Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektronika II PK301

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41070 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj
ŠNELER LEON, suradnik

Sadržaj

Osnovni postupci analize elektroničkih sklopova Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim te unipolarnim tranzistorom. Postavljanje i stabilizacija statičke radne točke. Analiza dinamičkih parametara u režimu malog signala i niskih frekvencija: strujno i naponsko pojačanje, ulazni i izlazni otpor. Rad u režimu velikog signala. Pojačala snage: klase A, AB, B, C i D. Kaskadiranje pojačala. Istosmjerno vezana pojačala: Darlingtonov spoj, kaskada, diferencijalno pojačalo. Povratna veza. Frekvencijska karakteristika i stabilnosti pojačala u prisustvu negativne povratne veze. Operacijsko pojačalo. Impulsne pojave i linearno oblikovanje. Komparatori - komparator sa histerezom (Schmittov okidni sklop). Generatori valnih oblika: oscilatori i multivibratori. Tranzistor kao sklopka. Analogne sklopke. Osnovni logički sklopovi, osnovni kombinacijski i sekvencijski sklopovi. Sklopovi digitalno/analogne (D/A) i analogno/digitalne (A/D) pretvorbe

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Ovladavanje postupcima analize elektroničkih sklopova u režimu velikog i malog signala - vještina analize analognih i osnovnih digitalnih- vještina sinteze osnovnih analognih i osnovnih digitalnih sklopova

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokviranje laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 P. Biljanović Elektronički sklopovi Školska knjiga, Zagreb, 19891.

2. 2 T. Švedek Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi, Svezak I Poluvodičke komponente, Graphis, Zagreb, 2001 (udžbenik Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S.Sedra, K.C.Smith Microelectronic Circuits, 3.Edition Saunders College Publishing, New York, 1991

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provjera znanja, diskusije.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati i sintetizirati elektroničke sklopove s diodama i tranzistorima u statičkim i dinamičkim uvjetima rada

2. projektirati i izraditi pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima za definirano frekvencijsko područje i iznos pojačanja

3. dizajnirati pojačala snage klase A, AB, B, C i D

4. dizajnirati stabilizirano pojačalo primjenom negativne povratne veze

5. definirati strukturu operacijskog pojačala i koristiti operacijsko pojačalo u sklopovima impulsne elektronike

6. izraditi generatore izmjeničnih valnih oblika primjenom oscilatora i multivibratora

7. dizajnirati osnovne logičke, kombinacijske i sekvencijalne sklopove te analogno-digitalne pretvornikeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti