Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Vjerojatnost i statistika P402

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 74047 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj
HARTMANN-TOLIĆ IVANA, suradnik
ŠTEKO ANJA, suradnik
HREHOROVIĆ IVAN, suradnik
GALIĆ RADOSLAV, nositelj

Sadržaj

Osnove kombinatorike. Algebra događaja. Vjerojatnost i svojstva. Slučajna varijabla. Funkcija razdiobe slučajne varijable. Diskretne i kontinuirane razdiobe vjerojatnosti (hipergeometrijska, binomna, Poissonova, normalna, uniformna, eksponencijalna, hi-kvadrat, studentova). Numeričke karakteristike razdioba. Dvodimenzionalne razdiobe vjerojatnosti. Momenti i korelacija. Statistički skup sa parametrima. Empirijske dvodimenzionalne razdiobe. Analiza korelacije i regresije. Pojam uzorka i numeričke karakteristike uzorka. Procjena parametara. Intervalna procjena. Testiranja statističkih hipoteza. Primjeri statističkih modela, statističkih zaključivanja i primjena gotovih statističkih programa. Izrada seminara.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje sa statističkim pojmovima i zakonima, te konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u: inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i druge probleme. Priprema za cjeloživotno učenje i korištenje vjerojatnosti i statistike kao alata u primjeni

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obavezne.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita, čime se osigurava kontinuirano praćenje rada i znanja studenata.

Osnovna literatura

1. 1 Galić, R. Vjerojatnost i statistika Osijek: ETF, 2013.

2. 2 Montgomery, D.C. Applied Statistics and Probability for engineers USA: Wiley, 2014.

3. 3 R. Galić Statistika ETFOS, Osijek, 2004


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Pavlić Statistička teorija i primjena Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.

2. 2 Ž. Pauše Uvod u matematičku statistiku Školska knjiga, Zagreb, 1995.

3. 3 Ž. Pauše Vjerojatnost i stohastički procesi Školska knjiga, Zagreb, 2004

4. 4 G. M. Clarke, D. Cooke A Basic Course in Statistics Arnold, London, 1992.

5. 5 R. Galić Vjerojatnost ETFOS, Osijek, 2004

Način polaganja ispita

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Tijekom semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. dizajnirati model problema koristeći osnovna pravila prebrojavanja i osnovne pojmove iz kombinatorike

2. konstruirati model za izračunavanje problema iz vjerojatnosti koristeći pravila za izračunavanje vjerojatnosti unije i presjeka događaja, pravila uvjetne vjerojatnosti, koristeći formulu potpune vjerojatnosti i Bayesovu formulu

3. dizajnirati izraz za izračunavanje problema iz vjerojatnosti koristeći pojmove iz teorije slučajnih varijabli

4. u svhu analize zadane statističke grupe podataka kreirati matematičke izraze koristeći osnovne formule statistike

5. definirati i razlikovati osnovne pojmove statističkih testova i primijeniti odgovarajuće statističke testove na praktičnim primjerimaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)501.72,3,4,5Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)00
Rješavanje zadataka401.31,3,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka2040
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Domaće zadaće150.51,2,3,5Domaći uradakPitanja na osnovu izloženog010