Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Engleski jezik II P501

ECTS 3 | P 30 | A 15 | L 0 | K 0 | ISVU 132665 74211 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIERMANN-ZELJAK YVONNE, nositelj
FERČEC IVANKA, nositelj
BOŽIĆ-LENARD DRAGANA, suradnik

Sadržaj

Smjer Elektroenergetika: Measuring instruments. Resistors. Diodes. Inside an electric motor. Introduction to the energy business. Oral presentations. Comparing and contrasting. Function of an item. Relative clauses. Reduced relative clauses. Conditional clauses. Making questions. Question tags. Usage of sequence words Smjer Komunikacije i informatika: Operational amplifiers. Microcontrollers. History of telecommunications. A GSM network. What’s to fear about mobile phones. Buying a computer. Networks. Network communications. Oral presentations. Comparing and contrasting. Function of an item. Relative clauses. Reduced relative clauses. Conditional clauses. Making questions. Question tags. Usage of sequence words Smjer Računarstvo: Computer users, Computer architecture, Peripherals: magnetic storage, optical storage, flash memory, former student, operating systems. Oral presentations. Comparing and contrasting. Function of an item. Relative clauses. Reduced relative clauses. Conditional clauses. Making questions. Question tags. Usage of sequence words.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Čitanje s razumijevanjem tekstova iz područja elektrotehnike, usvajanje novog vokabulara iz područja struke, proširivanje znanja u svezi s novim strukturama koje su karakteristične za engleski jezik (s posebnim osvrtom na tehnički engleski), proširivanje i usvajanje novih komunikativnih obrazaca.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe obuhvaćaju terminologiju uvodnih područja struke, osnovne gramatičke strukture engleskog jezika, te gramatička obilježja jezika struke potrebna za temeljne govorne činove.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Povremene individualne ili grupne zadaće, redovita komunikacija, izrada vježbi, kolokviji, pismeni i usmeni ispit, usmene prezentacije studenata.

Osnovna literatura

1. 1 Bošnjak Terzić, B. Study Technical English 1 Zagreb: Školska knjiga 2009.

2. 2 Bošnjak Terzić, B. Study Technical English 2 Školska knjiga: Zagreb, 2008.

3. 3 Glendinning, Eric H.; McEwan, J. Oxford English for Information Technology Oxford University Press/Esteras, S.R. (2008). Infotech - English for Computer Users. Cambridge Unive

4. 4 Campbell, S. English for the Energy Industry Oxford: Oxford University Press (Express Series) , 2009.

5. 5 Esteras, S.R. Infotech - English for Computer Users Cambridge University Press, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Murphy, R. English Grammar in Use CUP, Cambridge, 1995.

Način polaganja ispita

Kolokviji ili pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i opisati razlike između općeg engleskog i tehničkog engleskog jezika na temelju odabranih stručnih tekstova i tematskih cjelina

2. razlučiti bitne elemente (ključne riječi) u složenijem stručnom tekstu te analizirati i interpretirati složenije stručne tekstove

3. definirati i interpretirati stručnu terminologiju vezanu uz obrađene tematske jedinice te istu pravilno upotrijebiti pri prevođenju stručnih tekstova

4. ispravno primijeniti obrađene gramatičke strukture u pismenoj i usmenoj komunikaciji

5. proširiti i usvojiti nove komunikacijske obrasce te se kritički se osvrnuti na stručnu temu u pisanom i usmenom obliku

6. usmeno prezentirati zadanu/odabranu stručnu temu u zadanom vremenuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti