Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Fizika PR203-17

ECTS 6 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 174587 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, suradnik
MIOKOVIĆ ŽELJKA, suradnik
SKENDER MARINA, nositelj
JUKIĆ DINA, suradnik

Ciljevi predmeta

Prezentirati i objasniti studentima osnovne koncepte i zakone klasične i moderne fizike iz područja mehanike s mehanikom fluida, topline i termodinamike te mehaničkih i elektromagnetskih titranja i valova i strukture tvari koji objašnjavaju mnoge prirodne pojave i procese. Studentima pokazati pristup pri rješavanju fizikalnih problema (zadataka), koji uključuje povezivanje temeljnih fizikalnih ( i matematičkih ) znanja i vještina te važnost diskusije dobivenog rješenja. Korištenjem računalnih simulacija nekih fizikalnih pojava te provođenjem demonstracijskih ili grupnih eksperimenta studentima ukazati na važnost eksperimentalnog rada, interpretacije rezultata mjerenja i razlikovanja teorijskih i eksperimentalnih rezultata u fizici. Na ovaj način studente osposobiti za snalaženje u fizikalnim sadržajima i pripremiti ih za daljnju nadogradnju znanja iz inženjerskih područja i nastavak obrazovanja u modernoj znanosti i tehnologiji.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Uvod u fiziku (Fizikalne veličine i mjerne jedinice. Matematičke osnove fizike). Kinematika čestice. Sile i polja sila u prirodi (Gravitacija, inercijalni i neinercijalni sustavi). Newtonovi zakoni i primjena-rješavanje jednadžbi gibanja tijela. Rad, snaga, energija. Zakoni očuvanja količine gibanja i energije (Sudari dvaju tijela). Mehanika mnoštva čestica-krutog tijela i fluida. Toplina i termodinamika (Kinetičko-molekularna teorija topline, Zakoni termodinamike, Prijenos topline). Mehaničko titranje i valovi(valovi zvuka). Elektromagnetski valovi (temeljni zakoni elektromagnetizma-Maxwellove jednadžbe; elektromagnetsko polje, nastanak i širenje elektromagnetskih valova). Spektar elektromagnetskog zračenja. Geometrijska i fizikalna optika. Valno-čestična priroda elektromagnetskog zračenja i tvari. Kvantna priroda svjetlosti. Struktura atoma (atomski spektri).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Kulišić, Petar Mehanika i toplina Zagreb: Školska knjiga, 2011.

2. 2 Young, H.D; Freedman, R.A.; Ford, A. Lewis. Sears and Zemanskys University Physics with Modern Physics, 12th edition Pearson Education, 2008.

3. 3 V. Henč-Bartolić, P. Kulišić Valovi i optika Šk. knjiga, Zagreb (1991.)

4. 4 Kulišić, Petar; Lopac, Vjera Elektromagnetske pojave i struktura tvari Školska knjiga, 2003.

5. 5 Ž. Mioković Fizika 1, Priručnik za laboratorijske vježbe Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, ETF, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Kulišić i dr. Riješeni zadaci iz mehanike i topline Šk. knjiga, Zagreb (1985.)

2. 2 V. Henč-Bartolić, P. Kulišić Riješeni zadaci iz valova i optike Šk. knjiga, Zagreb (1991.)

3. 3 Lopac, Vjera, i dr. Riješeni zadaci iz elektromagnetskih pojava i strukture tvari Školska knjiga, 2003.

4. 4 N. Cindro Fizika 1, mehanika, valovi i toplina Šk. knjiga, Zagreb (1991.)

5. 5 Berkeley Physics Course, vol, 1, 4. Tehnička knjiga, Zagreb (1983.)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati kinematičke i dinamičke fizikalne veličine pri opisu gibanja čestice, mnoštva čestica i krutog tijela te fluida

2. interpretirati Newtonove zakone mehanike i zakone očuvanja energije, količine gibanja i kutne količine gibanja

3. razlikovati termodinamičke fizikalne veličine i objasniti toplinske zakone na temelju kinetičko-molekularne teorije

4. diskutirati ovisnosti između fizikalnih veličina prikazanih matematičkim relacijama i grafičkim prikazima

5. integrirati temeljne fizikalne koncepte i zakone iz područja mehanike čestica i krutih tijela, mehanike fluida, titranja i valova, toplinei termodinamike te elektromagnetskih pojava i strukture tvari prilikom rješavanje jednostavnijih problema/zadataka

6. analizirati i interpretirati rezultate mjerenja pri eksperimentalnoj provjeri valjanosti temeljnih fizikalnih zakona iz područja mehanike s mehanikom fluida, topline i termodinamike, mehaničkih titranja i valova, geometrijske i valne optike te opažanja at

7. objasniti razlike teorijskih rezultata i rezultata eksperimentaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti