Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Programiranje II P205

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 37115 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
JOB JOSIP, nositelj
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
ŠOJO ROBERT, suradnik
PEKO MARINA, suradnik
GRGIĆ JOSIP, suradnik
LIPTAK DARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je, kroz usvajanje teorijskih znanja i rješavanje zadataka, osposobiti studente za primjenu proceduralnih programskih jezika u praksi.

Uvjeti za upis predmeta

Upisana prva godina studija

Sadržaj

Definicija, deklaracija. Konverzija tipova podataka. Doseg i trajnost. Kvalifikatori. Složeni tipovi podataka: polja, strukture i unije. Poravnanje podataka i pakiranje struktura. Pokazivači: veza s poljima, aritmetika pokazivača. Upravljanje memorijom. Razmjena parametara po vrijednosti i adresi. Tekstualne i binarne datoteke, sekvencijalni i izravni pristup. Organiziranje programskog koda u više datoteka. Postupak prevođenja programskog koda. Primjena programskog jezika C na različitim računalnim platformama. Prenosivost koda.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavni pristup razvoju programske podrške. Detaljno poznavanje sintakse programskog jezika C. Osnove objektnog programiranja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće

Osnovna literatura

1. 1 Šribar, J.; Motik, B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje 2010.

2. 2 Motik, Šribar Demistificirani C++ (2. izd.) Element, Zagreb, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Kernighan, Ritchie The C Programming Language Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996

2. 2 Knuth The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

3. 3 Fischer Zbirka zadataka iz C-a ETF Osijek (Zavodska skripta), 1999.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka

2. odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. predložiti primjerenu podatkovnu strukturu i učinkovito korištenje memorije u rješavanju programskog zadatka

4. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problemaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti