Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Matematika I P102

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 74035 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HREHOROVIĆ IVAN, suradnik
RUDEC TOMISLAV, nositelj
CORN ANJA, suradnik

Sadržaj

1. Uvodni dio. Polje realnih brojeva, infimum i supremum skupa, apsolutna vrijednost, intervali. Polje kompleksnih brojeva.
2. Funkcije. Pojam funkcije i osnovna svojstva. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija Elementarne funkcije (polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalna, logaritamska, trigonometrijske, ciklometrijske, hiperbolne i area funkcije).
3. Nizovi realnih brojeva. Pojam niza, osnovna svojstva i konvergencija. Broj e.
4. Limes i neprekidnost funkcije. Pojam i svojstva limesa funkcije. Asimptote. Neprekidnost funkcije.
5. Diferencijalni račun. Problem tangente i brzine. Pojam derivacije. Pravila deriviranja. Derivacija složene i inverzne funkcije. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacija parametarski zadane funkcije. Lagrangeov teorem srednje vrijednosti. Derivacije višeg reda. Taylorov teorem.
6. Primjene diferencijalnog računa. Diferencijal. Newtonova metoda tangente. L'Hôpitalovo pravilo. Ispitivanje funkcija (monotonost, ekstremi, konveksnost, asimptote). Skiciranje grafa funkcije.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Na uvodnoj razini upoznati studente s osnovnim idejama i metodama matematičke analize koji su osnova za mnoge druge kolegije. Kroz predavanja obrađivat će osnovni pojmovi na neformalan način, ilustrirati njihova korisnost i primjena. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema.

Oblici provođenja nastave

Predavanja i vježbe su obavezne

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Tijekom semestra studenti mogu polagati više kolokvija, koji zamjenjuju pismeni dio ispita, čime se osigurava kontinuirano
praćenje rada i znanja studenata.

Osnovna literatura

1. Galić, A; D.Crnjac Milić; Galić, I;.Katić, A. Matematika 1.Osijek: ETF Osijek, 2008.

2. Demidović, B.P. - Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke. Zagreb:Tehnička knjiga, 2003.

3. S. Kurepa, Matematička analiza 1 (diferenciranje i integriranje), Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. S. Kurepa, Matematička analiza 2 (funkcije jedne varijable), Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

2. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, Mc Graw-Hill, Book Company, 1964.

ECTS bodovna vrijednost kolegija

Bodovna vrijednost kolegija određena je na osnovu izračuna potrebnog vremena za uspješno svladavanje kolegija.

Način polaganja ispita

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. raspravljati o svojstvima zadane elementarne funkcije poznavajući svojstva i karakteristične primjere elementarnih funkcija

2. konstruirati model za odluku o konvergenciji zadanog niza poznavajući svojstva i karakteristične primjere nizova

3. raspravljati o generalnim karakteristikama različitih elementarnih funkcija usporedbom

4. konstruirati tijek zadane funkcije

5. konstruirati model matematičkog ili fizikialnog problema koristeći diferencijalni računTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)

36
ECTS
1.2
- raspravljati o svojstvima zadane elementarne funkcije poznavajući svojstva i karakteristične primjere elementarnih funkcija- konstruirati model za odluku o konvergenciji zadanog niza poznavajući svojstva i karakteristične primjere nizova- raspravljati o generalnim karakteristikama različitih elementarnih funkcija usporedbom- konstruirati tijek zadane funkcijePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
34
ECTS

1.1
- raspravljati o svojstvima zadane elementarne funkcije poznavajući svojstva i karakteristične primjere elementarnih funkcija- raspravljati o generalnim karakteristikama različitih elementarnih funkcija usporedbom- konstruirati tijek zadane funkcije- konstruirati model matematičkog ili fizikialnog problema koristeći diferencijalni računKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

20
Max

40
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
50
ECTS

1.7
- raspravljati o svojstvima zadane elementarne funkcije poznavajući svojstva i karakteristične primjere elementarnih funkcija- konstruirati model za odluku o konvergenciji zadanog niza poznavajući svojstva i karakteristične primjere nizova- raspravljati o generalnim karakteristikama različitih elementarnih funkcija usporedbom- konstruirati tijek zadane funkcijeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Kontrolni zadaci Broj radnih sati
30
ECTS

1
- raspravljati o svojstvima zadane elementarne funkcije poznavajući svojstva i karakteristične primjere elementarnih funkcija- konstruirati model za odluku o konvergenciji zadanog niza poznavajući svojstva i karakteristične primjere nizova- konstruirati tijek zadane funkcije- konstruirati model matematičkog ili fizikialnog problema koristeći diferencijalni računKontrolni zadaci Provjera danih odgovora Min

0
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100