Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Električne instalacije i rasvjeta PE602-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 174582 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, suradnik
KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s vrstama instalacija te vrstama zaštita u NN instalacijama, upoznati ih s konceptom naprednih instalacija. Upoznati studente sa svjetlotehničkim veličinama, izvorima svjetlosti, unutarnjom i vanjskom rasvjetom, sustavima za upravljanje rasvjetom te mjerama učinkovitosti rasvjete.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Temeljni pojmovi i nazivi (mjerne veličine i mjerne jedinice, označavanje sustava niskonaponskih mreža, vrste kvarova, mreža i instalacija). Važeći elektrotehnički propisi i standardi. Gromobranske instalacije. Djelovanje električne struje na ljudsko tijelo. Zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira. Vodovi i mreže niskog napona. Pad napona na vodu i izbor voda s obzirom na opterećenje. Vrste trošila i potrošačka postrojenja. Nadstrujni zaštitni organi. Napredne električne instalacije. Osnovne svjetlotehničke veličine, klase rasvjete, kriteriji kvalitete rasvjete i propisi. Unutarnja i vanjska rasvjeta. Sustavi za upravljanje rasvjetom, projektiranje rasvjete. Učinkovitost rasvjete.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 N. Srb Niskonaponske mreže i instalacije Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.

2. 2 V. Srb Kabelska tehnika, priručnik Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

3. 3 E. Širola Cestovna rasvjeta Grafika Hrašće, 1997.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 The IESNA Lighting Handbook – References and Application, 9. Izdanje IESNA, New York, SAD 2000.

2. 2 Ganslandt, R., Hofmann, H. Handbook of Lighting Design ERCO Leuchten GmbH, Germany, 1. Edition, 1992.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati sustave uzemljenja niskonaponskih instalacija, vrste zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama, dijelove i način rada sustava naprednih instalacija

2. definirati osnovne svjetlotehničke veličine, izvore svjetlosti s obzirom na tehnologiju, obilježja unutarnje i vanjske rasvjete, sustave upravljanja i nadzora, mjere učinkovitosti rasvjete

3. napraviti proračun pada napona i izbora presjeka spojnih vodiča te proračun zaštite od indirektnog dodira, osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete

4. ispitati sigurnost niskonaponskih instalacijaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Rješavanje zadataka3011,2Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1020