Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Signali i sustavi P403

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 74048 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

NOVOSELNIK FILIP, suradnik
LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
LIVADA ČASLAV, suradnik
HABIJAN MARIJA, suradnik
GALIĆ IRENA, nositelj
BENČEVIĆ MARIN, suradnik
NOVOSELNIK FILIP, suradnik

Sadržaj

Matematički modeli vremenski kontinuiranih (VK) i diskretnih (VD) signala i sustava. Klasifikacija. Analiza linearnih sustava. Fourierove transformacije VK i VD signala (FS, FT, DTFT i DTFS). Frekvencijske karakteristike i principi filtriranja. Laplaceova i Z-transformacija. Razlaganje i realizacija sustava. Stabilnost, upravljivost i osmotrivost sustava. Tipkanje i obnavljanje signala. Ekvivalencija VK i VD sustava. Programi za analizu i simulaciju sustava.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Svladavanjem kolegija studenti stječu znanja neophodna za analizu i modeliranje signala i sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće i kolokviranje laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. 1 B. P. Lathi Linear Systems and Signals Oxford University Press, 2004; ISBN: 0-19-515833-4


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.V.Oppenheim, A.S.Willsky Signale und Systeme, Arbeitsheft VCH, Verlagsgessellschaft, Weinheim, 1989

2. 2 Gabel i Roberts Signals and Linear Systems, 3/e J. Willey, 1987.

3. 3 H. Babić Signali i sustavi Zavodska skripta, ZESOI, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, 1996.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i klasificirati signale i sustave, te koristiti pojmove iz teorije signala i sustava

2. analitički riješiti i vrednovati matematičke modele vremenski kontinuiranih i vremenski diskretnih linearnih sustava prvog i drugog reda

3. modelirati i vrednovati dinamički sustav u Simulinku, te programirati u MATLABu

4. definirati i opisati princip superpozicije, superpozicijski integral, superpozicijsku sumu, konvolucijski integral i konvolucijsku sumu

5. definirati Laplaceovu i z-transformaciju, te primijeniti i vrednovati u određivanju odziva linearnih vremenski invarijantnih sustava

6. interpretirati četiri Fourierove transformacije (VKFR, VKFT, VDFR, VDFT) i njihova svojstva, te opisati primjenuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti