Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Energetske pretvorbe PE301

ECTS 7 | P 45 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 41071 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽNIDAREC MATEJ, suradnik
STOJKOV MARINKO, nositelj

Sadržaj

O predmetu i energiji. Podjela oblika energije. Proizvodnja električne energije iz unutrašnje energije. Fluid. Definicija termodinamičkih sustava. 1. glavni stavak termodinamike za zatvorene i otvorene sustave. Primjena na podsustave termoelektrane. Idealni plin i idealna kapljevina. Zakoni ponašanja (idealnog) plina i kapljevine. Procesi u termoelektranama (nuklearnim elektranama). Kružni proces zatvorenih i otvorenih sustava. Toplinski spremnici. Termički (energetski) stupanj djelovanja 2. glavni stavak termodinamike. Uloga i formulacije. Entropija, definicija entropije. Određivanje eksergije i gubitaka eksergije. Eksergetski stupanj djelovanja. Agregatne pretvorbe. Procesi u parnim i plinskim termoelektranama. Energijski odnosi u parnim, plinskim i vodnim turbinama: jednadžbe snage i energije. Prijelaz topline. Općenito o prijelazu topline: načini izmjene topline. Provođenje topline. Prijelaz topline prirodnom i prisilnom konvekcijom. Zračenje topline. Prolaz topline.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Razumijevanje i poznavanje energijskih (energetskih) procesa u elektroenergetici i time stjecanje potrebitih znanja što su neophodna osnova za osposobljavanje za proračune i upravljanje takvim procesima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i auditorne vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tri kontrolne zadaće u tijeku semestra.

Osnovna literatura

1. 1 H. Požar Osnove energetike 1 Školska knjiga, Zagreb, 1992.

2. 2 H. Požar Osnove energetike 2 Školska knjiga, Zagreb, 1992


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 F. Bošnjaković Nauka o toplini, I dio Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

2. 2 F. Bošnjaković Nauka o toplini, II dio Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

3. 3 Galović Termodinamika I Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2002.

4. 4 A. Galović Termodinamika II Sveučilište u Zagrebu, fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. klasificirati veličine stanja u općoj termodinamičkoj jednadžbi stanja idealnog plina te veličine procesa kao oblike energije koji prolaze kroz granice sustava te unutarnju energiju

2. analizirati matematičkim modelom i grafički odgovarajućim dijagramima osnovne termodinamičke procese idealnog plina

3. formulirati dobivene i uložene količine energije prilikom termodinamičkih procesa, promjene veličina stanja i unutarnje energije

4. predložiti mogućnosti inženjerskog utjecaja na povećanje stupnja korisnog djelovanja kružnih termodinamičkih ciklusa

5. protumačiti stečena znanja u termodinamičkoj analizi osnovnih procesa u realnoj elektrani

6. protumačiti stečena znanja u termodinamičkoj analizi osnovnih procesa u realnoj elektrani.Aktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka6022,3,4,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Pismena provjera - pitalice s 4 ponuđena odgovora3011,2,5Pismena provjera - pitalice s 4 ponuđena odgovoraProvjera riješenih pitalica020