Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Inženjerska grafika i dokumentiranje P105

ECTS 3 | P 30 | A 0 | L 0 | K 15 | ISVU 37107 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

STURKO OKSANA, suradnik
MRČELA TOMISLAV, nositelj

Sadržaj

Ortogonalne i aksonometrijske projekcije, presjeci tijela, ravnina. Linije, tehničko pismo, formati papira. Skiciranje i tehnika skiciranja. Kotiranje. Grafička interpretacija u prostoru i ravnini. Izometrija. Standardi i pravila pri izradi i korištenju tehničke dokumentacije. Označavanje i opis crteža. Tolerancije i nalijeganje. Značenje i mogućnosti grafičkog komuniciranja u elektrotehnici. Simboli osnovnih elektrotehničkih, elektroničkih i elektromehaničkih elemenata i sklopova. Vrste, izrada i korištenje shema iz elektrotehničke struke. Blok dijagram. Sheme djelovanja, strujne sheme, sheme vezivanja, priključni plan. Dijagrami logičkih sklopova i metode crtanja. Spojne sheme. Tekstualna dokumentacija. Tehnički opis, upute za korištenje. Opis komponenata i načina upotrebe CAD sistema. Upotreba CAE sustava za vođenje elektroprojekata i dodatne dokumentacije. Uvod u dokumentiranja elektroničkih uređaja (sklopova, postrojenja) primjenom računala CAD programa. Vježbe: Osnove konstruiranja i izrada dokumentacije primjenom računala. Rad na programu AutoCAD. Označavanje elemenata prema IEC propisima.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Nakon završenog kolegija pristupnik uspješno vlada znanjem koje mu omogućava pristup projektima i uputama iz elektrotehnike, stječe osnovna znanja za korištenje grafičkim alatima za projektiranje Auto CAD, kao i specijaliziranim grafičkim alatima iz domene elektrotehnike. Vlada znanjem za uspješno vođenje projekata prema IEC propisima.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij konstrukcijskih vježbi

Osnovna literatura

1. 1 Opalić, M; Kljajin M, S. Sebastijanović Tehničko crtanje Zrinski Čakovec 2003

2. 2 Omura, George Mastering AutoCAD 2016 and AutoCAD LT 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. H. Earle Graphics for Engineers Addison-Wesley Publishing Company, New York, 1999.

2. 2 F. E. Giesecke, A. Mitchell, H.C. Spencer, I.L. Hill, J.T. Dygton Technical Drawing Machimillan Publishing Company, New York, 1986.

Način polaganja ispita

Izrada projektnog zadatka i usmeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati projekcije jednostavnih geometrijskih odnosa točke, dužine, pravca, lika i tijela

2. konstruirati skice elemenata konstrukcija

3. kreirati ortogonalne projekcije, izometriju, presjek

4. izraditi tehnički crtež u DraftSight-u te nacrtati ortogonalne projekcije, izometriju, presjek

5. Izraditi projekt tehničke dokumentacije

6. crtati sheme iz elektrotehničke struke u Draft Sight-uAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)451.51,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Konstrukcijske vježbe (KV)25
Rješavanje problema zadanog na KV200.71,2,3,4,5,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1220
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja100.31,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1835
Vizualna, crtanja60.24Vizualna, crtanjaIzravno promatranje010
Domaća zadaća60.25Vizualna, crtanjaIzravno promatranje020
Kontrolna zadaća40.14,6Pismeno provjeravanjeProvjera crteža010