjenska rješenja u prikladnim programskim okolinama i jezicima na temelju usvojenih načela, mehanizama i algoritama u operacijskim sustavima

4. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu aktualnih operacijskih sustava osobnih računala, mobilnih uređaja i računalnih sustava u širem smislu prema zahtjevima okolina i korisnika

5. upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, administrativnoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne operacijske sustaveAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)752.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)36
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Pismeni ispit i kolokvij LV451.51,2,3Pismeni ispit i kolokvij LVProvjera znanja pismenim ispitom i kolokvijem LV1530