Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik PF301

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 115914 155536 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj

Sadržaj

Challenge; The present perfect tense vs. the past simple tense; Champions; Nothing is impossible; Expressing opinion; Celebration; Modal verbs; Food; Comparatives and superlatives; Eating out; Heroes; The past simple tense vs. the past continuous tense; Articles; Gadgets; Will-future; Going-to future

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovni obrasci komunikacije uz svladavanje osnovnih struktura jezika

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Domaće zadaće, kolokviji, usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Redston, Chris; Cunningham, Gillie Face2Face Elementary Cambridge University Press, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use Cambridge University Press, 1995.

2. 2 Harris, Michael; Mower, David; Sikorzynkska, Anna New Opportunities-Preintermediate Pearson Longman LTD, 2009.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. oblikovati gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

2. formulirati jednostavne gramatičke strukture na svakodnevnoj komunikacijskoj razini

3. samostalno konstruirati složenije rečenice u pismenoj i usmenoj komunikaciji

4. ispravno primijeniti složeniji vokabular u različitim kontekstualnim situacijama

5. izložiti kraću neformalnu prezentaciju na unaprijed zadanu temu

6. argumentirano izložiti svoje mišljenje na zadanu temuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)210.71,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka180.61,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja150.51,2,3,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temu40.11,3,4,5,6Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temuUsmena provjera riješenih zadataka/Ispravljanje pisanih uradaka510
Aktivno sudjelovanje na nastavi30.11,2,3,4,5,6Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu pojašnjavanja gramatičkih i tematskih cjelinaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora010