Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematičke osnove računarstva PR101

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 174586 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama matematičke logike, matematičkog jezika, teorijom skupova, teorijom grafova i mreža, s matematičkim strukturama i složenosti algoritama s ciljem primjene navedenih znanja u rješavanju složenih računalnih problema algoritamskim pristupom.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove jezika matematike – teoremi i dokazi. Osnove matematičke logike. Tradicionalna logika. Logika sudova. Alfabet logike sudova. Semantika i sintaksa. Veznici i implementacija u programskim jezicima. Osnove teorije skupova. Element, podskup, partitivni skup, operacije sa skupovima. Prazan skup. Osnovne algebarske strukture. Osnove teorije grafova. Vrste grafova. Načini zadavanja. Putovi, ciklusci, stabla i obilasci grafa. Problemi u teoriji grafova. Osnove teorije mreža. Definicije i primjeri. Problemi u teoriji mreža i algoritmi za njihovo rješavanje. Pretraživanje i sortiranje. Složenost algoritama za rješavanje problema iz navedenih područja računarstva.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 D. Veljan Kombinatorna i diskretna matematika Algoritam, Zagreb, 2001.

2. 2 O. Levin Discrete Mathematics: An Open Introduction (2nd. Ed.) CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

3. 3 S. Epp Discrete Mathematics with Applications (4th Ed.) Cengage Learning, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. W. Baldoni, C. Ciliberto, G.M.P. Cattane Elementary Number Theory, Cryptography and Codes Springer, 2009.

2. 2 S. S. Skiena The Algorithm Design Manual (2nd Ed.) Springer, 2009.

3. 3 R. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik Concrete Mathematics (2nd Ed.) Addison-Wesley, 2004.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela matematičke logike, teorije skupova i teorije grafova i mreža

2. razumjeti matematičke strukture i jezik matematike pri izučavanju tih struktura

3. kreirati algoritam za zadani problem koristeći načela matematičke logike, teorije skupova i teorije grafova i mreža

4. kreirati algritam koristeći zakonitosti osnovnih matematičkih struktura

5. analizirati složenost razvijenih algoritama

6. na osnovu poznavanja strukture zadanog algoritma konstruirati novi algoritam manje vremenske složenostiAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Pismeno rješavanje zadataka3012,3,4Pismeni ispitProvjera znanja pismenim ispitom ili putem kontrolnih zadaća1530