Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Fizika II PE203

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 37113 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MILOLOŽA HRVOJE, suradnik
MIOKOVIĆ ŽELJKA, suradnik
SKENDER MARINA, nositelj
BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, suradnik
JUKIĆ DINA, suradnik
KVAČEK-BLAŽEVIĆ ANITA, suradnik

Sadržaj

Gaussov zakon, Faradayev zakon, Ampereov zakon, Maxwellove jednadžbe, energija elektromagnetskog polja, titrajni LC krug, nastanak elektromagnetskih valova, valna jednadžba, Poyntingov vektor, refleksija, lom, raspršenje i apsorpcija elektromagnetskog vala, geometrijska optika, interferencija valova svjetlosti, Fraunhoferov ogib na pukotini, polarizacija svjetlosti, fotometrijske veličine, kalorimetrija, toplinsko zračenje, spektar crnog tijela, Planckov zakon zračenja, fotoelektrični efekt, Comptonov efekt, linijski atomski spektri, Rutherfordov i Bohrov model atoma, princip korespondencije, valno-čestični karakter tvari, ogib elektrona, kvantni brojevi, spin, građa atomske jezgre, radioaktivnost, fisija, fuzija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti stječu osnovna znanja iz područja elektromagnetskih valova i atomske građe tvari koja im omogućavaju razumijevanje temeljnih prirodnih pojava i olakšavaju praćenje tehničkih kolegija koji se zasnivaju na primjeni fizičkih zakonitosti.

Oblici provođenja nastave

predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Kulišić, Petar et al. Elektromagnetske pojave i struktura tvari Zagreb: Školska knjiga, 2003.

2. 2 Keller, Frederick J. et al. Physics (Classical and Modern) Mc Graw Hill, 1993 H.D.

3. 3 Young, R.A; Freedman, A; Lewis Ford. Sears and Zemanskys University Physics with Modern Physics, 12th edition Pearson Education, 2008.

4. 4 P. Kulišić i V. Henč-Bartolić Valovi i optika

5. 5 V. Henč-Bartolić i dr. Riješeni zadaci iz valova i optike


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands The Feynman Lectures on Physics, The Berkeley Physics Course

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati temeljne fizikalne veličine i mjerne jedinice u području elektromagnetizma, optike i moderne fizike

2. interpretirati osnovne zakone elektromagnetizma, optike i moderne fizike

3. izračunati i predviđati (na osnovama tih zakona ) fizikalne veličine od interesa

4. integrirati osnovne zakone elektromagnetizma, optike i moderne fizike pri rješavanju realnih zadataka u svezi s elektrotehnikom

5. sastaviti i koristiti jednostavne sprave i instrumente za mjerenje

6. interpretirati rezultate mjerenja fizikalnih veličina od interesaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 24
Rješavanje zadataka391.31,2,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja331.11,2,5,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1225
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja511.71,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Domaća zadaća60.22,3,4Studenti se za kontrolne zadaće pripremaju na način da rješavaju domaću zadaću. Provjera domaće zadaće detaljnom analizom napisanog i putem pismenog ispita.15
Dodatni rad i razumijevanje nastavnog sadržaja60.21,2,3,4Studenti na početku i na kraju semestra rješavaju test kojim se utvrđuje razumijevanje nastavnog sadržaja kolegija.Provjera danih odgovora.06