Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove električnih strojeva PE401

ECTS 5.5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41082 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
ĆORLUKA VENCO, suradnik
BARIĆ TOMISLAV, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik

Sadržaj

Osnove pretvorbe električne i mehaničke energije. Transformatori. Idealni i realni transformator. Kappov dijagram. Gubici i korisnost. Trofazni transformatori. Autotransformatori. Mjerni transformatori. Izvedbe transformatora. Rotacijski strojevi i njihovi modeli. Strujni oblog i protjecanje. Istosmjerni strojevi. Inducirani napon i razvijeni moment. Način rada i izvedbe. Izmjenični strojevi. Inducirani napon i razvijeni moment. Načini rada sinkronih i asinkronih strojeva. Njihove izvedbe. Jednofazni strojevi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje teorijskih osnova, izvedbi i načina rada pojedinih vrsta električnih strojeva. Sposobnost razlikovanja pojedinih vrsta strojeva i mogućnosti njihove primjene.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sati/tjedno), auditorne vježbe (1 sati/tjedno), laboratorijske vježbe (1 sati/tjedno)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Izrada laboratorijskih izvješća

Osnovna literatura

1. 1 Pyrhonen, Juha; Jokinen, Tapani; Hrabovcova, Valeria DESIGN OF ROTATING ELECTRICAL MACHINES John Wiley & Sons, 2008

2. 2 Wolf, R. Osnove električnih strojeva Školska knjiga, Zagreb 1991.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ivan Mandić, Veselko Tomljenović, Milica Pužar Sinkroni i asinkroni električni strojevi Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2012.

2. 2 Piotrovskij, L.M. Električni strojevi Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

3. 3 Dolenc, A. i dr. Transformatori I i II, skripta ETF Zagreb, 1978.

4. 4 Bego, V. Mjerni transformatori TE/8 JLZ, Zagreb 1982.

5. 5 Irving M. Gottlieb Practical Transformer Handbook Newnes, 2004

6. 6 Dolenc, A. i dr. Električni strojevi TE/4 JLZ, Zagreb 1973.

7. 7 Kelemen, T. Transformator TE/13 HLZ, Zagreb 1997.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati i usporediti vrste električnih strojeva

2. razumjeti i objasniti princip rada asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva

3. kategorizirati i objasniti konstrukcijske izvedbe električnih strojeva

4. pravilno koristiti električne strojeve u praksi

5. anlizirati i obrazložiti pogonska stanja asinkronih, sinkronih i istosmjernih strojeva

6. analizirati i rješavati izabrane numeričke primjere iz osnova električnih strojeva

7. mjeriti i vrednovati osnovne električne i mehaničke veličine na električnim strojevimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti