Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Električne instalacije i rasvjeta PE602-17

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 174582 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRAUS ZORISLAV, suradnik
KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s vrstama instalacija te vrstama zaštita u NN instalacijama, upoznati ih s konceptom naprednih instalacija. Upoznati studente sa svjetlotehničkim veličinama, izvorima svjetlosti, unutarnjom i vanjskom rasvjetom, sustavima za upravljanje rasvjetom te mjerama učinkovitosti rasvjete.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Temeljni pojmovi i nazivi (mjerne veličine i mjerne jedinice, označavanje sustava niskonaponskih mreža, vrste kvarova, mreža i instalacija). Važeći elektrotehnički propisi i standardi. Gromobranske instalacije. Djelovanje električne struje na ljudsko tijelo. Zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira. Vodovi i mreže niskog napona. Pad napona na vodu i izbor voda s obzirom na opterećenje. Vrste trošila i potrošačka postrojenja. Nadstrujni zaštitni organi. Napredne električne instalacije. Osnovne svjetlotehničke veličine, klase rasvjete, kriteriji kvalitete rasvjete i propisi. Unutarnja i vanjska rasvjeta. Sustavi za upravljanje rasvjetom, projektiranje rasvjete. Učinkovitost rasvjete.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 N. Srb Niskonaponske mreže i instalacije Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.

2. 2 V. Srb Kabelska tehnika, priručnik Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

3. 3 E. Širola Cestovna rasvjeta Grafika Hrašće, 1997.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 The IESNA Lighting Handbook – References and Application, 9. Izdanje IESNA, New York, SAD 2000.

2. 2 Ganslandt, R., Hofmann, H. Handbook of Lighting Design ERCO Leuchten GmbH, Germany, 1. Edition, 1992.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati sustave uzemljenja niskonaponskih instalacija, vrste zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama, dijelove i način rada sustava naprednih instalacija

2. definirati osnovne svjetlotehničke veličine, izvore svjetlosti s obzirom na tehnologiju, obilježja unutarnje i vanjske rasvjete, sustave upravljanja i nadzora, mjere učinkovitosti rasvjete

3. napraviti proračun pada napona i izbora presjeka spojnih vodiča te proračun zaštite od indirektnog dodira, osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete

4. ispitati sigurnost niskonaponskih instalacijaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti