Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Matematičke osnove računarstva PR101

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 174586 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovama matematičke logike, matematičkog jezika, teorijom skupova, teorijom grafova i mreža, s matematičkim strukturama i složenosti algoritama s ciljem primjene navedenih znanja u rješavanju složenih računalnih problema algoritamskim pristupom.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija.

Sadržaj

Osnove jezika matematike – teoremi i dokazi. Osnove matematičke logike. Tradicionalna logika. Logika sudova. Alfabet logike sudova. Semantika i sintaksa. Veznici i implementacija u programskim jezicima. Osnove teorije skupova. Element, podskup, partitivni skup, operacije sa skupovima. Prazan skup. Osnovne algebarske strukture. Osnove teorije grafova. Vrste grafova. Načini zadavanja. Putovi, ciklusci, stabla i obilasci grafa. Problemi u teoriji grafova. Osnove teorije mreža. Definicije i primjeri. Problemi u teoriji mreža i algoritmi za njihovo rješavanje. Pretraživanje i sortiranje. Složenost algoritama za rješavanje problema iz navedenih područja računarstva.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 D. Veljan Kombinatorna i diskretna matematika Algoritam, Zagreb, 2001.

2. 2 O. Levin Discrete Mathematics: An Open Introduction (2nd. Ed.) CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.

3. 3 S. Epp Discrete Mathematics with Applications (4th Ed.) Cengage Learning, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. W. Baldoni, C. Ciliberto, G.M.P. Cattane Elementary Number Theory, Cryptography and Codes Springer, 2009.

2. 2 S. S. Skiena The Algorithm Design Manual (2nd Ed.) Springer, 2009.

3. 3 R. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik Concrete Mathematics (2nd Ed.) Addison-Wesley, 2004.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela matematičke logike, teorije skupova i teorije grafova i mreža

2. razumjeti matematičke strukture i jezik matematike pri izučavanju tih struktura

3. kreirati algoritam za zadani problem koristeći načela matematičke logike, teorije skupova i teorije grafova i mreža

4. kreirati algritam koristeći zakonitosti osnovnih matematičkih struktura

5. analizirati složenost razvijenih algoritama

6. na osnovu poznavanja strukture zadanog algoritma konstruirati novi algoritam manje vremenske složenostiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti