Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik PF301

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 115914 155536 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj

Sadržaj

Challenge; The present perfect tense vs. the past simple tense; Champions; Nothing is impossible; Expressing opinion; Celebration; Modal verbs; Food; Comparatives and superlatives; Eating out; Heroes; The past simple tense vs. the past continuous tense; Articles; Gadgets; Will-future; Going-to future

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovni obrasci komunikacije uz svladavanje osnovnih struktura jezika

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Domaće zadaće, kolokviji, usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Redston, Chris; Cunningham, Gillie Face2Face Elementary Cambridge University Press, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use Cambridge University Press, 1995.

2. 2 Harris, Michael; Mower, David; Sikorzynkska, Anna New Opportunities-Preintermediate Pearson Longman LTD, 2009.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. oblikovati gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

2. formulirati jednostavne gramatičke strukture na svakodnevnoj komunikacijskoj razini

3. samostalno konstruirati složenije rečenice u pismenoj i usmenoj komunikaciji

4. ispravno primijeniti složeniji vokabular u različitim kontekstualnim situacijama

5. izložiti kraću neformalnu prezentaciju na unaprijed zadanu temu

6. argumentirano izložiti svoje mišljenje na zadanu temuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti