Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijski sustavi PK501

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74284 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ DENIS, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Sadržaj

Model komunikacijskog kanala. Spektralna analiza signala. Mjerenje spektralnim analizatorom. Slučajni procesi, spektralna gustoća snage; izvori šuma u komunikacijskim sustavima, modeliranje šuma. Principi amplitudne, frekvencijske i fazne modulacije; analiza analognih (AM, FM i PM) i digitalnih (ASK, FSK, PSK i QAM) sustava sa stanovišta spektralne efikasnost i otpornosti na šum. OFDM. Odnos signal/šum i BER. Prijenosni mediji. Prijenosne linije. ADSL. Generiranje elektromagnetskog vala, valne jednadžbe. Hertzov dipol. Parametri antena. Dipol i unipol. Antene za različita frekvencijska područja. Usmjerene radio-veze. Radiodifuzni sustavi. Mobilni komunikacijski sustavi. Optoelektronički komunikacijski sustavi: optički izvori, modulatori, prijemnici; višemodna i jednomodna optička vlakna. Integracija komunikacijskih sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student će moći: izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnih signala i odrediti potrebnu širinu kanala za njihov prijenos; koristiti spektralni analizator; analizirati modulacijske postupake s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra; odabrati komponente sustava i proračunati osnovne parametre veze za usmjerenu radio vezu i optički komunikacijski sustav.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sati/tjedno), auditorne vježbe, (1 sat/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sat/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

kolokvij laboratorijskih vježbi, kolokvij numeričkih zadataka, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Zentner, E. Antene i radiosustavi Zagreb: Graphis, 2001.

2. 2 Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition John Wiley&Sons, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Haykin, M. Moher Communication Systems John Wiley & Sons, 2009.

2. 2 H.Taub, D.L. Schilling Principles of Communication Systems McGraw-Hill Book Company, 1987.

3. 3 S. Rimac-Drlje Komunikacijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe zavodska skripta, 2011.

4. 4 T. Brodić, G. Jurin Svjetlovodna tehnika Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci, 1995

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti spektre periodičnih i neperiodičnih (slučajnih) signala i izračunati spektralnu gustoću sekvence slučajnog impulsnog niza

2. izmjeriti spektar moduliranog signala spektralnim analizatorom i vrednovati rezultate mjerenja

3. analizirati značajke modulacijskih postupaka: AM, FM, PSK, QAM i FSK i usporediti modulacijske postupke s aspekta otpornosti na šum i zauzeća spektra

4. izračunati parametre koaksijalnog kabela i dvožičnog voda te ih usporediti prema prijenosnim karakteristikama

5. objasniti princip generiranja elektromagnetskog vala i valne jednadžbe

6. usporediti antene na temelju njihovih parametara i izabrati odgovarajuću antenu kod projektiranja radiokomunikacijskog sustava

7. odrediti parametre usmjerene radiokomunikacijske vezeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti