Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Materijali u elektrotehnici PE302

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 41073 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROZING GORAN, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Karakteristike strukturne građe kristala, amofrnih krutina, tekućih kristala, polimera, keramike. Struktura metala i slitina. Svojstva materijala i način ispitivanja električna, mehanička, magnetska, toplinska i tehnološka. Atomski procesi u krutim tijelima. Materijali za vodiče i vodljive elemente: vodiči u užem smislu, otpornici, termoelementi, termobimetali, kontakti, vodovi kroz staklo, rastalni osigurači. Magnetski materijali: meki i tvrdi feromagnetski materijali, feriti. Magnetski materijali za magneto optičke memorije. Izolacioni materijali. Polarizacija. Anorganski, organski i složeni izolatori. Pregled tehnoloških postupaka i utjecaj na svojstva.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Znanja o strukturi i svojstvima inženjerskih materijala u elektrotehnici kao temeljem njihove uspješne primjene u inženjerskoj praksi. Vještina obrazloženog izbora materijala i prikladnih postupaka njegove prerade kako bi se postigao što bolji učinak uz manje troškove.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, auditorne vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij (2x), domaća zadaća, laboratorijski izvještaj, usmeni kolokvij.

Osnovna literatura

1. 1 Filetin, T ; Kovačiček, F; Indof, J. Svojstva i primjena materijala Zagreb: Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2009.

2. 2 Callister , W. D.; Rethwisch, D. G. Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach New York: John Wiley & Sons, 2012.

3. 3 V. Knapp, P. Colić Uvod u električna i magnetska svojstva materijala Školska knjiga Zagreb, 1990


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Kalpakjian, S. Manufacturing Engineering and Technology Upper Saddle River NJ, Prentice Hall, 2000,

2. 2 R. M. Brick i dr. Structure and Properties of Engineering Materials McGraw Hill, 1977.

3. 3 V. Bek Tehnologija elektromaterijala skripta ETF u Zagrebu, Sveučilišna naklada, Zagreb

4. 4 T. Filetin Materijali i tehnologijski razvoj Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2002.

5. 5 Solymar, L. Walsh, D. Electrical Properties Of Materials OUP, 1998.

6. 6 T. Fischer Materials Science for Engineering Students Elsevier, London, 2009.

7. 7 W. D. Callister Materials science and engineering: an introduction John Wiley & Sons, New York, 2000

8. 8 Pintarić Materijali u elektrotehnici - laboratorijske vježbe ETF, Osijek, 2007.

Način polaganja ispita

Završni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati osnovne vrste inženjerskih materijala u elektrotehnici

2. objasniti strukturnu građu osnovnih vrsta materijala u elektrotehnici

3. objasniti osnovna mehanička, toplinska, električna i magnetska svojstva elektrotehničkih materijala, te osnovne metode ispitivanja

4. procijeniti osnovne zahtjeve kod izbora materijala koji se koriste u elektrotehničkim proizvodima

5. usporediti osnovne primjene vodljivih, magnetskih, izolacijskih i poluvodičkih materijala

6. razjasniti povezanost stanja obrade materijala, strukture i svojstava tehničkih materijalaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 48
Rješavanje zadataka3012,3Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja250.81,2,3Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Seminarski rad50.21,2,3,4,5,6Seminarski rad Usmeno izlaganje na nastavi02