Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Programiranje II P205

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 37115 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
JOB JOSIP, nositelj
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
BALKIĆ ZORAN, suradnik

Sadržaj

Ponavljanje osnova programskog jezika C. Složeni tipovi podataka: polja, strukture i unije. Pokazivači: veza s poljima, aritmetika pokazivača. Funkcije. Razmjena parametara po vrijednosti i adresi. Operacije s datotekama: binarne, tekstualne, sekvencijalne, s direktnim pristupom. Sustavni pristup razvoju programske podrške, "top-down" i "bottom-up" pristup. Pojam algoritma, postupak pretvorbe u programski kod. Primjeri algoritama za pretraživanje i sortiranje. Osnove objektnog programiranja. Pojam klase i objekta. Nasljeđivanje.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Sustavni pristup razvoju programske podrške. Detaljno poznavanje sintakse programskog jezika C. Osnove objektnog programiranja.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Obavljanje laboratorijskih vježbi, kontrolne zadaće

Osnovna literatura

1. Šribar, J.; Motik, B. Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje, 2010.

2. Motik, Šribar, Demistificirani C++ (2. izd.), Element, Zagreb, 2003.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Kernighan, Ritchie, The C Programming Language, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996

2. Knuth, The Art of Computer Programming, Vol. 1., Fundamental Algorithms, Addison-Wesley, Reading, MA, 1997.

3. Fischer, Zbirka zadataka iz C-a, ETF Osijek (Zavodska skripta), 1999.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka

2. odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata

3. razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema

4. definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranjaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

42
ECTS
1.4
- usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranjaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problemaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema- definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranjaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Kontrolne zadaće (pismeni ispit) Broj radnih sati
30
ECTS

1
- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problemaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Aktivnost studenta na nastavi, rješavanje projektnih zadataka Broj radnih sati
18
ECTS

0.6
- usporediti i/ili na primjeru objasniti složene tipove podataka, pokazivače, funkcije i vrste datoteka- odabrati ili osmisliti prikladan algoritam u rješavanju problema korištenjem različitih podatkovnih i strukturnih elemenata- razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema- definirati i objasniti osnovne pojmove načela objektno orijentiranog programiranjaZadaci Provjera znanja na predavanjima, provjera napisanih odgovora ili rješenja zadataka Min

0
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100