Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove mjerenja PEK301

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 74051 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
BIONDIĆ IVAN, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
ĆORLUKA VENCO, suradnik
BAŠIĆ IVICA, suradnik
TOLIĆ IVAN, suradnik

Sadržaj

Osnovni pojmovi u mjeriteljstvu. Mjerno jedinstvo, mjeriteljska piramida, sljedivost. Međunarodni sustav mjernih jedinica. Omjerne jedinice. Pogreške. Mjerna nesigurnost. Cjelovit mjerni rezultat. Odlučivanje na temelju cjelovitog mjernog rezultata. Vrste signala, njihovi parametri, te prikaz u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Mjerna oprema. Mjerila (analogna elekromehanička, analogna elektronička, digitalna). Održavanje mjerila. Digitalni multimetar. Osciloskop. Digitalni mjerni sustavi (mjerni pretvornik, prilagodnik, pokaznik). Mjerne metode (otklonska, nulta, usporedbena, zamjenska, diferencijska, izravna, posredna). Mjerenje električnih veličina (struje, napona, frekvencije, faznog pomaka, prividne snage, djelatne snage, jalove snage, faktora snage, energije, djelatnog otpora, induktiviteta, kapaciteta i faktora gubitaka, impedancije i admitancije). Automatizirani mjerni sustavi vođeni računalom (automatizirana mjerenja, pregled programskih paketa za automatizaciju mjerenja, sustavi za motrenje, ekspertni diagnostički sustavi).

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Osnovna znanja o mjeriteljstvu, o mjerilima i mjernim metodama. Vještina ispravnog mjerenja osnovnih električkih veličina. Znanje tumačenja specifikacija mjerila, procjene mjerne nesigurnosti, iskazivanja cjelovitog mjernog rezultata i odlučivanja na temelju cjelovitog mjernog rezultata. Vještina rukovanja automatiziranim mjernim sustavom.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno), auditorne (1 sat tjedno) i laboratorijske vježbe (2 sata tjedno).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Smith, R.C. Uncertainty Quantification SIAM 201

2. 2 Z. Godec Iskazivanje mjernog rezultata Graphis, Zagreb, 1995.

3. 3 Z. Godec, D. Dorić Osnove mjerenja, laboratorijske vježbe Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2001.

4. 4 Z. Godec, D. Dorić Električka mjerenja s laboratorijskim vježbama Sveučilište u Osijeku, Elektrotehnički fakultet, Osijek, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Vujević, B. Ferković Osnove elektrotehničkih mjerenja I i II Školska knjiga, Zagreb, 1996.

2. 2 R. Malarić Instrumentation and measurement in electrical engineering BrownWalker Press 2011.

3. 3 V. Bego Mjerenja u elektrotehnici Školska knjiga, Zagreb, 1990.

4. 4 D. Karavidović Električna mjerenja I i II ETF Osijek, 1994.

5. 5 Šantić Elektronička instumentacija Školska knjiga, 1993.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. nabrojiti i međusobno povezati osnovne pojmove u mjeriteljstvu, te vrednovati njihov značaj u inženjerskoj praksi

2. objasniti matematičku pozadinu izračuna mjerne nesigurnosti

3. nabrojiti i međusobno povezati osnovne pojmove u mjeriteljstvu, te vrednovati njihov značaj u inženjerskoj praksi

4. intepretirati značajke instrumenta

5. odabrati i upotrijebiti neku od osnovnih mjernih metoda za mjerenje električnih veličina

6. izračunati mjernu nesigurnost i pogrešku, te iskazati i vrednovati cjeloviti mjerni rezultat

7. odabrati mjerni instrument i/ili mjerni pretvornik za mjerenje osnovnih neelektričnih fizikalnih veličina

8. definirati osnovne sastavne dijelove automatiziranog mjernog sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti