Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik III P604

ECTS 5 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132670 74215 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA, suradnik

Sadržaj

Smjer Elektroenergetika: Markets and customers. Protecting the environment. The nuclear issue. Investment plans. The future of energy. Reported Speech. Phrasal verbs. Verb patterns. Articles. Smjer Komunikacije i informatika: Bluetooth. Communications Systems: VoIP. Broadband communications. Networking. Data security. Safe data transfer. Reported Speech. Phrasal verbs. Verb patterns. Articles. Smjer Računarstvo: Data security. Hackers. Cloud computing. Robotics. Programming. Computer and programming languages. Reported Speech. Phrasal verbs. Verb patterns. Articles.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi s novim strukturama koje su karakteristične za engleski jezik (s posebnim osvrtom na tehnički engleski), proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe obuhvaćaju terminologiju užih područja struke, upućivanje na specifične gramatičke strukture engleskog jezika, gramatička obilježja jezika struke potrebna za temeljne govorne činove.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Krznarić, M. ???? Zagreb: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički odjel, 2014.

2. 2 Campbell, S. English for the Energy Industry Oxford: Oxford University Press (Express Series) , 2009.

3. 3 Glendinning, Eric H.; McEwan, J. Oxford English for Information Technology Oxford University Press, 2006.

4. 4 Esteras, S.R. Infotech - English for Computer Users Cambridge University Press, 2008.

5. 5 Bošnjak Terzić, B. Study Technical English 2 Školska knjiga, Zagreb, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Thomson, A.J.; Martinet A.V. A Practical English Grammar Oxford University Press, 1986.

2. 2 Thomson, A.J.; Martinet A.V. A Practical English Grammar - Exercises 1 Oxford University Press, 1986.

3. 3 Thomson, A.J.; Martinet A.V. A Practical English Grammar - Exercises 2 Oxford University Press, 1986.

4. 4 Ricca-McCarty, T.; Duckworth, M. English for Telecoms and Information Technology Oxford University Press, 2009.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg engleskog i tehničkog engleskog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razlučiti bitne elemente (ključne riječi) u složenijem stručnom tekstu te analizirati i interpretirati složenije stručne tekstove

3. objasniti stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. pismeno formulirati formalno pismo

6. kritički se osvrnuti na stručnu temu u pisanom i usmenom oblikuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti