Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike II P202

ECTS 6 | P 45 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 74040 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
VULIN DRAGAN, suradnik
BIONDIĆ IVAN, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
BENŠIĆ TIN, suradnik
BRANDIS ANDREJ, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
ĆORLUKA VENCO, suradnik
BARUKČIĆ MARINKO, nositelj
VARGA TONI, suradnik

Sadržaj

Vremenski promjenjive struje. Izmjenične i sinusne struje. Osnovni učinci izmjeničnih struja. Srednja i efektivna vrijednost. Priključak R, L i C na izmjenični napon. Snaga i energija kod izmjeničnih struja. Fazorski prikaz. Impedancija i admitancija, kompleksna snaga. Metode rješavanja linearnih električnih mreža: direktna primjena Kirchhoffovih zakona, metoda konturnih struja, metoda napona čvorova, metoda superpozicije. Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem. Kompenzacija jalove snage. Rezonancija. Faktor dobrote i frekvencijske karakteristike. Višefazne struje. Trofazni sustav. Spoj zvijezda i trokut. Snaga trofazne struje. Induktivitet i transformator. Rezultantni induktivitet međusobno vezanih svitaka. Zračni transformator - jednadžbe i shema. Transformator sa željeznom jezgrom.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje fazorskog računa; rješavanje linearnih mreža istosmjernih i izmjeničnih struja; proračun kompleksne snage, kompenzacije, rezonancije; proračun struja, napona i snaga u trofaznim mrežama; osnovne postavke transformatora.

Oblici provođenja nastave

Predavanja (3 sata tjedno), auditorne vježbe (2 sata tjedno), laboratorijske vježbe (15 sat u semestru)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij predavanja, kolokviji auditornih vježbi, kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Kuzmanović, B. Osnove elektrotehnike II. Zagreb: Element, 2000.

2. 2 Alexander, Charles K; Sadiku, Matthew N.O. Fundamentals of Electric Circuits McGraw Hill Higher Education, 2009.

3. 3 Felja, Koračin, Malić Zbirka zadataka i rješenih primjera iz Osnova elektrotehnike, I. i II. dio 1991

4. 4 Hederić, željko; Barukčić, Marinko Osnove elektrotehnike II. Priručnik za laboratorijske vježbe interna skripta ETF, Osijek, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 B. Kuzmanović Zbirka zadataka i pitanja iz Osnova elektrotehnike 1 Element, Zagreb, 2010.

2. 2 J. Edminister Electric Circuits Schaums Outline Series, McGraw-Hill Book Company, 1983.

3. 3 U.A.Bakshi, V.U.Bakshi Basic Electrical Engineering Technical Publications, 2009.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog i usmenog dijela ispita putem kolokvija

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne električne veličine i pojmove u električnom krugu (struja, napon, snaga, aktivni i pasivni elementi, impedancija, admitancija, električna otpornost, induktivnost, kapacitivnost, međuinduktivnost)

2. odabrati odgovarajuće matematičke modele osnovnih fizikalnih elemenata stvarnog strujnog kruga izmjenične struje

3. predložiti modele električnih krugova izmjenične struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju

4. usporediti metode rješavanja električnih krugova izmjenične struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju

5. riješiti analitički i numerički matematičke modele električnih krugova izmjenične struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju primjenom fazorskog računa

6. spojiti jednostavnije električne krugove izmjenične struje

7. vrednovati rezultate mjerenja osnovnih električnih veličina u električnim krugovima izmjenične strujeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti