Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Vjerojatnost i statistika P402

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 74047 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj
HARTMANN-TOLIĆ IVANA, suradnik
ŠTEKO ANJA, suradnik
HREHOROVIĆ IVAN, suradnik
GALIĆ RADOSLAV, nositelj

Sadržaj

Osnove kombinatorike. Algebra događaja. Vjerojatnost i svojstva. Slučajna varijabla. Funkcija razdiobe slučajne varijable. Diskretne i kontinuirane razdiobe vjerojatnosti (hipergeometrijska, binomna, Poissonova, normalna, uniformna, eksponencijalna, hi-kvadrat, studentova). Numeričke karakteristike razdioba. Dvodimenzionalne razdiobe vjerojatnosti. Momenti i korelacija. Statistički skup sa parametrima. Empirijske dvodimenzionalne razdiobe. Analiza korelacije i regresije. Pojam uzorka i numeričke karakteristike uzorka. Procjena parametara. Intervalna procjena. Testiranja statističkih hipoteza. Primjeri statističkih modela, statističkih zaključivanja i primjena gotovih statističkih programa. Izrada seminara.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Upoznavanje sa statističkim pojmovima i zakonima, te konstrukcija statističkih modela i primjena statističkih metoda u: inženjerstvu, upravljanju procesima, kontroli kvalitete i druge probleme. Priprema za cjeloživotno učenje i korištenje vjerojatnosti i statistike kao alata u primjeni

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obavezne.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita, čime se osigurava kontinuirano praćenje rada i znanja studenata.

Osnovna literatura

1. 1 Galić, R. Vjerojatnost i statistika Osijek: ETF, 2013.

2. 2 Montgomery, D.C. Applied Statistics and Probability for engineers USA: Wiley, 2014.

3. 3 R. Galić Statistika ETFOS, Osijek, 2004


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Pavlić Statistička teorija i primjena Tehnička knjiga, Zagreb, 2000.

2. 2 Ž. Pauše Uvod u matematičku statistiku Školska knjiga, Zagreb, 1995.

3. 3 Ž. Pauše Vjerojatnost i stohastički procesi Školska knjiga, Zagreb, 2004

4. 4 G. M. Clarke, D. Cooke A Basic Course in Statistics Arnold, London, 1992.

5. 5 R. Galić Vjerojatnost ETFOS, Osijek, 2004

Način polaganja ispita

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi. Tijekom semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. dizajnirati model problema koristeći osnovna pravila prebrojavanja i osnovne pojmove iz kombinatorike

2. konstruirati model za izračunavanje problema iz vjerojatnosti koristeći pravila za izračunavanje vjerojatnosti unije i presjeka događaja, pravila uvjetne vjerojatnosti, koristeći formulu potpune vjerojatnosti i Bayesovu formulu

3. dizajnirati izraz za izračunavanje problema iz vjerojatnosti koristeći pojmove iz teorije slučajnih varijabli

4. u svhu analize zadane statističke grupe podataka kreirati matematičke izraze koristeći osnovne formule statistike

5. definirati i razlikovati osnovne pojmove statističkih testova i primijeniti odgovarajuće statističke testove na praktičnim primjerimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti