Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Osnove energetike i ekologije PE303-17

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 115913 41065 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ HRVOJE, suradnik
KRAUS ZORISLAV, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj

Sadržaj

Važnost energije. Oblici, izvori i klasifikacija energije. Neobnovljivi izvori energije (ugljen, nafta, plin, nuklearna i geotermalna). Izvori energije koji se obnavljaju (vodne snage, biomasa, vjetar, sunčevo zračenje i drugi). Osnovne pretvorbe oblika energije. Pretvorbe primarnih oblika u prikladnije oblike (pretvorba kemijske i nuklearne energije u unutarnju kaloričku, pretvorba unutarnje kaloričke u mehaničku energiju, pretvorba potencijalne energije vode u mehaničku energiju, pretvorba mehaničke u električnu energiju, neposredne pretvorbe u električnu energiju, pretvorbe električna energije u druge oblike energije). Energija za transport. Prijevoz i prijenos oblika energije. Elektroenergetski sustav. Prijenos i distribucija el. energije. Elementi EES-a, modeliranje generatora, transformatora, voda, prigušnice, kompenzacije. Model potrošnje. Osnovne metode analize EES-a. Energetska bilanca sustava. Utjecaj EES- a na okoliš kod pridobivanja, pretvorbi i korištenja (zagađivanje okoliša i klimatske promjene). Održivi razvoj i energija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje s temeljnim znanjima iz energetike i ekologije

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dva kolokvija predavanja, dva kolokvija auditornih vježbi i kolokvij laboratorijskih vježbi tijekom semestra.

Osnovna literatura

1. 1 Silvio de Oliveira Jr. Exergy: Production, Cost and Renewability Springer-Verlag London, 2013.

2. 2 L. Jozsa Energetski procesi i elektrane, udžbenik ETF Osijek, 2008.

3. 3 B. Udovičić Energetika Školska knjiga, Zagreb, 1993.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Feretić i suradnici Elektrane i okoliš Element, Zagreb, 2000.

2. 2 V. Knapp Novi izvori energije - nuklearna energija fisije i fuzije Školska knjiga, 1993

3. 3 P. Kulišić Novi izvori energije – sunčana energija i energija vjetra Školska knjiga, 1991.

4. 4 D. Šljivac, Z. Šimić Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje ETF Osijek, 2008.

Način polaganja ispita

Kolokviji predavanja i vježbi ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti osnovne fizikalne i društveno političke pojmove vezane u energiju, osnovne izvore i oblike energije

2. evaluirati osnovne energetske i ekološke značajke obnovljivih i neobnovljivih izvora energije

3. proširiti znanja i izgraditi svijest i stavove vezane uz utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš

4. iIdentificirati i interpetirati osnove značajke električne energije i elektroenergetskog sustava

5. primijeniti teorijska znanja iz područja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije na analitički postavljene probleme

6. demonstrirati stečena znanja s predavanja i auditornih vježbi na odabranim postavima modela (modeli laboratorijskih vježbi prikazuju Seebekov i Peltierov efekt, energetske pretvorbe energija vjetra i sunca, i upoznavanje s osnovama EES)Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti