Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Programiranje I P106

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 37108 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
PEKO MARINA, suradnik
VIDOVIĆ IVAN, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj
BAJER DRAŽEN, suradnik
HARTMANN-TOLIĆ IVANA, suradnik
ŠOJO ROBERT, suradnik

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti načela rada sklopovskih i programskih dijelova računala, te osnove algoritamskog razmišljanja kod razvoja programskih rješenja. Objasniti studentima osnovna načela programskog inženjerstva, osnovne elemente programskih jezika i aktualnih razvojih alata. Osposobiti studente za izradu programa različite složenosti s različitim postupcima i alatima. Upoznati studente s različitim tipovima podataka, funkcijama za ulaz i izlaz podatka te različitim tipovima operatora. Objasniti studentima programske petlje te naredbe za grananje u programu. Prikazati studentima mogućnost korištenja 1D i 2D polja, objasniti im korištenje funkcija, rad s memorijom, pokazivačima, te načine generiranja pseudo-slučajnih brojeva. Objasniti i pokazati osnovna načela objektno orijentiranog programiranja.-)

Sadržaj

Osnovni pojmovi i povijesni pregled računalstva. Osnove ustroja računala: središnja procesorska jedinica, vanjske jedinice. Sustavska i primjenska programska podrška računala. Mrežni rad i Internet. Zapis brojeva i znakova u računalu. Osnove matematičke logike. Algoritmi: elementi, zapis, vremenska i prostorna složenost kroz primjere. Programiranje, elementi jezika, postupak izrade programa, jezici različite složenosti, pojam i primjeri prevoditelja, interpretera i preglednika. Programski jezik C kroz primjere: struktura programa, ključne riječi, tipovi podataka, pretprocesorske naredbe, varijable, aritmetički i logički izrazi, ulaz i izlaz podataka, grananje i ponavljanje u programu, funkcije, pojam pokazivača, polja i strukture, rad s datotekama.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nužna znanja iz načela rada i građe računala. Uspješna uporaba aktualnih sustavskih i primjenskih programa. Osnove programiranja i ostvarenje jednostavnih programa u programskom jeziku C.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i laboratorijske vježbe su obavezni.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Dvije uspješno riješene kontrolne zadaće tijekom semestra studenta oslobađaju polaganja pismenog ispita. Kolokvij laboratorijskih vježbi donosi dodatne bodove kod polaganja ispita koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

Osnovna literatura

1. J. Šribar, B. Motik, Desmistificirani C++, 3. dopunjeno izdanje, 2010.

2. S.G. Kochan, Programming in C (Developer's Library), 4th Ed., Addison-Wesley Professional, 2014.

3. D. Kusalić, Napredno programiranje i algoritmi u C-u i C++-u, Element, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (5th. Edition), Morgan Kaufmann Publ., 2013.

2. A.S. Tanenbaum, T. Austin, Structured Computer Organization (6th Ed.), Pearson, 2012.

3. R. Sedgewick, K. Wayne, Algorithms (4th Ed.), Addison-Wesley Professional, 2011.

4. B. Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Ed.), Addison-Wesley Professional, 2014.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja računalne građe i programske podrške s gledišta aktualnih računalnih sustava, zahtjeva okoline i mogućih razvojnih alata i rješenja

2. razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva

3. razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretom programskom jeziku

4. ispitati, analizirati i popraviti razvijeno programsko rješenje problema u razvojnoj okoliniTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja računalne građe i programske podrške s gledišta aktualnih računalnih sustava, zahtjeva okoline i mogućih razvojnih alata i rješenja- razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva- razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretom programskom jeziku- ispitati, analizirati i popraviti razvijeno programsko rješenje problema u razvojnoj okoliniPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

6
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva- razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretom programskom jeziku- ispitati, analizirati i popraviti razvijeno programsko rješenje problema u razvojnoj okoliniLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- prepoznati i međusobno povezati bitna obilježja računalne građe i programske podrške s gledišta aktualnih računalnih sustava, zahtjeva okoline i mogućih razvojnih alata i rješenja- razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva- razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretom programskom jezikuUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Pismeni ispit Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti algoritamski pristup u rješavanju problema i njihov zapis u programskom jeziku korištenjem različitih podatkovnih, upravljačkih i strukturnih elemenata programskog inženjerstva- razviti vlastito programsko rješenje problema u konkretom programskom jeziku- ispitati, analizirati i popraviti razvijeno programsko rješenje problema u razvojnoj okoliniPismeni ispit Povjera znanja pismenim ispitom ili putem kontrolnih zadaća Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100