Opis i program studija

Studenti se na sveučilišnim studijima Elektrotehničkog fakulteta Osijek mogu upisati na:


Prva generacija studenata upisala je diplomske studije Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku u akademskoj godini 2008./2009., nakon uspješnog završetka prvog ciklusa obrazovanja na preddiplomskim studijima. Završetkom Diplomskog studija elektrotehnike, odnosno računarstva studenti stječu akademski naziv Magistar/Magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike, odnosno računarstva, sa naznakom smjera - kratica: mag.ing.el odnosno mag.ing.comp.