Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Fizika I PE104

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74036 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BOŠNJAKOVIĆ DEJAN, suradnik
JUKIĆ DINA, suradnik
KVAČEK-BLAŽEVIĆ ANITA, suradnik
SKENDER MARINA, nositelj

Sadržaj

Kolegij je podijeljen u dvije cjeline: Mehanika: vektori; kinematika čestice; dinamika čestice; rad, snaga i energija; mehanika sustava čestica; mehanika krutog tijela; (ne)inercijski sustavi; gravitacija; harmonijsko titranje; valovi; mehanika fluida. Toplina: plinski zakoni; kinetička teorija topline; termodinamički zakoni; Carnotov kružni proces; entropija.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Student kroz edukaciju na kolegiju stječe opća znanja o radu pogonskih strojeva, dok od posebnih znanja upoznaje se sa normama i standardima koji se koriste u projektiranju pogonskih strojeva.

Oblici provođenja nastave

predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Kulišić, Petar Mehanika i toplina Zagreb: Školska knjiga, 2011.

2. 2 Keller, Frederick J. et al. Physics (Classical and Modern) Mc Graw Hill, 1993.

3. 3 P. Kulišić Mehanika i toplina

4. 4 P. Kulišić i dr. Riješeni zadaci iz mehanike i topline


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands The Feynman Lectures on Physics

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog dijela ispita putem kolokvija

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati temeljne fizikalne veličine i mjerne jedinice u području mehanike i topline

2. interpretirati osnovne zakone mehanike i topline

3. izračunati i predviđati (na osnovama zakona mehanike i topline) fizikalne veličine od interesa

4. integrirati osnovne zakone mehanike i topline pri rješavanju realnih zadataka u svezi s elektrotehnikom

5. sastaviti i koristiti jednostavne sprave i instrumente za mjerenje

6. interpretirati rezultate mjerenja fizikalnih veličina od interesaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti