Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Materijali u elektrotehnici PE302

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41073 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROZING GORAN, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik

Sadržaj

Karakteristike strukturne građe kristala, amofrnih krutina, tekućih kristala, polimera, keramike. Struktura metala i slitina. Svojstva materijala i način ispitivanja električna, mehanička, magnetska, toplinska i tehnološka. Atomski procesi u krutim tijelima. Materijali za vodiče i vodljive elemente: vodiči u užem smislu, otpornici, termoelementi, termobimetali, kontakti, vodovi kroz staklo, rastalni osigurači. Magnetski materijali: meki i tvrdi feromagnetski materijali, feriti. Magnetski materijali za magneto optičke memorije. Izolacioni materijali. Polarizacija. Anorganski, organski i složeni izolatori. Pregled tehnoloških postupaka i utjecaj na svojstva.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Znanja o strukturi i svojstvima inženjerskih materijala u elektrotehnici kao temeljem njihove uspješne primjene u inženjerskoj praksi. Vještina obrazloženog izbora materijala i prikladnih postupaka njegove prerade kako bi se postigao što bolji učinak uz manje troškove.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij (2x), domaća zadaća, laboratorijski izvještaj, usmeni kolokvij.

Osnovna literatura

1. 1 Filetin, T ; Kovačiček, F; Indof, J. Svojstva i primjena materijala Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2009.

2. 2 Callister , W. D.; Rethwisch, D. G. Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach New York: John Wiley & Sons, 2012.

3. 3 V. Knapp, P. Colić Uvod u električna i magnetska svojstva materijala Školska knjiga Zagreb, 1990


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Kalpakjian, S. Manufacturing Engineering and Technology Upper Saddle River NJ, Prentice Hall, 2000,

2. 2 R. M. Brick i dr. Structure and Properties of Engineering Materials McGraw Hill, 1977.

3. 3 V. Bek Tehnologija elektromaterijala skripta ETF u Zagrebu, Sveučilišna naklada, Zagreb

4. 4 T. Filetin Materijali i tehnologijski razvoj Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2002.

5. 5 Solymar, L. Walsh, D. Electrical Properties Of Materials OUP, 1998.

6. 6 T. Fischer Materials Science for Engineering Students Elsevier, London, 2009.

7. 7 W. D. Callister Materials science and engineering: an introduction John Wiley & Sons, New York, 2000

8. 8 Pintarić Materijali u elektrotehnici - laboratorijske vježbe ETF, Osijek, 2007.

Način polaganja ispita

Završni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati osnovne vrste inženjerskih materijala u elektrotehnici

2. objasniti strukturnu građu osnovnih vrsta materijala u elektrotehnici

3. objasniti osnovna mehanička, toplinska, električna i magnetska svojstva elektrotehničkih materijala, te osnovne metode ispitivanja

4. procijeniti osnovne zahtjeve kod izbora materijala koji se koriste u elektrotehničkim proizvodima

5. usporediti osnovne primjene vodljivih, magnetskih, izolacijskih i poluvodičkih materijala

6. razjasniti povezanost stanja obrade materijala, strukture i svojstava tehničkih materijalaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti