Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Integracija digitalnih sustava DRa4I-01-19

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 30 | ISVU | Akademska godina: 2020./2021.

Nastavnici na predmetu

KESER TOMISLAV, nositelj
ALEKSI IVAN, nositelj
HOCENSKI ŽELJKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati i obučiti studente postupcima i poslovima projektiranja, izgradnje, integriranja i funkcionalnog verificiranja složenih digitalnih i računalnih sustava. Pokazati i upoznati se s osnovnim principima projektiranja složenih digitalnih sustava kroz uporabu razvojnih i simulacijskih alata za integraciju. Upoznati se s principima dizajna designa tiskanih strujnih krugova i postupcima u njihovoj izradi. Upoznati se s normama koje se koriste za projektiranje digitalnih sustava. Pokazati i naučiti principe dobre prakse u dizajnu tiskanih krugova sukladno pravilima o elektromagnetskoj kompatibilnosti i plošnom rasporedu strujnih krugova. Primijeniti preporuke i norme pri projektiranju i integraciji digitalnih sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi i poslovi projektiranja i izgradnje složenih digitalnih sustava. Osnovni pojmovi i poslovi integracije i funkcionalnog testiranja digitalnih i računalnih sustava. Projektiranje i funkcionalna simulacija strukturnih shema koristeći razvojne alate Mentor Graphics i Altium Designer. Projektiranje plošno dimenzioniranih složenih strujnih krugova. Osnove plošno strukturiranog dizajna. Elementi elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju plošnih struktura. Pravila dobre prakse u korištenju alata za projektiranje i simuliranje u svrhu integracije složenih digitalni i računalnih sustava.

Oblici provođenja nastave

Predavanja, laboratorijske vježbe, konstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Christopher T. Robertson Printed Circuit Board Designers Reference: Basics Prentice Hall Professional, 2004.

2. 2 Eric Bogatin Signal and Power Integrity, Simplified Prentice Hall, 2018.

3. 3 R. Magjarević, Z. Stare, M. Cifrek, H. Džapo, M. Ivančić, I. Lacković Projektiranje tiskanih veza Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Bruce R. Archambeault, James Drewniak PCB Design for Real-World EMI Control Springer Science & Business Media, 2002.

2. 2 David A. Weston Electromagnetic Compatibility: Methods, Analysis, Circuits, and Measurement CRC Press 2016.

3. 3 Douglas Brooks Signal Integrity Issues and Printed Circuit Board Design Prentice Hall Professional, 2003.

4. 4 Leonard Marks, James Caterina Printed Circuit Assembly Design McGraw Hill Professional, 2000.

5. 5 Hanqiao Zhang, Steven Krooswyk, Jeffrey Ou High Speed Digital Design: Design of High Speed Interconnects and Signaling Elsevier Science, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Objasniti osnovne pojmove i prepoznati razvojne faze u poslovima integracije složenih digitalnih sustava.

2. Razlikovati potrebe i specifičnosti u projektiranju između plošnih i 3D strukturiranih strujnih krugova.

3. Prepoznati i modelirati zahtjeve u pravilnom modeliranju plošno strukturiranih strujnih krugova.

4. Projektirati plošno strukturirane složenije strujne krugove sukladno naputcima i pravilima o EMK.

5. Primijeniti razvojne alate i spoznaje o EMK izazovima u pravilnom strukturiranju plošnih strujnih krugova.

6. Izraditi i integrirati složeniji plošno dimenzionirani strujni krug u funkcionalnu cjelinu.

7. Primijeniti preporuke i norme pri projektiranju i integraciji digitalnih sustava.Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti