Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Komunikacijske vještine P603

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 74213 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KELIĆ IVAN, suradnik
GLAVAŠ JERKO, nositelj
STANIĆ LUKA, suradnik
MANDIĆ BRUNO, suradnik

Sadržaj

Pojam i procesi komuniciranja. Verbalna i neverbalna komunikacija. Načela uspješne komunikacije. Vještina slušanja i postavljanja pitanja. Asertivna komunikacija. Javni govor. Prezentacijske vještine. Timski rad. Komunikacija u grupi. Razrješavanje konflikta. Vještina pregovaranja. Vođenje sastanka. Pismeno komuniciranje. Poslovni bonton i protokol. Poslovna etika.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Savladavanje vještine učinkovitog aktivnog slušanja i davanja povratnih informacija. Postizanje zadanih ciljeva bez izazivanja konfliktnih situacija. Učenje različitih stilova komunikacije na svim razinama.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Pismeni kolokvij, domaće zadaće, usmeni kolokvij

Osnovna literatura

1. 1 BOVEE, Courtland L.; THILL, John V. Suvremena poslovna komunikacija Zagreb: Mate doo, 2012.

2. 2 Guffey, Mary Ellen; Dana Loewy Business communication: Process and product Cengage Learning, 2010.

3. 3 Borg, J. Govor tijela Veble commerce, Zagreb, 2009.

4. 4 Gottesman, D., Mauro, B. Umijeće javnog nastupa Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Plenković Komunikologija masovnih medija Barbat, Zagreb, 1993.

2. 2 Thun, F.S.von Kako međusobno razgovaramo, Smetnje i razjašnjenja Erudita, Zagreb, 2006.

3. 3 F. Vreg Humana komunikologija HKD i Nonacom, Zagreb 1998.

4. 4 Vodopija, Š Opća i poslovna komunikacija Naknada Žagar, Rijeka, 2006.

5. 5 Rouse J.R., Rouse, S. Poslovne komunikacije Masmedia, Zageb, 2005.

6. 6 Pease, A. & B. Body Language Orion Book, London, 2004.

7. 7 Fox, R. Poslovna komunikacija Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb, 2006.

8. 8 Pease A. & B. Komunikacija za sva vremena Lisac & Lisac, Zagreb, 2007.

Način polaganja ispita

Završni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati osnove komunikacijskog procesa

2. pokazati oblike i ulogu neverbalne komunikacije

3. razviti djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji

4. kombinirati vještine slušanja i postavljanja pitanja

5. utvrditi vještine prezentiranja i komunikacije u grupi

6. kreirati sustav komunikacije pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologijaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti