Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove električnih pogona PE501

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74279 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik

Sadržaj

Zadaci i sastav električnih pogona. Četverokvadratni pogon. Karakteristike elektromotora i radnih strojeva. Prijenosni mehanizmi. Statički i dinamički pogoni. Pogoni s istosmjernim motorima. Izvori promjenjivog istosmjernog napona. Pogoni s asinkronim i sinkronom motorima. Pogoni napajani preko poluvodičkih pretvarača. Pogoni s jednofaznim motorima. Dinamika pogona. Izbor pogonskog motora. Modeliranje i simuliranje pogona.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje vrsta pogona, njihovih svojstava i karakteristika. Sposobnost proračuna i odabira pogonskog sustava za konkretnu primjenu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sati/tjedno), auditorne vježbe (1 sati/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sati/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada laboratorijskih izvješća

Osnovna literatura

1. 1 Krause, Paul C.; Wasynczuk, Oleg; D. Sudhoff, Scott Analysis of Electric Machinery and Drive Systems Wiley-IEEE Press, 2002

2. 2 Jurković, B. Elektromotorni pogoni Školska knjiga, Zagreb, 1990.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Riefenstahl, U. Elektrische Antriebstechnik Teubner Verlag, Stuttgart Leipzig, 2000.

2. 2 Vogel, J. Elektrische Antriebstechnik Hütig Verlag, Heidelberg, 1998

3. 3 Paul C. Krause, Oleg Wasynczuk, Scott D. Sudhoff Analysis of Electric Machinery and Drive Systems Wiley-IEEE Press, 2002

4. 4 Austin Hughes Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications (3rd Edition) Newnes, 2005

5. 5 Grupa autora Elektromotorni pogoni TE/4 JLZ, Zagreb, 1973

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti i opisati fizikalnu sliku pogona

2. analizirati i obrazložiti opće karakteristike pojedinih tipova strojeva i tereta

3. analizirati i obrazložiti statičke karakteristike standardnih pogona

4. analizirati i obrazložitii značajke različitih strojeva u pojedinim pogonima

5. usporediti prednosti i mane različitih načina upravljanja kod pojedinih tipova pogona

6. analizirati i obrazložiti vanjske i regulacijske karakteristike istosmjernih, asinkronih i sinkronih strojeva

7. mjeriti i vrednovati statičke i dinamičke veličine u pogonimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti