Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik PF101

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 117706 155537 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. oblikovati jednostavne gramatičke strukture u pisanim zadacima

2. formulirati jednostavne gramatičke strukture na svakodnevnoj komunikacijskoj razini

3. analizirati i interpretirati kraće tekstove

4. samostalno konstruirati kraće rečenice u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. primijeniti osnovi vokabular potreban za svakodnevnu komunikaciju

6. usporediti kulturološke sličnosti i razlike između hrvatske i anglosaksonske kultureAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti