Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik III P604

ECTS 5 | P 15 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132670 74215 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA, suradnik

Sadržaj

Smjer Elektroenergetika: Markets and customers. Protecting the environment. The nuclear issue. Investment plans. The future of energy. Reported Speech. Phrasal verbs. Verb patterns. Articles. Smjer Komunikacije i informatika: Bluetooth. Communications Systems: VoIP. Broadband communications. Networking. Data security. Safe data transfer. Reported Speech. Phrasal verbs. Verb patterns. Articles. Smjer Računarstvo: Data security. Hackers. Cloud computing. Robotics. Programming. Computer and programming languages. Reported Speech. Phrasal verbs. Verb patterns. Articles.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi s novim strukturama koje su karakteristične za engleski jezik (s posebnim osvrtom na tehnički engleski), proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe obuhvaćaju terminologiju užih područja struke, upućivanje na specifične gramatičke strukture engleskog jezika, gramatička obilježja jezika struke potrebna za temeljne govorne činove.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit.

Osnovna literatura

1. 1 Krznarić, M. ???? Zagreb: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Elektrotehnički odjel, 2014.

2. 2 Campbell, S. English for the Energy Industry Oxford: Oxford University Press (Express Series) , 2009.

3. 3 Glendinning, Eric H.; McEwan, J. Oxford English for Information Technology Oxford University Press, 2006.

4. 4 Esteras, S.R. Infotech - English for Computer Users Cambridge University Press, 2008.

5. 5 Bošnjak Terzić, B. Study Technical English 2 Školska knjiga, Zagreb, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Thomson, A.J.; Martinet A.V. A Practical English Grammar Oxford University Press, 1986.

2. 2 Thomson, A.J.; Martinet A.V. A Practical English Grammar - Exercises 1 Oxford University Press, 1986.

3. 3 Thomson, A.J.; Martinet A.V. A Practical English Grammar - Exercises 2 Oxford University Press, 1986.

4. 4 Ricca-McCarty, T.; Duckworth, M. English for Telecoms and Information Technology Oxford University Press, 2009.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg engleskog i tehničkog engleskog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razlučiti bitne elemente (ključne riječi) u složenijem stručnom tekstu te analizirati i interpretirati složenije stručne tekstove

3. objasniti stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. pismeno formulirati formalno pismo

6. kritički se osvrnuti na stručnu temu u pisanom i usmenom oblikuAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)210.71,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka451.51,2,3,4,5,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2550
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja391.31,2,3,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temu3012,3,4,5,6Gramatički zadaci/Kratki eseji na zadanu temuUsmena provjera riješenih zadataka/Ispravljanje pisanih uradaka05
Aktivno sudjelovanje na satu150.51,2,3,4,6Samoinicijativno sudjelovanje na nastavi u vidu pojašnjavanja stručnih tehničkih cjelina, sudjelovanja i vođenja tematskih debata, grafičkim prikazivanjima stručnih cjelinaEvidentiranje samoinicijativnog sudjelovanja na nastavi/provjera danih odgovora05