Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Elektronika I P204

ECTS 6 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74043 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HORVAT GORAN, suradnik
ŠNELER LEON, suradnik
VLAOVIĆ JELENA, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj
VINKO DAVOR, nositelj
OPAČAK MILAN, suradnik

Sadržaj

Fizikalne osnove poluvodiča. Generiranje nosioca naboja. Mehanizmi vođenja struje u poluvodičima. pn spoj i spoj metal-poluvodič. Statička i dinamička svojstva pn spoja i spoja metal-poluvodič. Poluvodičke diode: statičke karakteristike, dinamička svojstva, vrste poluvodičkih dioda. Bipolarni tranzistor (BT): načelo rada, statičke IU- karakteristike, dinamički modeli, frekvencijska ovisnost parametara. Spojni FET i MOSFET: načelo rada, statičke IU-karakteristike, dinamički model, frekvencijska ovisnost parametara. Tiristori: načelo rada, klasifikacija. Osnovna pojačala sa bipolarnim i uniporalnim tranzistorima. Pojačala snage: klase A, AB i B. Operacijsko pojačalo. Komparatori. Osnovni logički sklopovi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Studenti stječu znanja iz poznavanja fizikalnih osnova poluvodičkih komponenata i osnovnih elektroničkih sklopova- vještina analize rada elektroničke komponente i njene adekvatne primjene u sklopu.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kontrolne zadaće, kolokviranje laboratorijskih vježbi

Osnovna literatura

1. Švedek, T. Poluvodičke komponente i osnovni sklopovi, Svezak I, Poluvodičke komponente, Graphis, 2001., Zagreb

2. P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1989.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. A.S. Sedra, K.C.Smith, Microelectronic Circuits, 3. Edition, Saunders College Publishing, New York, 1991.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i razumjeti fizikalne značajke poluvodičkih materijala, generiranja slobodnih nosilaca naboja te vođenja struje u poluvodičima

2. vrednovati statička i dinamička svojstva PN-spoja i spoja metal-poluvodič

3. definirati načela rada dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora na temelju strujno naponskih karakteristika te dinamičkih modela

4. vrednovati rad osnovnih poluvodičkih energetskih sklopki

5. vrednovati osnovne poluvodičke optoelektroničke komponente

6. dizajnirati osnovna pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima

7. vrednovati načela rada operacijskih pojačala i komparatora

8. dizajnirati osnovne logičke sklopoveTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

25
ECTS
0.8
- definirati i razumjeti fizikalne značajke poluvodičkih materijala, generiranja slobodnih nosilaca naboja te vođenja struje u poluvodičima- definirati načela rada dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora na temelju strujno naponskih karakteristika te dinamičkih modela- vrednovati osnovne poluvodičke optoelektroničke komponente- vrednovati načela rada operacijskih pojačala i komparatora- dizajnirati osnovne logičke sklopovePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
65
ECTS

2.2
- vrednovati statička i dinamička svojstva PN-spoja i spoja metal-poluvodič- definirati načela rada dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora na temelju strujno naponskih karakteristika te dinamičkih modela- vrednovati rad osnovnih poluvodičkih energetskih sklopki- dizajnirati osnovna pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorimaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

20
Max

40
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- vrednovati statička i dinamička svojstva PN-spoja i spoja metal-poluvodič- definirati načela rada dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora na temelju strujno naponskih karakteristika te dinamičkih modela- vrednovati rad osnovnih poluvodičkih energetskih sklopkiLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- definirati i razumjeti fizikalne značajke poluvodičkih materijala, generiranja slobodnih nosilaca naboja te vođenja struje u poluvodičima- vrednovati statička i dinamička svojstva PN-spoja i spoja metal-poluvodič- definirati načela rada dioda, bipolarnih i unipolarnih tranzistora na temelju strujno naponskih karakteristika te dinamičkih modela- vrednovati rad osnovnih poluvodičkih energetskih sklopki- vrednovati osnovne poluvodičke optoelektroničke komponente- dizajnirati osnovna pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima- vrednovati načela rada operacijskih pojačala i komparatora- dizajnirati osnovne logičke sklopoveUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100