Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik PF101

ECTS 2 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 117706 155537 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj

Sadržaj

Introducing yourself; Personal pronouns ; Lost property; Plural formation ; A glamorous life; The Simple Present Tense; First date; Breakfast time; Articles; Countable and uncountable nouns;. Renting a flat; The Present Continuous Tense ; The Meeting; Jobs

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovni obrasci komunikacije uz svladavanje osnovnih struktura jezika

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Domaće zadaće, kolokviji, pismeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Redston, Chris; Cunningham, Gillie Face2Face Elementary Cambridge University Press, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use Cambridge University Press, 1995.

2. 2 Harris, Michael; Mower, David; Sikorzynkska, Anna New Opportunities-Preintermediate Pearson Longman LTD, 2009.

Način polaganja ispita

Pismeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. oblikovati jednostavne gramatičke strukture u pisanim zadacima

2. formulirati jednostavne gramatičke strukture na svakodnevnoj komunikacijskoj razini

3. analizirati i interpretirati kraće tekstove

4. samostalno konstruirati kraće rečenice u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. primijeniti osnovi vokabular potreban za svakodnevnu komunikaciju

6. usporediti kulturološke sličnosti i razlike između hrvatske i anglosaksonske kultureAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti