Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektronika I P204

ECTS 6 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74043 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BILANDŽIJA DOMAGOJ, suradnik
FILIPOVIĆ LUKA, suradnik
ŠNELER LEON, suradnik
VLAOVIĆ JELENA, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj
VINKO DAVOR, nositelj
LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
HERCEG MARIJAN, nositelj

Sadržaj

Fizikalne osnove poluvodiča. Generiranje nosioca naboja. Mehanizmi vođenja struje u poluvodičima. pn spoj i spoj metal-poluvodič. Statička i dinamička svojstva pn spoja i spoja metal-poluvodič. Poluvodičke diode: statičke karakteristike, dinamička svojstva, vrste poluvodičkih dioda. Bipolarni tranzistor (BT): načelo rada, statičke IU- karakteristike, dinamički modeli, frekvencijska ovisnost parametara. Spojni FET i MOSFET: načelo rada, statičke IU-karakteristike, dinamički model, frekvencijska ovisnost parametara. Tiristori: načelo rada, klasifikacija. Osnovna pojačala sa bipolarnim i uniporalnim tranzistorima. Pojačala snage: klase A, AB i B. Operacijsko pojačalo. Komparatori. Osnovni logički sklopovi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti stječu znanja iz poznavanja fizikalnih osnova poluvodičkih komponenata i osnovnih elektroničkih sklopova- vještina analize rada elektroničke komponente i njene adekvatne primjene u sklopu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokviranje laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Švedek, T. Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi, Svezak I, Poluvodičke komponente Graphis, 2001., Zagreb

2. 2 P. Biljanović Elektronički sklopovi Školska knjiga, Zagreb, 1989.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S. Sedra, K.C.Smith Microelectronic Circuits, 3. Edition Saunders College Publishing, New York, 1991.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i razumjeti fizikalne značajke poluvodičkih materijala, generiranja slobodnih nosilaca naboja te vođenja struje u poluvodičima

2. vrednovati statička i dinamička svojstva PN-spoja i spoja metal-poluvodič

3. definirati načela rada dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora na temelju strujno naponskih karakteristika te dinamičkih modela

4. vrednovati rad osnovnih poluvodičkih energetskih sklopki

5. vrednovati osnovne poluvodičke optoelektroničke komponente

6. dizajnirati osnovna pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima

7. vrednovati načela rada operacijskih pojačala i komparatora

8. dizajnirati osnovne logičke sklopoveAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti