Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove automatskog upravljanja PER501

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 115915 74233 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CUPEC ROBERT, suradnik
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
ĐUROVIĆ PETRA, suradnik
BOŽIĆ MARKO, suradnik
VIDEKOVIĆ FILIP, suradnik
NIKŠIĆ JURICA, suradnik
Asistent ZRIA, suradnik

Sadržaj

Automatsko upravljanje i njegova uloga. Osnovni pojmovi i definicije. Osnovna struktura i elementi regulacijskog kruga. Realizacija sustava upravljanja. Karakteristike objekata upravljanja. Linearizacija statičke karakteristike. Dinamičko vladanje sustava i matematički opis dinamičkog vladanja sustava. Opis linearnih, kontinuiranih i vremenski nepromjenjivih sustava u vremenskom i frekvencijskom području. Laplaceova transformacija i prijenosna funkcija. Bodeov i Nyquistov dijagram. Najvažniji prijenosni članovi. Regulacijski krug i njegove karakteristike. Stabilnost regulacijskog kruga i postupci za ispitivanje stabilnosti. Pokazatelji kakvoće regulacije u vremenskom i frekvencijskom području. Standardni tipovi regulatora. Pojam sinteze regulacijskog kruga. Čvrsta i slijedna regulacija. Vladanje regulacijskog kruga s obzirom na vodeću i poremećajnu veličinu. Klasične metode sinteze linearnih kontinuiranih sustava upravljanja. Sinteza s pomoću frekvencijskih karakteristika otvorenog kruga. Neki praktični postupci za sintezu regulatora. Uvođenje dopunskih regulacijskih petlji s ciljem poboljšanja kakvoće regulacije. Primjeri iz prakse. Načela digitalne realizacije sustava upravljanja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Na ovom kolegiju stječu se osnovna znanja o opisu dinamičkog vladanja sustava, strukturnom prikazu osnovnih komponenti i sustava automatskog upravljanja, fenomenu povratne veze u sustavu i analizi stabilnosti sustava s povratnom vezom. Dopunski, studenti stječu osnovna znanja o načinu projektiranja algoritma upravljanja i ocjeni postignute kakvoće regulacije. Na laboratorijskim vježbama studenti stječu iskustva u radu s osnovnim programskim alatom za analizu i sintezu sustava upravljanja (Matlab), te se upoznaju s načinom praktične realizacije sustava upravljanja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi, dvije kontrolne zadaće tijekom semestra i završni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Perić, N. Automatsko upravljanje - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 1998.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Tomac, J. Osnove automatske regulacije - predavanja Fakultetska skripta, ETF, Osijek, 2004.

2. 2 Šurina, T. Automatska regulacija Školska knjiga, Zagreb, 1991.

3. 3 Franklin, G.F., J.D. Powell, A.E. Naeini Feedback Control of Dynamic Systems Addison - Wesley Publishing Company, 1994.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izgraditi matematički model jednostavnog dinamičkog sustava

2. analizirati dinamičko vladanje sustava u vremenskom području, području kompleksne varijable i frekvencijskom području

3. ispitati točnost regulacijskog kruga i analizirati njegove statičke karakteristike

4. ispitati stabilnost regulacijskog kruga primjenom analitičkih i grafo-analitičkih metoda

5. projektirati jednostavan regulator primjenom grafo-analitičkih i analitičkih metoda sinteze

6. provesti analizu i sintezu regulacijskog kruga pomoću programskog paketa Matlab

7. objasniti strukturu i izvedbu digitalnog sustava upravljanjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti