Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Ekonomika poduzeća P601

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 74212 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNJAC-MILIĆ DOMINIKA, nositelj

Sadržaj

Uvod u ekonomiku poduzeća, Teorija proizvodnje, Vrste troškova proizvodnje, Dinamika troškova, Potražnja i ponuda, Ponašanje potrošača, Kalkulacije cijene koštanja, Investicijske kalkulacije, Obračuni poslovanja, Mjerila uspješnosti poslovanja (ekonomska mjerila uspješnosti poslovanja, metode utvrđivanja uspješnosti poslovanja), Ekonomike resursa, Nabava, Logistika, Poslovni plan, Poslovni informacijski sustavi, Poduzetništvo i poduzetnik (gospodarski i društveni preduvjeti osnivanja i uspješnog rada poduzeća)

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Uspješnim svladavanjem programa ovladava se sa svim znanjima o ekonomici poduzeća, osobito o sredstvima troškovima, učincima i kalkulacijama a posebno o poslovnom rezultatu i čimbenicima uspješnosti.

Oblici provođenja nastave

Nastava uz pomoć informatičkih tehnologija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Testovi opće provjere.

Osnovna literatura

1. 1 Karić, M. Ekonomika poduzeća Ekonomski fakultet, Osijek, 2007.

2. 2 Karić, M., Lacković, Z. Ekonomika elektrotehničkih poduzeća Elektrotehnički fakultet u Osijeku, Osijek, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Ravlić, P. Ekonomika poduzeća Ekonomski fakultet, Zagreb, 1993.

2. 2 Babić, Š. Uvod u ekonomiku poduzeća Školska knjiga, Zagreb, 1973.

3. 3 Pindyck, R.S., Rubinfeld, D. L. Mikroekonomija Mate d.o.o., Zagreb, 2005.

4. 4 Hamarić, S. i Sikavica, P. Ekonomika i organizacija poduzeća Birotehnika, Zagreb, 1989.

5. 5 Sikavica, P., Novak, M. Poslovna organizacija Informator, Zagreb, 1993.

6. 6 Karić, M. Mikroekonomika Ekonomski fakultet, Osijek,2006.

7. 7 Panian, K.Ćurko Poslovni informacijski sustavi Zagreb,2010.

8. 8 Caroselli M. Vještine vodstva za menadžere Mate d.o.o., Zagreb, 2014.

9. 9 Cohen S. P. Vještine pregovaranja za menadžere Mate d.o.o., Zagreb 2014.

10. 10 Atkinson R. D., Ezell S.J. Ekonomika inovacija Mate d.o.o., Zagreb 2014.

11. 11 Buble M., Klepić Z. Menadžment malih poduzeća: Osnove poduzetništva Ekonomski fakultet Sveučilišta, Mostar, 2007.

12. 12 Certo S., Certo T. Moderni menadžment Mate d.o.o., Zagreb, 2008.

13. 13 Ferenčak, I. Počela Ekonomike Ekonomski fakultet, Osijek, 2003.

Način polaganja ispita

Usmeni ispit nakon izrađenog, izloženog na nastavnom satu, te pozitivno ocijenjenog seminarskog rada.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. koristiti osnovne pojmove vezane za mikroekonomiju

2. definirati pojam proizvodnje i znati interpretirati proizvodnu funkciju

3. definirati pojam amortizacije, izračunati je jednom od metoda za izračun amortizacije te interpretirati dobiveni rezultat

4. definirati pojam kamate i kamatni račun, te izabrati način izračuna u postavljenim zadacima

5. objasniti pojam troškova i vrste troškova

6. objasniti pojam investicijske kalkulacije, primjeniti određene metode procjene isplativosti investicije te interpretirati dobivene rezultateAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti