Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Algoritmi i strukture podataka PR302

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41086 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALBA TOMISLAV, suradnik
BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj

Sadržaj

Pojam algoritma, prikaz, implementacija na računalu. Kompleksnost algoritma. Pogreške uvjetovane prikazom numeričkih podataka u računalu. Složene podatkovne strukture: liste, stabla, grafovi; implementacija na računalu. Algoritmi za pretraživanje i sortiranje. Generiranje pseudoslučajnih brojeva po jednolikoj, eksponencijalnoj i normalnoj razdiobi. Ocjena generatora, statistički testovi. Rekurzivni algoritmi. Pojam rekurzije, implementacija na računalu, utrošak računalnih resursa.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razvoj i implementacija algoritama. Implementacija složenih programskih rješenja u programskom jeziku C.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće

Osnovna literatura

1. 1 Cormen, Thomas H.; Leiserson, Charles E.; Rivest, Ronald L.; Stein, Clifford Introduction to Algorithms (3rd ed.) MIT Press and McGraw-Hill. ISBN 0-262-03384-4. (2009) [1990]

2. 2 D. E. Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

3. 3 D. E. Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 2., Seminumerical Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1998.


Pretraži literaturu na:

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne pojmove vezane za algoritme i strukture podataka

2. koristiti osnovne linearne i nelinearne strukture podataka: lista, red, stog, stablo, graf

3. koristiti važnije poznate i efikasne algoritme za sortiranje, pretraživanje

4. pisati vlastite algoritme koristeći pseudojezik ili dijagram toka

5. vrednovati algoritme koristeći osnove teorije složenosti algoritamaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti