Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Osnove elektrotehnike I P103

ECTS 6 | P 30 | A 30 | L 15 | K 0 | ISVU 37105 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ĆORLUKA VENCO, suradnik
BRANDIS ANDREJ, suradnik
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, suradnik
PRIMORAC MARIO, suradnik
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
BARUKČIĆ MARINKO, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik
VULIN DRAGAN, suradnik
VARGA TONI, suradnik

Sadržaj

Uvod. Sila na mirni naboj i jakost električnog polja, Coulombov zakon, Gaussov zakon. Influencija, dielektričnost. Polje točkastog, linijskog i ravninskog naboja, polje pločastog kondenzatora. Pojam električnog potencijala, pojam napona, rad i snaga u el. polju. Ekvipotencijalne plohe i silnice polja, potencijal točkastog naboja. Pojam kapaciteta, kapacitet pločastog kondenzatora, kapacitet dvožičnog voda. Energija elektrostatskog polja. Strujni krug, električna struja pojam, jakost, smjer i gustoća. Manifestacije električne struje, električni otpor i vodljivost, utjecaj temperature. Idealni i realni strujni i naponski izvori. Ohmov zakon. Kirchhoffovi zakoni. Snaga i energija u strujnom krugu, Jouleov zakon, maksimalna korisna snaga i stupanj djelovanja. Sila na naboj u gibanju, magnetska indukcija, jakost magnetskog polja, zakon protjecanja (Amperov zakon), magnetski tok, predodžba silnicama. Polje oko ravnog vodiča i u torusu. Sila na vodič i između dva vodiča. Biot-Savartov zakon. Magnetsko polje zavojnice. Permeabilnost, feromagnetizam, krivulja magnetiziranja i petlja histereze,. Magnetski krug i magnetski otpor. Faradayev zakon, Lenzov zakon. Samoindukcija i međusobna indukcija, induktivitet, međuinduktivitet. Energija magnetskog polja.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Poznavanje temeljnih zakona elektromagnetizma, veličina i jedinica koje opisuju električno i magnetsko polje; proračuni u jednostavnom strujnom krugu, proračuni električnog polja, magnetskog polja, kapacitivnosti, induktivnosti i otpornosti za jednostavne strukture; mjerenje ampermetrom, voltmetrom, vatmetrom, ommetrom, teslametrom i osciloskopom

Oblici provođenja nastave

predavanja (2 sata tjedno), auditorne vježbe (2 sata tjedno), laboratorijske vježbe (15 sati u semestru)

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Kolokvij predavanja, kolokviji auditornih vježbi, kolokvij laboratorijskih vježbi, pismeni ispit, usmeni ispit

Osnovna literatura

1. 1 Kuzmanović, B. Osnove elektrotehnike I Zagreb: Element, 2000.

2. 2 Prasad, Rajendra Fundamentals of Electronic Engineering Cengage Learning, 2012.

3. 3 Šehović, Felja, Tkalić Osnove elektrotehnike zbirka primjera prvi dio Školska knjiga, Zagreb, 1992.

4. 4 Hederić, željko; Snježana Rimac-Drlje; Barukčić, Marinko Osnove elektrotehnike I. Priručnik za laboratorijske vježbe ETF, Osijek, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 V. Pinter Osnove elektrotehnike I i II Tehnička knjiga, Zagreb, 1994.

2. 2 B. Kuzmanović Zbirka zadataka i pitanja iz Osnova elektrotehnike 1 Element, Zagreb, 2010.

3. 3 M.Pužar, I.Mandić Osnove elektrotehnike I, lecture notes ETF, Osijek, 2010.

4. 4 J. Edminister Electric Circuits Schaum

5. 5 U.A.Bakshi, V.U.Bakshi Basic Electrical Engineering Technical Publications, 2009.

Način polaganja ispita

Pismeni i usmeni ispit, mogućnost oslobađanja od pismenog i usmenog dijela ispita putem kolokvija

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati osnovne fizikalne veličine u električnom i magnetskom polju (naboj,električno polje, magnetsko polje, potencijal, napon) te električnom krugu (struja,napon, snaga, električna otpornost, induktivnost, kapacitivnost, međuinduktivnost)

2. interpretirati osnovne zakone, matematičke izraze i matematičke modele za rješavanje jednostavnijih problema u električnim i magnetskim poljima, magnetskim krugovima i stvarnim strujnim krugovima istosmjerne struje s otpornicima i kondenzatorima u ustalje

3. napraviti matematički model primjenom Kirchhoffovih zakona

4. odabrati odgovarajuće osnovne zakone za električna i magnetska polja za rješavanje jednostavnih problema u električnim i magnetskim poljima te jednostavnim magnetskim krugovima

5. vrednovati analitičke i numeričke matematičke modele električnih krugova istosmjerne struje s linearnim elementima u ustaljenom stanju primjenom Kirchhoffovih zakona te magnetske krugove s i bez feromagnetske jezgre

6. spojiti jednostavnije električne krugove istosmjerne struje

7. vrednovati rezultate mjerenja osnovnih električnih veličina u električnim krugovima istosmjerne strujeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti