Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike I P103

ECTS 6 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 37105 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BRANDIS ANDREJ, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
ĆORLUKA VENCO, suradnik
BARUKČIĆ MARINKO, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik
VULIN DRAGAN, suradnik

Sadržaj

Uvod. Sila na mirni naboj i jakost električnog polja, Coulombov zakon, Gaussov zakon. Influencija, dielektričnost. Polje točkastog, linijskog i ravninskog naboja, polje pločastog kondenzatora. Pojam električnog potencijala, pojam napona, rad i snaga u el. polju. Ekvipotencijalne plohe i silnice polja, potencijal točkastog naboja. Pojam kapaciteta, kapacitet pločastog kondenzatora, kapacitet dvožičnog voda. Energija elektrostatskog polja. Strujni krug, električna struja pojam, jakost, smjer i gustoća. Manifestacije električne struje, električni otpor i vodljivost, utjecaj temperature. Idealni i realni strujni i naponski izvori. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija u strujnom krugu, Jouleov zakon, maksimalna korisna snaga i stupanj djelovanja. Sila na naboj u gibanju, magnetska indukcija, jakost magnetskog polja, zakon protjecanja (Amperov zakon), magnetski tok, predodžba silnicama. Polje oko ravnog vodiča i u torusu. Sila na vodič i između dva vodiča. Biot-Savartov zakon. Magnetsko polje zavojnice. Permeabilnost, feromagnetizam, krivulja magnetiziranja i petlja histereze,. Magnetski krug i magnetski otpor. Faradayev zakon, Lenzov zakon. Samoindukcija i međusobna indukcija, induktivitet, međuinduktivitet. Energija magnetskog polja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje temeljnih zakona elektromagnetizma, veličina i jedinica koje opisuju električno i magnetsko polje; proračuni u jednostavnom strujnom krugu, proračuni električnog polja, magnetskog polja, kapacitivnosti, induktivnosti i otpornosti za jednostavne strukture; mjerenje ampermetrom, voltmetrom, vatmetrom, ommetrom, teslametrom i osciloskopom

Oblici provođenja nastave

predavanja (2 sata tjedno), auditorne vježbe (2 sata tjedno), laboratorijske vježbe (15 sati u semestru)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij predavanja, kolokviji auditornih vježbi, kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. Kuzmanović, B. Osnove elektrotehnike I. Zagreb: Element, 2000.

2. Prasad, Rajendra. Fundamentals of Electronic Engineering. Cengage Learning, 2012.

3. Šehović, Felja, Tkalić, Osnove elektrotehnike zbirka primjera prvi dio, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

4. Hederić, željko; Snježana Rimac-Drlje; Barukčić, Marinko: Osnove elektrotehnike I. Priručnik za laboratorijske vježbe, ETF, Osijek, 2010.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. V. Pinter, Osnove elektrotehnike I i II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1994.

2. B. Kuzmanović, Zbirka zadataka i pitanja iz Osnova elektrotehnike 1, Element, Zagreb, 2010.

3. M.Pužar, I.Mandić, Osnove elektrotehnike I, lecture notes, ETF, Osijek, 2010.

4. J. Edminister: Electric Circuits, Schaum

5. U.A.Bakshi, V.U.Bakshi: Basic Electrical Engineering, Technical Publications, 2009.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog i usmenog dijela ispita putem kolokvija

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne fizikalne veličine u električnom i magnetskom polju (naboj,električno polje, magnetsko polje, potencijal, napon) te električnom krugu (struja,napon, snaga, električna otpornost, induktivnost, kapacitivnost, međuinduktivnost)

2. interpretirati osnovne zakone, matematičke izraze i matematičke modele za rješavanje jednostavnijih problema u električnim i magnetskim poljima, magnetskim krugovima i stvarnim strujnim krugovima istosmjerne struje s otpornicima i kondenzatorima u ustaljenom stanju

3. napraviti matematički model primjenom Kirchhoffovih zakona

4. odabrati odgovarajuće osnovne zakone za električna i magnetska polja za rješavanje jednostavnih problema u električnim i magnetskim poljima te jednostavnim magnetskim krugovima

5. vrednovati analitičke i numeričke matematičke modele električnih krugova istosmjerne struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju primjenom Kirchhoffovih zakona te magnetske krugove s i bez feromagnetske jezgre

6. spojiti jednostavnije električne krugove istosmjerne struje

7. vrednovati rezultate mjerenja osnovnih električnih veličina u električnim krugovima istosmjerne strujeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- definirati osnovne fizikalne veličine u električnom i magnetskom polju (naboj,električno polje, magnetsko polje, potencijal, napon) te električnom krugu (struja,napon, snaga, električna otpornost, induktivnost, kapacitivnost, međuinduktivnost) - interpretirati osnovne zakone, matematičke izraze i matematičke modele za rješavanje jednostavnijih problema u električnim i magnetskim poljima, magnetskim krugovima i stvarnim strujnim krugovima istosmjerne struje s otpornicima i kondenzatorima u ustaljenom stanjuPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
50
ECTS

1.7
- interpretirati osnovne zakone, matematičke izraze i matematičke modele za rješavanje jednostavnijih problema u električnim i magnetskim poljima, magnetskim krugovima i stvarnim strujnim krugovima istosmjerne struje s otpornicima i kondenzatorima u ustaljenom stanju- napraviti matematički model primjenom Kirchhoffovih zakona- odabrati odgovarajuće osnovne zakone za električna i magnetska polja za rješavanje jednostavnih problema u električnim i magnetskim poljima te jednostavnim magnetskim krugovima- vrednovati analitičke i numeričke matematičke modele električnih krugova istosmjerne struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju primjenom Kirchhoffovih zakona te magnetske krugove s i bez feromagnetske jezgreKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

18
Max

35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- napraviti matematički model primjenom Kirchhoffovih zakona- spojiti jednostavnije električne krugove istosmjerne struje- vrednovati rezultate mjerenja osnovnih električnih veličina u električnim krugovima istosmjerne strujeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
40
ECTS

1.3
- definirati osnovne fizikalne veličine u električnom i magnetskom polju (naboj,električno polje, magnetsko polje, potencijal, napon) te električnom krugu (struja,napon, snaga, električna otpornost, induktivnost, kapacitivnost, međuinduktivnost) - interpretirati osnovne zakone, matematičke izraze i matematičke modele za rješavanje jednostavnijih problema u električnim i magnetskim poljima, magnetskim krugovima i stvarnim strujnim krugovima istosmjerne struje s otpornicima i kondenzatorima u ustaljenom stanju- napraviti matematički model primjenom Kirchhoffovih zakona- odabrati odgovarajuće osnovne zakone za električna i magnetska polja za rješavanje jednostavnih problema u električnim i magnetskim poljima te jednostavnim magnetskim krugovimaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100