Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Komunikacijske mreže P401

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 57221 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HORVAT GORAN, suradnik
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj
ŽAGAR DRAGO, nositelj
VLAOVIĆ JELENA, suradnik

Sadržaj

Definiranje komunikacijske mreže. Djelotvornost komunikacije. Informacijske i prometne karakteristike mreže. Kapaciteti i tokovi u mreži. Model komunikacijske mreže. Projektni parametri mreže. Primjena komunikacijskih mreža. Telekomunikacijska mreža. Integrirana digitalna komunikacijska mreža. Inteligentna mreža. Signalizacija u mreži. Fizička struktura mreža. Logička struktura mreža. OSI referentni model. TCP/IP referentni model. Transmisijski mediji. Bežična komunikacija. Pokretne mreže. Lokalne mreže. Industrijske lokalne mreže i protokoli. Telemetrijske mreže i tehnologije. Ad Hoc mreže. Arhitektura Internet mreže. Usmjeravanje u mreži. Primjeri komunikacijskih mreža. Mrežne usluge. Kvaliteta usluge QoS. Sigurnost u mreži. Standardizacija mreža.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti će steći temeljna znanja o komunikacijskim mrežama, dizajnirati parametre mreža za određenu primjenu, te odrediti prometne karakteristike mreža.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne i laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokvij laboratorijskih vježbi.

Osnovna literatura

1. 1 Bažant, A. i ostali Osnovne arhitekture mreža Zagreb: Element, 2014.

2. 2 Tanenbaum, A.S., Wetherall, D.J. Computer Networks (5. izdanje) Boston: Prentice Hall, 2011.

3. 3 V. Sinković Informacijske mreže Školska knjiga Zagreb, 1994.


Pretraži literaturu na:

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Studentska anketa.

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati i diferencirati različite vrste komunikacijskih mreža

2. razlikovati fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža

3. vrednovati protokolni stog temeljen na OSI i TCP/IP referentnim modelima u suvremenim komunikacijskim mrežama

4. usporediti i ocijeniti svojstva, karakteristike i način implementacije kontrolnih, usmjerivačkih i komunikacijskih protokola na Internetu

5. procijeniti temeljne sigurnosne zahtjeve i zahtjeve za kvalitetom usluge u suvremenim komunikacijskim mrežama

6. predložiti i primijeniti programske alate za razumijevanje i analizu rada komunikacijskih protokolaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)501.71,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 14
Rješavanje zadataka351.22,4,5Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1632
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja401.32,4,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
konzultativno100.32,3,4konzultativnoProvjera i ocjena rješenja610