Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik PF201

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 117707 155538 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FERČEC IVANKA, nositelj
LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj

Sadržaj

Lifestyles; The Present Simple Tense vs. The Present Continuous Tense; People Who Changed The World; The Simple Past Tense; Have you ever ...?; The Present Perfect Simple; The Present Perfect Simple vs. The Simple Past

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovni obrasci komunikacije uz svladavanje osnovnih struktura jezika

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Domaće zadaće, kolokviji, pismeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Redston, Chris; Cunningham, Gillie Face2Face Elementary Cambridge University Press, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use Cambridge University Press, 1995.

2. 2 Harris, Michael; Mower, David; Sikorzynkska, Anna New Opportunities-Preintermediate Pearson Longman LTD, 2009.

Način polaganja ispita

Pismeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. reproducirati i primjenjivati jednostavne gramatičke strukture u pisanim zadacima

2. formulirati jednostavne gramatičke strukture na svakodnevnoj komunikacijskoj razini

3. analizirati i interpretirati kraće tekstove

4. samostalno konstruirati kraće rečenice u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. primijeniti osnovi vokabular potreban za svakodnevnu komunikaciju

6. samostalno koristiti rječnike, on-line rječnike i glosareAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)210.71,2,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka180.61,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja150.52,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temu40.11,4,5,6Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temuUsmena provjera riješenih zadataka/Ispravljanje pisanih uradaka510
Aktivno sudjelovanje na nastavi30.11,2,3,4,5,6Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu pojašnjavanja gramatičkih i tematskih cjelinaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora010