Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove energetske elektronike PE503

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74283 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BRANDIS ANDREJ, suradnik
PELIN DENIS, nositelj
VULIN DRAGAN, suradnik
BAŠIĆ IVICA, suradnik

Sadržaj

Energetski pretvarači. Osnovni pojmovi, podjela i opća svojstva pretvarača. Energetski pokazatelji procesa pretvorbe. Pojam pretvaračke komponente. Konstitutivne komponente i struktura energetskih dijelova pretvarača. Moguće u-i karakteristike pretvaračkih komponenata. Neupravljiva sklopka. Strujno jednosmjerna sklopka. Naponski jednosmjerna sklopka. Dvosmjerna sklopka. Realizacija pretvaračkih komponenata s jednim ili s pomoću više poluvodičkih učinskih ventila. Podjela i opća svojstva istosmjernih pretvarača napona. Jednokvadrantni izravni i neizravni istosmjerni pretvarači napona. Višekvadrantni istosmjerni pretvarači napona. Smanjenje sklopnih naprezanja pretvaračkih komponenata. Podjela i opće svojstva ispravljača.. Neupravljivi ispravljači. Fazno upravljivi ispravljači. Neautonomni izmjenjivači. Podjela i opća svojstva autonomnih izmjenjivača. Autonomni izmjenjivači s naponskim ulazom. Smanjivanje harmonika u izlaznoj struji izmjenjivača.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Ovladavanje osnovnim znanjima iz pretvaračke tehnike, čime se stvara osnova za razumijevanje rada, ispitivanje i projektiranje komponenata, uređaja i postrojenja energetske elektronike.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, grupni rad, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij i predusmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Flegar, I. Elektronički energetski pretvarači Zagreb: Kigen, 2010.

2. 2 Ambrožič, V, Zajec, P. Električni servo pogoni Graphis Zagreb, 2019.

3. 3 J.G. Kassakian, M.F.Schlecht, G.C.Verghese Osnove energetske elektronike-I dio; Topologije i funkcije pretvarača Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 N. Mohan, T.M. Undeland, W.P.Robbins Power Electronics John Wiley &Sons Inc., New York, 1995

2. 2 P.T.Krein Elements of Power Electronics Oxford University Press, Oxford, 1998

3. 3 B.Bose Power Electronic and Variable Frequency Drives:Technology and Applications Wilwy-IEEE Press, 1997.

4. 4 I.Flegar Sklopovi energetske elektronike Graphis, Zagreb, 1996

Način polaganja ispita

Usmeni ispit, dodatni rad.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti pretvaračka svojstva komponenata elektroničkih energetskih pretvarača (EP) za osnovna i jednokratna povezivanja sustava različitih karakteristika

2. odabrati modele pretvaračkih komponenata EP za dovoljno točnu, a matematički nezahtjevnu analizu

3. razložiti osnovne i lančane spojeve EP na njihove podsustave

4. vrednovati izbor topologije EP-a pri lančanom spajanju više pretvarača

5. analizirati osnovne spojeve istosmjernih pretvarača napona, ispravljača i autonomnih izmjenjivačaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti